Prejavy antisemitizmu na Slovensku v povojnovom období (1945-1948)

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Vzhľadom na neexistenciu uceleného diela k téme povojnového antisemitizmu na Slovensku (1945-1948) už samotné rozpracovanie problematiky (do podoby výslednej ved. monografie) a dosiahnutie zaujímavých (zároveň aj prekvapivých) výsledkov v oblasti (dokonca nepredpokladanej) tak veľkej intenzity kontinuálnych prejavov antisemitizmu v krajine a ich dôkladného zmapovania - má originálny charakter. Výskumom tejto zložitej a neprebádanej otázky bolo poukázané na množstvo historicky dôležitých fragmentov dejín slovenskej povojnovej spoločnosti - postavenie židovskej minority, snahe o opätovné zapojenie do občianskej spoločnosti a s tým úzko súvisiacej otázky rehabilitácie a majetkovoprávnych vzťahov, ktoré narážali na prejavy „zdola“ motivovaných subjektívnych pohnútok obyvateľstva – tzv. ľudový antisemitizmus primárne s ekonomickým podtónom. Zmapovaná a objasnená škála antižidovských prejavov na Slovensku v rokoch 1945-1948 napomôže porozumieť stavu ako majority, tak aj židovskej menšiny v krajine.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0723/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:prof. PhDr. Fremal Karol, CSc.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
[1] ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku (1945 – 1947). Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny. – 2. dopl. vyd. – Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB, 2008. – ISBN 978-80-8083-662-7. – 232 s. [podiel riešenej problematiky projektu v publikácii – 0,2]

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:
[2] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: „Prípad Topoľčany". Protižidovský pogrom (nielen) z pohľadu dobových dokumentov. In: Acta historica Neosoliensia, č. 10/2007. – Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB, 2007 [2008]*. – ISSN 1336-9148. – S. 232-240. [1,0]
* časopis Acta historica Neosoliensia vychádza z ročným oneskorením, z toho dôvodu je uvedený rok vydania 2007, hoci de facto vyšiel v roku 2008 – teda už v dobe trvania projektu (viď aj ďalšie publikované práce v predmetnom časopise)

[3] ŠMIGEĽ, Michal: Vraždy židov a komunistov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945: Kolbasovská tragédia. In: Acta historica Neosoliensia, č. 10/2007. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2007 [2008]. – ISSN 1336-9148. – S. 217-231. [1,0]

[4] KARCOL, Marián: Obdobie neúspešných pokusov o „definitívne doriešenie židovskej otázky“ na Slovensku. In: Acta historica Neosoliensia, č. 10/2007. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2007 [2008]. – ISSN 1336-9148. – S. 210-216. [1,0]

[5] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Reflexie povojnového antisemitizmu na Slovensku (1945 - 1947) v dobovej slovenskej tlači. In: Acta historica Neosoliensia, tomus 11. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2008. – ISSN 1336-9148. – S. 235-244. [1,0]

[6] ŠMIGEĽ, Michal – ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Protižidovské prejavy na východnom Slovensku v prvých povojnových rokoch (1945 – 1947). In: Annales historici Presovienses, č. 8/2008. – Prešov : UNIVERSUM, 2008. – ISSN 1336-7528. – S. 197-217. [1,0]

[7] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Protižidovské nepokoje po druhej svetovej vojne – rok 1945 na východnom Slovensku. In: Človek a spoločnosť, roč. 11, 2008, č. 2. – Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2008. – ISSN 1335-3608. – S. 1-11. [1,0]
Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/archiv/2-2008/03-Sisjakova.html

[8] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Židovská rodina v konfrontácii s povojnovou situáciou a antisemitizmom na Slovensku (1945 – 1948). In: Forum Historiae. Časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, roč. 3, 2009, č. 1. – Bratislava: Historický ústav SAV, 2009. – ISSN 1337-6861. – S. 1-12. [0,5]
Dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2009/texty_1_2009/sisjakova.pdf

