Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Snahy o integráciu Rusínov a Ukrajincov karpatského regiónu v aktivitách národných rád v rokoch 1944 - 1947

Klasifikacia: AAB
Nazov: Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945 – 1947) : na základe československo-sovietskej dohody z 10. júla 1946. - 2. dopl. a rozšír. vyd. - Bratislava : Goralinga, 2011. - 341 s. - ISBN 978-80-970042-6-2
Autori: ŠMIGEĽ, Michal - KRUŠKO, Štefan
Klasifikacia: AAB
Nazov: Ukrajinská menšina ako subjekt a objekt politiky (1945-1953). Prešov: Universum, 2013. ISBN 978-80-89046-81-2
Autori: GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav
Klasifikacia: ABD
Nazov: Výmeny obyvateľstva v strednej a východnej Európe v kontexte druhej svetovej vojny (na pozadí percepcie a názorov). In SÁPOSOVÁ, Z. et al. Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom
Autori: ŠMIGEĽ, Michal - KMEŤ, Miroslav
Klasifikacia: ADE
Nazov: Dviženije za prisojedinenie severo-vostočnoj Slovakii k Sovetskomu Sojuzu (1944-1945 gg.). In Rossijskije i slavjanskije issledovanija : naučnyj sbornik / ved. red.: A. P. Saľkov ... [et al.]. - [1. izd.]. - Minsk : BGU - Belorusskij gos
Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Klasifikacia: ADE
Nazov: Dviženije za prisojedinenije severo-vostočnoj Slovakii k Sovetskoj Ukraine (1944 – 1945) v kontexte annexii Zakarpatja SSSR. In Codrul Cosminului. - Suceava : Universitatea "Stefan cel Mare", 2010. - ISSN 1224-032X. - Roč. XVI, č. 2 (201
Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Klasifikacia: ADE
Nazov: Situacija v pivdenno-schidnij Poľšči u 1945 – 1946 rokach v dokumentach čechoslovac’koho vijs’ka ta orhaniv bezpeky. In Ukrajinskyj aľmanach : 1990-2010. - Warszawa : Objednannia ukrajinciv u Poľšči, 2010. - ISSN 1426-7470. - (2010), s. 175-186.
Autori: ŠMIGEĽ, Michal - HALCZAK, Bohdan
Klasifikacia: ADF
Nazov: Hospodárska situácia na východnom Slovensku v rokoch 1944-1945. (Vojnové škody na obydliach, komunikáciách a priemysle). In Druhá svetová. [online]. 2010, roč. 5, č. 3. ISSN 1336-8222. Dostupné z: http://www.druhasvetova.sk/OLD/view.php?naz
Autori: KUBUŠ, Martin
Klasifikacia: ADF
Nazov: Charakter a základné problémy vzdelávacieho procesu na ukrajinských národnostných školách v rokoch 1945 – 1949, s. 27 – 36. In: Motus in verbo, 2013, roč. 2, č. 1, s. 27 – 36. ISSN 1339-0392. Dostupné na http://www.fhv.umb.sk/katedry
Autori: VIROSTKOVÁ, Anna
Klasifikacia: ADF
Nazov: Učitelia na severovýchodnom Slovensku v 50. rokoch 20. storočia a ich kvalifikačná štruktúra. In: Dejiny, 2013, č. 1, s. 137 – 157. ISSN 1337-0707. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf.
Autori: VIROSTKOVÁ, Anna
Klasifikacia: ADF
Nazov: Zavedenie ukrajinského vyučovacieho jazyka na Slovensku v roku 1952. In: Človek a spoločnosť, 2013, roč. 16, č. 3. ISSN 1335-3608. Dostupné na http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2013/3/
Autori: VIROSTKOVÁ, Anna
Klasifikacia: AEC
Nazov: Postavenie Rusínov a Ukrajincov na Slovensku v dvadsiatom storočí a jeho determinanty. In DUDRA. Stefan et al. (Eds.). Lemkowie, Bojkowie, Rusini : historia, wspólczesnos´c´, kultura materialna i duchowa. Tom III. Zielona Góra; Slupsk: Univer
Autori: KONEČNÝ, Stanislav
Klasifikacia: AEC
Nazov: Rusko a karpatskí Rusíni v Československu. In POSPÍŠIL, Ivo- ŠAUR, Josef (eds.). Evropské areály a metodologie : Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 157-168. ISBN 978-80-210-5434-9.
Autori: KONEČNÝ, Stanislav
Klasifikacia: AED
Nazov: Aktivity jednotiek UPA na Slovensku po druhej svetovej vojne. In Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech (prvá polovica 20. storočia). Ľubica Harbuľová (ed.). - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzit
Autori: KONEČNÝ, Stanislav
Klasifikacia: AED
Nazov: Rusínska otázka v slovenskej politike prvej polovice 20. storočia. In GLOSÍKOVÁ, Oľga (ed.). Rusínske školstvo, kultúra a osveta na Slovensku v rokoch 1919-1950 : Stav, problémy a význam pre súčasný rozvoj kultúry v SR. Prešov: Slovens
Autori: KONEČNÝ, Stanislav
Klasifikacia: AED
Nazov: UNRP - pokus o rovnoprávne postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku (1945 - 1948). In Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 26 : Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: problémy akulturácie, asimilácie, identi
Autori: GAJDOŠ, Marián
Klasifikacia: AED
Nazov: Uplatňovanie práva na vzdelanie v materinskom jazyku na severovýchodnom Slovensku v povojnových rokoch. In Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 27.-28. mája 20
Autori: GAJDOŠ, Marián
Klasifikacia: AEE
Nazov: Protikomunistické aspekty v činnosti jednotek UPA na Slovensku po druhé světové válce. In Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimu, 2010, s. 151-161. ISBN 978-8
Autori: KONEČNÝ, Stanislav