Reflexia uhorsko-osmanských vzťahov v prameňoch 16. - 17. storočia

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Najdôležitejší výsledok projektu v reprezentatívnej podobe ponúka publikácia MALINIAK, Pavol - NAGY, Imrich: Turek na obzore : Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom. Kraków 2013, ktorá analyzuje ohlas a reflexiu osmanskej hrozby na príklade dobových prameňov. Tieto sú sondami do myšlienkového sveta a každodenného života dvoch reprezentantov celkom odlišných spoločenských i politických pomerov. Na jednej strane humanista Erazmus Rotterdamský predstavujúci idealistický hlas morálnej autority, ktorý burcuje po potrebe jednotného postupu európskych štátov voči osmanskej agresii. A súčasne ponúka aj pohľad na dobovú reflexiu Osmanov a Osmanskej ríše v intelektuálnych kruhoch Európy. Na druhej strane vojenský kapitán Ján Kružič, ktorý reprezentuje každodenný vojenský zápas na bojovom poli uhorsko-osmanského pomedzia, ale aj taktické vyjednávania s nepriateľom mimo neho. Prvá kritická slovenská edícia Erazmovho apelu na vojnu proti Osmanom i Kružičových listov z bojového poľa je toho cenným dokladom.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0165/11
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Nagy Imrich, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA
Nazov: Erazmus Rotterdamský a jeho svet : (úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia). Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce, Univerzita Mateja Bela, 2012, 179 s. ISBN 978-83-7490-521-3
Autori: Imrich Nagy
Klasifikacia: AAA
Nazov: Turek na obzore : Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 324 s. ISBN 978-83-7490-652-4
Autori: Pavol Maliniak - Imrich Nagy
Klasifikacia: ADF
Nazov: K pôsobeniu Jána Kružiča na hrade Čabraď (nástup do funkcie, uzákonenie pôvodu a prvé kontakty s osmanskou stranou). In: Acta historica Neosoliensia, Vol. 1-2, roč. XVI/2013. V tlači.
Autori: Pavol Maliniak
Klasifikacia: ADF
Nazov: Povinnosti obyvateľov Gemerskej stolice voči Osmanom v druhej polovici 17. storočia. In: Acta historica Neosoliensia, vol. 1.-2, roč. 14/2011, s. 29-57. ISSN 1336-9148
Autori: Helena Markusková
Klasifikacia: ADF
Nazov: Život na uhorsko-osmanskom pohraničí v rokoch 1596 – 1687 na príklade Gemerskej stolice. In Acta historica Neosoliensia, vol. 1-2, roč. XVI/2013. V tlači.
Autori: Helena Markusková
Klasifikacia: AED
Nazov: Cez Slzy a vzdychy... k percepcii Turkov. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : Humanitné vedy - literárna veda. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 58-65. ISBN 978-80-557-0232-2
Autori: Andrea Goótšová
Klasifikacia: AED
Nazov: Erazmova Útecha kráľovnej Márii Uhorskej a jej dobové súvislosti. In: Sambucus VII. Eds. Daniel Škoviera, Nicol Sipekiová. Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 2011, s. 97-112. ISBN 978-80-8082-487-7
Autori: Imrich Nagy
Klasifikacia: AED
Nazov: Charakter osmanskej moci v Gemerskej stolici v 17. storočí. Historia nova [online] 2, 2011, č. 1, s. 31-38. ISBN 978-80-8127-025-3. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user-upload/editors/ksd/HinoII/2011-1d.pdf [Cit. 2011-8-18]
Autori: Helena Markusková
Klasifikacia: AED
Nazov: Mikuláš Oláh a Erazmus Rotterdamský - osudy jedného nenaplneného priateľstva. In Decus Sapientiae : Sambucus Supplementum III. Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 2011, s. 145-155. ISBN 978-83-7490-446-9
Autori: Imrich Nagy
Klasifikacia: AED
Nazov: Reflexia Turkov v príležitostnej poézii Martina Rakovského. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : Historické vedy, filozofia a etika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 11-18. ISBN 978-80-557-0234-6
Autori: Andrea Goótšová