Židovská otázka na Slovensku (1945 – 1953)

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Vzhľadom na absenciu historického uceleného diela k téme židovskej otázky na Slovensku v povojnových rokoch 1945 - 1953 už samotné rozpracovanie problematiky do podoby viacerých objavných štúdií, založenie výslednej knižnej edície (sumarizujúcej výsledky analýz riešiteľského kolektívu projektu) a celkovo dosiahnutie zaujímavých záverov - má samo o sebe originálny charakter. Týmto spôsobom výsledky projektu prispievajú ku komplexnejšiemu a objektívnejšiemu zmapovaniu a zhodnoteniu doteraz nespracovanej a značne deštruovanej časti histórie povojnového Slovenska, obzvlášť v smere národnostnej otázky. Zároveň sa korigujú historické konštrukcie vzájomného spolunažívania židovskej minority s majoritnou spoločnosťou na Slovensku po roku 1945. Napokon vyzdvihuje sa aj dôležitosť fenoménu rasovej a etnickej neznášanlivosti vo vnútorných procesoch slovenskej povojnovej spoločnosti a podáva sa jeho nezdeformovaný a nezávislý obraz.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0555/12
Doba riešenia:2012 - 2015
Vedúci projektu:doc. PhDr. Šmigeľ Michal, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Židovská otázka na Slovensku (1945 – 1953). Kniha 1. Židia a slovenská spoločnosť v rokoch 1945 – 1948 / Michal Šmigeľ, Jana Karcolová. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN (...) - [predpokladaný rozsah - 180 str.].
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (50%) - KARCOLOVÁ, Jana (50%)]
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Židovská otázka na Slovensku (1945 – 1953). Kniha 2. Antisemitizmus (antisionizmus) v Československu v rokoch 1948 – 1953 / Martin Šromovský. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1036-5. - 178 s. [11 AH].
Autori: [ŠROMOVSKÝ, Martin (100%)]
Klasifikacia: ADF Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Protižidovské nepokoje v Bratislave (august 1946; august 1948) v atmosfére povojnového antisemitizmu na Slovensku / Michal Šmigeľ. In Druhá svetová : časopis o moderných dejinách Slovenska / vedec. red. Anton Hruboň [elektronický zdroj]. - Ružomberok : Historia nostra, 2013. - ISSN 1336-8222. - online, roč. 8, č. 2 (2013), s. 1-22.
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Klasifikacia: ADF Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Židia v povojnovom Slovensku - medzi integráciou a odmietaním / Lucia Sotáková. In Vojnová kronika : spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Odborný recenzovaný časopis Múzea Slovenského národného povstania / red. Marek Syrný, Marián Uhrín. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISSN 1338-6379. - Roč. III., č. 2 (2014), s. 24-37.
Autori: [SOTÁKOVÁ, Lucia (100%)]
Klasifikacia: AEC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Prejavy antisemitizmu v odbojových zložkách na Slovensku v povojnových rokoch 1945 – 1947 / Michal Šmigeľ. In Partizáni a Slovensko / zost. Anton Hruboň, Juraj Krištofík ; rec. Jan Rychlík, Karol Fremal. - 1. vyd. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - ISBN 978-83-7490-745-3. - S. 263-282.
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Klasifikacia: ABC
Nazov: Ethnic Cleansings and a Concept of Ethnically Homogenous States in Europe (In the Context of Historical Experience and Memory) / Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar, Branislav Šprocha. In Resettlement and Extermination of the Populations (A Syndrome of Modern History) / Zlatica Zudová-Lešková et al. - 1. Vyd. Series A - Monographia, Vol. 60. - Prague : Institute of History, Czech Academy of Sciences, 2015. - ISBN 978-80-7286-260-3. - S. 85-110. [1,7 AH]
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (40%) - TIŠLIAR, Pavol (30%) - ŠPROCHA, Branislav (30%)]
Klasifikacia: ABC
Nazov: Sovietskaja repatriacionnaja operacija v Slovakii (1944–1950 gg.) kak faktor posledstvij vojny / Michal Šmigeľ. In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka : istoričeskaja pamjať / Otv. red. J. P. Serapionova ; rec. J. V. Bulannikova, T. V. Volokitina. - 1. vyd. - Moskva, Sankt-Peterburg : Rossijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija RAN, Izdateľstvo Nestor-Istorija, 2014. - ISBN 978-5-7576-0273-8. - S. 257-269 [1,2 AH].
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: Emigrácia Židov zo Slovenska (1945 – 1949) v československom kontexte / Juraj Jankech. In Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948) / Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. ; rec. Karol Janas, Marek Syrný. - Banská Bystrica : BELIANUM – Vydavateľstvo UMB, 2014. – ISBN 978-80-557-0804-1. – S. 589 - 614 [1 AH].
Autori: [JANKECH, Juraj (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: Korene antisemitizmu na Slovensku / Miroslav Kmeť. In Židovská otázka na Slovensku (1945 – 1953). Kniha 1. Židia a slovenská spoločnosť v rokoch 1945 – 1948 / Michal Šmigeľ, Jana Karcolová. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 15 s. [1 AH].
Autori: [KMEŤ, Miroslav (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: Nové vlny antisemitizmu v ČSR na prelome 40. a 50. rokov a ich interpretácia v súvislosti s procesom s Rudolfom Slánskym / Lucia Sotáková. In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kol. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S. 85-96 [1 AH].
Autori: [SOTÁKOVÁ, Lucia (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: Pohyb etník, etnické hranice, etnický priestor na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Branislav Šprocha, Pavol Tišliar, Michal Šmigeľ. In Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948) / Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. ; rec. Karol Janas, Marek Syrný. - Banská Bystrica : BELIANUM – Vydavateľstvo UMB, 2014. – ISBN 978-80-557-0804-1. – S. 10 - 42 [2 AH].