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:
[9] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: K niektorým problémom antisemitizmu na Slovensku v rokoch 1945-1948. // Some Problematic Issues of Anti-Semitism in Slovakia during the Years 1945-1948. In: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti // Holocaust as a Hitorical and Moral Problem of the Past and the Present. [Eds.]: Monika Vrzgulová – Daniela Richterová. – Bratislava: ŠEVT pre Ůrad vlády SR a Dokumentačné stredisko holokaustu 2008. – ISBN 978-80-969857-2-2. – S. 172-180; v angl. s. 410-419. [1,0]

[10] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: K príčinám povojnového antisemitizmu na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. In: Mladá veda 2009. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FHV UMB v Banskej Bystrici. – Banská Bystrica : FHV UMB, 2009. – ISBN 978-80-8083-860-7. – S. 98-110. [1,0]

AHI Vedecké práce zverejnené na internete – domáce:
[11] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Ešte nie je koniec...? (Niekoľko poznámok k povojnovému antisemitizmu na Slovensku 1945 – 1948). – S. 1-2. [online]. Dostupné na internete: http://www.historickarevue.com/?id=clanok-07 [1,0]

[12] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: K niektorým problémom antisemitizmu na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. – S. 1-7. [online]. Dostupné na internete: http://sk.holokaust.sk/wp-content/sisjakova2.doc [1,0]

[13] ŠMIGEĽ, Michal: Vraždy Židov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945 – Kolbasovská tragédia. (Súčasný stav spracovania a perspektívy výskumu problematiky). – S. 1-10. [online]. Dostupné na internete: http://sk.holokaust.sk/wp-content/smigel2.doc [1,0]
Práce odovzdané do tlače: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
[14] ŠMIGEĽ, Michal – ŠIŠJAKOVÁ, Jana – KMEŤ, Miroslav: Antisemitizmus „po slovensky“ (1945 – 1948). – Banská Bystrica: FHV UMB, 2011. – 350 s. (v tlačí – marec/apríl 2011) [1,0]

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
[15] FREMAL, Karol: Tragédia židovského obyvateľstva a antisemitizmus na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 v záverečných a kvalifikačných prácach na Katedre histórie FHV UMB v Banskej Bystrici. In: Acta historica Neosoliensia. Vedecký časopis pre historické vedy, 13/2010. Vol. 1. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2010. – ISSN 1336-9148. – 60 s. (v tlači). [1,0]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách:
[16] ŠMIGEĽ, Michal – KMEŤ, Miroslav: Výmeny obyvateľstva v strednej a východnej Európe v kontexte 2. svetovej vojny (na pozadí percepcie a názorov). In: ŠUTAJ, Štefan a kol.: Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946 – 1948) – osudy slovenských a maďarských presídlencov. – Košice: Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, 2011. – 16 s. (v tlači). [0,2]

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:
[17] KMEŤ, Miroslav – OTTMÁROVÁ, Bernadeta: Antisemitizmus v Maďarsku (1945 – 1948). In: Conversatoria Litteraria. Miedzynarodowy Rocznik Naukowy. Rok III (2010). – Siedlce – Banská Bystrica: Instytut Filologii Polskiej AP – UMB v Banskej Bystrici, 2010. – ISSN 1897-1423. – 14 s. (v tlači). [1,0]

[18] ŠMIGEĽ, Michal – ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Antisemitské prejavy na východnom Slovensku v povojnovom období (1945 – 1948). In: Conversatoria Litteraria. Miedzynarodowy Rocznik Naukowy. Rok III (2010). – Siedlce – Banská Bystrica: Instytut Filologii Polskiej AP – UMB v Banskej Bystrici, 2010. – ISSN 1897-1423. – 20 s. (v tlači). [1,0]

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:
[19] KMEŤ, Miroslav: Ku koreňom antisemitizmu na Slovensku. In: Acta historica Neosoliensia. Vedecký časopis pre historické vedy, 13/2010. Vol. 1. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2010. – ISSN 1336-9148. – 13 s. (v tlači). [1,0]

