Tradičná remeselná výroba ako kultúrnoidentifikačný prvok lokálneho spoločenstva

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Monografia Etnokultúrne kontexty modrotlače (Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici). Modrotlačiarska dielňa Elemíra Montška v Hranovnici bola jednou z najvýraznejších svojho druhu na našom území viac ako dve storočia. Jej počiatky siahajú do 18. storočia a činnosť ukončila koncom 20. storočia. Najväčší význam dosiahla počas pôsobenia majstra Kornela Montška. Stala sa zároveň jedným z kultúrnoidentifikačných prvkov lokálneho spoločenstva. Monografia sleduje modrotlačiarsku výrobu v historických súvislostiach od medzinárodnej, až po lokálnu úroveň. V podmienkach Hranovnice sleduje architektonické, výrobno-technologické a sociálne kontexty výroby. Následne sa zameriava na možnosti uchovania a ochrany zachovaných vzácnych dokladov tejto výroby v súčasnosti. Analyzuje možnosti v muzeologických súvislostiach, zhodnocuje ich pozitíva a negatíva, navrhuje múzejné riešenie.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0766/11
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Krišková Zdena, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA
Nazov: Revitalizácia tradičnej kultúry a lokálna identita (Revitalisation of traditional culture and local identity)
Autori: KRIŠKOVÁ Zdena, BITUŠÍKOVÁ Alexandra, DARULOVÁ Jolana, KOŠTIALOVÁ Katarína, LUTHER Daniel
Klasifikacia: AAB
Nazov: Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače (modrotlačiarska dielňa v Hranovnici)
Autori: KRIŠKOVÁ, Zdena
Klasifikacia: ABA
Nazov: Živočíšne prostriedky v ľudovom liečení na hornom Spiši
Autori: Krišková Zdena
Klasifikacia: ADE
Nazov: Detský textil ako doklad etnokultúrnych väzieb spoločenstva.
Autori: KRIŠKOVÁ, Zdena
Klasifikacia: ADF
Nazov: Ekologicko-kultúrne aspekty tradičnej výroby a identita
Autori: KRIŠKOVÁ, Zdena
Klasifikacia: ADF
Nazov: Etnologické rozpravy
Autori: Ed. KRIŠKOVÁ, Zdena
Klasifikacia: ADF
Nazov: Úloha výskumu v procese uchovania a vedeckého zhodnocovania kultúrneho dedičstva v múzeu
Autori: Krišková, Zdena