Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Najdôležitejším výsledkom výskumného projektu je vedecká monografia "Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 – 1914)". Kniha skúma verejné oslavy v rokoch 1867 – 1914 ako formotvorné nástroje historickej pamäti vo verejnom priestore dvoch vybraných miest severného Slovenska (Banskej Bystrice, Zvolena) a v dvoch južnejšie položených mestách (v Lučenci, Rimavskej Sobote). Na príklade dynastických, štátnych a národných osláv, ako aj pestovania kultov osobnosti poukazuje na rozdiely vo fungovaní historickej pamäti a na mechanizmus vydeľovania sa národných identít. Vyhodnocuje význam osláv pre vládnuce elity a dosah ich ideí na mestské obyvateľstvo. Bohatá heuristika, komparácia reálií skúmaných miest a uplatnenie historicko-antropologických teórií umožnili z pohľadu sviatočnej každodennosti poukázať nielen na známe spoločenské a politické fenomény doby, ale aj na diferenciáciu postojov a názorov na lokálnej úrovni.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0352/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Mgr. Kurhajcová Alica, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 - 1914) : na príklade Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a Rimavskej Soboty. - rec. Elena Mannová, Dušan Škvarna. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 224 s.
Autori: KURHAJCOVÁ, Alica
Klasifikacia: ADF Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Kossuthov kult vo verejnom priestore hornouhorských miest : rozlúčka s "géniom národa". In: Eruditio – Educatio : vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho. - ISSN 1336-8893. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 77-90.
Autori: KURHAJCOVÁ, Alica
Klasifikacia: ADF Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Prejavy štátnej a národnej identity na príklade osláv 15. marca v mestách Zvolenskej a Liptovskej župy na konci 19. a začiatku 20. storočia. In: Acta historica Neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISSN 1336-9148. - Tomus XIX, 2016, Vol. 2.
Autori: KURHAJCOVÁ, Alica
Klasifikacia: AEC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Between center and periphery : a study on the process of identification with the ideas of the Hungarian millennial celebrations in the towns of Zvolen county (1896). In: Shifting discourses on Central European historien / ed. Slávka Otčenášová, Csaba Zahorán ; rec. László Szarka, Štefan Šutaj. - 1. vyd. - Budapest : Terra Recognita Foundation, 2015. - ISBN 978-963-89185-4-3. - S. 77-89.
Autori: KURHAJCOVÁ, Alica
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Verejné aktivity Eugena Geromettu v predmarcovom období. In: ACTA REGIONALIA, roč. 1, 2017.
Autori: ADAMČÍK, Tomáš