[20] ŠMIGEĽ, Michal: Protižidovská demonštrácia v Prešove v júli 1945. In: Annales historici Presovienses, č. 10/2010. – Prešov : UNIVERSUM, 2010. – ISSN 1336-7528. – 10 s. (v tlači) [1,0]

[21] JAKUBÍK, Jan: Antisemitský podtón vykonštruovaného politického procesu „Rudolf Slánský a spol.“ In: Acta historica Neosoliensia. Vedecký časopis pre historické vedy, 13/2010. Vol. 2. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2010. – ISSN 1336-9148. – 12 s. (v tlači). [1,0]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:
[22] KUBUŠ, Martin: K niekoľkým aspektom hospodárskej situácie na východnom Slovensku v rokoch 1944 – 1945. In: Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu. Zborník príspevkov z medzinárodných vedeckých konferencií, konaných v rokoch 2008 – 2009 v Starej Lesnej. Eds.: M. Gajdoš, M. Šmigeľ. – Košice - Banská Bystrica: Spoločenskovedný ústav SAV, FHV UMB, 2010. – 11 s. (v tlači) [0,5]

[23] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Banderovci verzus protižidovské nepokoje na Slovensku v prvých rokoch po druhej svetovej vojne. In: Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu. Zborník príspevkov z medzinárodných vedeckých konferencií, konaných v rokoch 2008 – 2009 v Starej Lesnej. Eds.: M. Gajdoš, M. Šmigeľ. – Košice – Banská Bystrica: Spoločenskovedný ústav SAV, FHV UMB, 2011. – 14 s. (v tlači) [0,5]

[24] ŠMIGEĽ, Michal: Protižidovské výtržnosti v Bratislave v rokoch 1946 a 1948 (v kontexte povojnových prejavov antisemitizmu na Slovensku) In: Fenomén Bratislava. Ed.: M. Medvecký. – Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011. – 17 s. (v tlači) [0,5]
Zborniky a abstrakty: Referáty prednesené na domácich vedeckých podujatiach (AFD) – publikované a nepublikované:

Medzinárodná vedecká konferencia „Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti“. Mojmírovce, 10. – 12. októbra 2007.
[25] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: K niektorým problémom antisemitizmu na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. (publ. č. 9, 12)
[26] ŠMIGEĽ, Michal: Vraždy Židov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945 – Kolbasovská tragédia. (publ. č. 13)

Medzinárodná vedecká konferencia „Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu I: Banderovci – fakty, mýty, legendy“. Stará Lesná, 9. – 11. júna 2008.
[27] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Banderovci verzus protižidovské nepokoje na Slovensku v prvých rokoch po druhej svetovej vojne. (publ. č. 23)

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Rodina vo vojne. Stratégia prežitia a ich limity vo vojnových a povojnových podmienkach“. Banská Bystrica, 2. – 3. decembra 2008.
[28] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Židovská rodina v konfrontácii s povojnovou situáciou a antisemitizmom na Slovensku (1945 – 1948). (publ. č. 8)

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946 – 1948) – osudy slovenských a maďarských presídlencov“. Košice, 16. – 17. septembra 2009.
[29] ŠMIGEĽ, Michal – KMEŤ, Miroslav: Výmeny obyvateľstva v strednej a východnej Európe v kontexte 2. svetovej vojny (na pozadí percepcie a názorov). (publ. č. 16)

Medzinárodná vedecká konferencia „Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu II: Banderovci – idey, aspekty, osobnosti“. Stará Lesná, 12. novembra 2009.
[30] KUBUŠ, Martin: K niekoľkým aspektom hospodárskej situácie na východnom Slovensku v rokoch 1944 – 1945. (publ. č. 22)

Medzinárodná vedecká konferencia „Fenomén Bratislava“. Bratislava, 21. – 22. septembra 2010.
[31] ŠMIGEĽ, Michal: Protižidovské výtržnosti v Bratislave v rokoch 1946 a 1948 (v kontexte povojnových prejavov antisemitizmu na Slovensku). (publ. č. 24)