Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vývoj korunovej meny na území Slovenska od jej vzniku po súčasnosť

Publikované práce: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých časopisoch a zborníkoch
1. PECNÍK, Marcel: Totalitný charakter peňažnej reformy v Československu v roku 1953. In:
Totalitarizmus 4. Plzeň: DRYADA, ČR 2008. ISBN: 978-80-87205-20-8. Str. 149-158.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch a vedeckých zborníkoch
1. MARTULIAK, Pavol : Roľnícke úverové družstvá v dejinách Slovákov a ich vývojod zavedenia korunovej meny do 2. svetovej vojny. In: ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA 11. Odborný časopis Katedry histórie FHV UMB Banskej Bystrici.Banská Bystrica. 2008. (Titul vyšiel r. 2009!) ISBN 1336-9148. 418 s. S. 189 – 199.
2. MARTULIAK, Pavol : Roľnícke družstevníctvo na Slovensku, menovite úverové, v podmienkach slovenskej koruny a jeho osudy v prvých rokoch obnovenej ČSR. In: ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA 12. Odborný časopis Katedry histórie FHV UMB Banskej Bystrici. Banská Bystrica 2009. (Titul vyšiel r. 2010!) ISBN................ 445 s. S.166-186.
1. PECNÍK, Marcel : Osobitosti vývoja peňažného obeživa Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. In : ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA 11. Odborný časopis Katedry histórie FHV UMB Banskej Bystrici. Banská Bystrica. 2008. (Titul vyšiel r. 2009!) ISSN 1336-9148. 418 s. S. 213 – 224.
2. PECNÍK, Marcel : Menová reforma z1. júna 1953. In: Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 – 1938). Banská Bystrica 2007. (Titul vyšiel r. 2008!) ISBN 978-80-8083-405-0. 250 s. S. 192 – 197.
3. PECNÍK, Marcel : Poznámky k menovému vývoju v medzivojnovom Československu. IN: In: ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA 10. Odborný časopis Katedry histórie FHV UMB Banskej Bystrici.
Banská Bystrica. 2007. (Titul vyšiel r. 2008!) ISSN 1336-9148. 280 s. S. 192 – 201.

Práce odovzdané do tlače: AAB Vedecké monografie vydané knižne v domácich vydavateľstvách
1. PECNÍK, Marcel: Sto rokov korunovej meny na území Slovenska 1892–1992.
Ide o text obsahu prvej časti priloženej výstupovej práce, vypracovanej v rámci riešenia projektu VEGA MŠ SR a SAV, č. 1/0470/08 „Vývoj korunovej meny na území Slovenska od jej vzniku po súčasnosť.“ (Pracovná verzia textu, o rozsahu 150 strán + prílohy, bude po úpravách, začiatkom r. 2011 odovzdaná do tlače pre publikovanie ako monografia, bude vydaná v roku 2011)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch a vedeckých zborníkoch
1. MARTULIAK, Pavol: Pätnásť rokov slovenskej koruny a cesta k jej prechodu na euro Druhá časť priloženej výstupovej práce, vypracovaná v rámci riešenia projektu VEGA MŠ SR a SAV, č. 1/0470/08 „Vývoj korunovej meny na území Slovenska od jej vzniku po súčasnosť.“ Práca v rozsahu 32 strán je odovzdaná do tlače a bude publikovaná v odbornom periodickom časopise Katedry histórie FHV UMB, Banská Bystrica ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, vedecký časopis pre historické vedy 13/2010, ktorý bude publikovaný v roku 2011.