Slovensko - multikultúrne a mulietnické kontexty

Informácie o projekte

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu: Komplexne a prehľadne spracovaná problematika multietnicity a multikulturalizmu v tematických okruhoch: teória kultúry, plurality kultúr, mulitikulturality, multietnicity, multikultúrnej výchovy, kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku (demografická, geografická, historické a etnografická charakteristika), múzeá národnostných menšín organizačne patriace pod SNM (vznik, sídlo, poslanie, expozícia, výstavy, vysunuté pracoviská, aktivity a podujatia) a nakoniec uchovávanie prejavov národnostných menšín v zbierkach múzeí (budovanie zbierok, najcennejšie zbierkové predmety).

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:3/5007/07
Doba riešenia:2007 - 2010
Vedúci projektu:doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
Zahraničný projekt:nie

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

 

ACB Vysokoškolská učebnica, Darulová, J.- Koštialová,K. 2010. Multikultúrnosť a multietnicita. Kontexty kultúr národnostných menšín na Slovensku. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu univerzita Mateja Bela 2010, 253 s. ISBN 978-80-557-0018-2.
ABD Koštialová, K. Zahraničná firma a zahnraniční manažéri v malom slovenskom meste. In: Bitušíková, A. - Luther, D. Kultúrna a sociálnadiverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB, 2009, s. 84-100. ISBN 978-80-8083-700-6.
AED Darulová, U. 2009. Tvorivosť a inovácia v kontexte vzdelávania a výskumu. In: Bálintová H. - Pílková, J. (eds). Tvorivosť a inovácia v Európskom vysokoškolskom priestore. Banská Bystrica: Fakultra humanitných vied, UMB, 2009, s. 61-67. ISBN 978-80-8083-765-5
AED Darulová, J. 2009. Kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska - jedna z vecných priorít výskumu a vývoja (2007-2013). In: Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2009. s. 36-40. ISBN 978-80-8083-703-7.
AED Darulová J. - Koštialová, K. 2009. Odraz multikultúrneho Slovenska vo vedomostiach/vedomí vysokoškolákov. In: Európske kontexty interkultúrnej komunikácie. Nitra: UKF Nitra, Filozofická fakulta, 2009. s.493-501. ISBN 978-80-8094-366-0.
AED Darulová, J. - Koštialová K. 2008. Kultúrne dedičstvo v kotexte kultúrnej spoločnosti a jeho sprostredkovanie mládeži. In: Múzeum a muzeológia - ich determinatny a perspektívy v kotnexte súčasného sveta. Banská Bystrica: KEM FPV UMB, 2008. s. 61-78. ISBN 978-80-8083-596-5.
AED Darulová, J. 2007. tradičná ľudová kultúra a spôsob života. In: Podbrezová. Zostavovateľ: Július Albery. Vydavateľ: Tristar Magic s.r.o. s.187-206. ISBN 978-80-969999-1-0.

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupuOpis výstupuLink
Pozvaná prednáška Koštialová K. 2008. ľudová kultúra regiónu - hmotná kjltúra-spoločenská kultúra-folklór. Projekt Tradičná ľudová kultúra a jej uplatnenie vo vidieckom cestovnom ruchu. Org: Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen  
Pozvaná plenárna prednáška Darulová, J. 2008. Kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska. Jedna zo súčasných priorít vedy a výskumu. Org. PF UMB B. Bystrica  
Členka medzirezornej komisie Medzirezortná skupina expertov na posúdenia, doplnenie učebných osnov pre základné školy a iniciovanie vytvárania obsahových okruhov pre mimoškoslkú výchovu vo vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre  
Pracovné semináre Darulová, J. - Koštialová. : Metodológia spracovania tematického okruhu pre zástupcov múzeí národnostných menšín na Slovensku  
Pracovné semináre Darulová, J. - Koštialová. : Kultúra národnostných menšín a jej využitie v edukačnom procese  
Medzinárodná vedecká konferencia Darulová, J. - Koštialová. 2010: Národnostní menšiny a integrace cizimncu ve 20-ti letech svobody, prezentácia učebnice KEGA. Praha  
Medzinárodná konferencia Darulová, J. - Koštialová. 2010 : Národnostné menšiny a identita, prezentácia učebnice KEGA. Praha