Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí - Iniciačný rituál díkšá

Informácie o projekte

Ritual Tradition and Dynamics in India – Initiation Ritual Diksha

Anotácia dosiahnutého výsledku: Kniha „Indické cesty do duchovného sveta“ vychádza zo skutočnosti, že na Slovensku doposiaľ absentuje koncepčne poňatá štúdia, zaoberajúca sa problematikou indických náboženstiev, ktorá bola by určená nielen odborníkom ale i širokej verejnosti. Z tohto dôvodu sa skupina štyroch autorov v uvedenej monografii zamerala na nasledujúcu aspekty súčasnej indickej religiozity. V prvej kapitole sa Dušan Deák pokúša čitateľovi síce odborným, ale zato prístupným jazykom priblížiť základnú terminológiu vzťahujúcu sa k indickému duchovnému svetu. V druhej kapitole ponúka Ivan Souček prostredníctvom životných príbehov indických svätých mužov možnosť nazrieť do pútavého sveta súčasných vyznávačov asketického spôsobu života. V ďalšej kapitole Matej Karásek opisuje svoju cestu do kresťanských kláštorov v Indii a pozoruje prienik hinduistických náboženských a filozofických konceptov do kresťanskej asketickej praxe. V poslednej kapitole sa Tomáš Avramov zameral na fenomén neformálneho zasvätenia a jeho rôzne podoby v Indii.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0064/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Mgr. Souček Ivan, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: FAI Indické cesty do duchovného sveta. ed. Matej Karáskek, Ivan Souček; rec. Róbert Gáfrik, Jaroslav Strnad. Bratislava : CAD PRESS, 2016. ABB Ivan Souček: SVÄTÍ MUŽI INDIE – MEDZI IDEÁLOM A SKUTOČNOSŤOU. In Indické cesty do duchovného sveta.Bratislava. CAD PRESS ABB Matej Karásek: HINDUISTICKÉ CESTY KU KRISTOVI. In Indické cesty do duchovného sveta.Bratislava. CAD PRESS
Autori: Tomáš Avramov, Dušan Deák, Matej Karásek, Ivan Souček
Klasifikacia: AED
Nazov: "New Age Ájurvéda" a globalizácia indickej medicíny / Souček Ivan, 2015. In: Podoby globalizácie v Oriente ; rec. Anna Rácová, Jozef Hudec. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská orientalistická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2015. - ISBN 978-80-970648-9-12. - S. 80-91.
Autori: Ivan Souček
Klasifikacia: AED
Nazov: Prístup k tradícii rágánugá bhakti ako prejav konfrontácie globálneho višnuistického hnutia Haré Krišna s lokálnym višnuizmom pútnického mesta Vrindávan / Karásek Matej, 2015. In: Podoby globalizácie v Oriente / editori: Martina Bucková, Gabriel Pirický ; recenzenti: Anna Rácová, Jozef Hudec. - [Bratislava] : Igor Iliť - RádioPrint, 2015. - ISBN 978-80-970648-9-1. - S. 67-79.
Autori: Matej Karásek