Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Svätý Vojtech. Hagiografické legendy o sv. Vojtechovi.

Publikované práce: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF01 GOLEMA, Martin: Liminárny priestor, toponymia a stredoveká pohanská ekuména v regióne Zvolenskej kotliny. In: Acta historica Neosoliensia, 12, 2009, 1-2, s. 213-245. ISSN 1336-9148

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED01 GOLEMA, Martin: Vlčí pastieri a kňažná Margita : Ľúbostný trojuholník praslovanského mýtu v kresťanskej interpretácii. In: Kresťanstvo v časoch svätého Vojtecha. Ed. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš. Kraków : Wydawnictwo Towarszystwa Slowaków w Polsce, 2009. ISBN 978-83-7490-255-7
AED02 KOŽIAK, Rastislav: Le pouvoir et le sacré : Aspects de la christianisation des Avars et des Slaves sur le Danube moyen In: Historiography in Motion : Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences. Bratislava : HU SAV, 2010, s. 6-28. ISBN 978-80-89388-31-8

FAI Redakčné a zostavovateľské práce
FAI01 Kresťanstvo v časoch svätého Vojtecha. Ed. R. Kožiak, J. Nemeš. Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Slowaków w Polsce, 2009. 152 s. ISBN 978-83-7490-255-7
FAI02 Svätý Vojtech – svätec, doba a jeho kult : Výberová bibliografia. Ed. M. Bôbová. Odb. red. R. Kožiak, I. Nagy. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010. ISBN 978-80-89388-37-0

Práce odovzdané do tlače: EDJ Odborné preklady
EDJ01 Životy svätého Vojtecha. Zost., prekl. a koment. R. Kožiak, I. Nagy. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0100-4 (v tlači)