Autori: [ŠPROCHA, Branislav (33%) - TIŠLIAR, Pavol (34%) - ŠMIGEĽ, Michal (33%)]
Klasifikacia: ADE
Nazov: Antisemtism Expressions in Hungary in 1945-1948 / Miroslav Kmeť, Bernadeta Ottmarová. In European Researcher : multidisciplinary scientific periodical. Series A. - Sochi : Sochi State University, 2016. - ISSN 2219-8229. – 15 s. (redakcia potvrdila publikovanie v časopise; bude publikované v prvých číslach periodika roku 2016)
Autori: [KMEŤ, Miroslav (50%) - OTTMAROVÁ, Bernadeta (50%)]
Klasifikacia: ADE
Nazov: Mechanism and problems of repatriation of Czechoslovak Jews to their homeland in 1945 / Juraj Jankech. In European Researcher : multidisciplinary scientific periodical. Series A. - Sochi : Sochi State University, 2016. - ISSN 2219-8229. – 16 s. (redakcia potvrdila publikovanie v časopise; bude publikované v prvých číslach periodika roku 2016)
Autori: [JANKECH, Juraj (100%)]
Klasifikacia: ADE
Nazov: The attitude of the government towards the Jewish question in Czechoslovakia during 1948-1953 / Martin Šromovský. In European Researcher : multidisciplinary scientific periodical. Series A. - Sochi : Sochi State University, 2016. - ISSN 2219-8229. – 21 s. (redakcia potvrdila publikovanie v časopise; bude publikované v prvých číslach periodika roku 2016)
Autori: [ŠROMOVSKÝ, Martin (100%)]
Klasifikacia: ADF
Nazov: Komparácia povojnového antisemitizmu v Poľsku a na Slovensku / Martin Šromovský. In Motus in verbo : vedecký časopis mladej generácie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISSN 1339-0392. - Roč. 2, č. 1 (2013), s. 16-26.
Autori: [ŠROMOVSKÝ, Martin (100%)]
Klasifikacia: ADF
Nazov: Povojnový antisemitizmus v Poľsku (1945 – 1948) / Martin Šromovský. In Acta historica Neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy / rec. Ján Beljak, Ivan Chalupecký ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied UMB, Katedra histórie, 2013. - ISSN 1336-9148. - Roč. 16, č. 1-2 (2013), s. 170-192.
Autori: [ŠROMOVSKÝ, Martin (100%)]
Klasifikacia: ADF
Nazov: Reštitúcie židovského majetku v povojnových rokoch 1945-1946 / Lucia Sotáková. In Acta historica Neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta UMB, Katedra histórie, 2015. - ISSN 1336-9148. - 15 s. (v tlači)
Autori: [SOTÁKOVÁ, Lucia (100%)]
Klasifikacia: ADF
Nazov: Vlna antisemitizmu v Československu vyvolaná politickým procesom s Rudolfom Slánskym a spol. / Martin Šromovský. In Človek a spoločnosť [elektronický zdroj] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. - ISSN 1335-3608. - online, roč. 18, č. 2 (2015), s. 59-73.
Autori: [ŠROMOVSKÝ, Martin (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Antisemitizmus na východnom Slovensku v prvých povojnových rokoch (1945 – 1947) v korelácii protižidovských vystúpení na Slovensku = Antisemitism in Eastern Slovakia in first post war years (1945-1947) in Slovak anti-Semitic uprising correlation / Michal Šmigeľ, Jana Šišjaková. In Colloquia Judaica : Dialog slowiansko-zidowski I. Studia / red. Roman Mnich, Antoni Czyz, Renata Tarasiuk ; rec. Leonid Frizman. - Siedlce ; Banská Bystrica : Instytut Filologii Polskiej a Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISBN 978-83-87845-50-6. - S. 71-94.
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (50%) - ŠIŠJAKOVÁ, Jana (50%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Antisemitizmus v sovietskych satelitoch pod zámienkou boja proti sionizmu a kozmopolitizmu v rokoch 1948-1953 / Martin Šromovský. In České, slovenské a československé dějiny 20. století / rec. Martin Pekár, Jakub Rákosník ... [et al.]. VIII. - 1. vyd. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2013. - ISBN 978-80-7405-324-5. - S. 239-251.
Autori: [ŠROMOVSKÝ, Martin (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Komparácia postavenia Slovákov, Židov a Rusínov (Lemkov) v Poľsku v rokoch 1945 - 1947 / Milica Majerikova-Molitoris. In Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / red. Stefan Dudra, Bohdan Halczak ... [et al.] ; rec. Mykola Mušinka, Bernadetta Nitschke. Tom IV., cz. 1. - Słupsk-Zielona Góra : Akademija Pomorska W Słupsku, Uniwersytet Zielonogórski, Drukarnia Wydawnictwo „Druk-Ar“, 2012. - ISBN 978-83-60087-63-3. - S. 197-204.
Autori: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Postoj vládnucej moci k sionistickým organizáciám v Československu v zakladateľskom období komunizmu / Martin Šromovský. In České, slovenské a československé dějiny 20. století IX / rec. Martin Pekár, Jakub Rákosník ... [et al.]. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2014. - ISBN 978-80-7405-362-7. - S. 387-396.
Autori: [ŠROMOVSKÝ, Martin (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Prejavy antisemitizmu v Maďarsku v období 1945 – 1948 / Miroslav Kmeť, Bernadeta Ottmárová. In Colloquia Judaica : Dialog slowiansko-zidowski I. Studia / red. Roman Mnich, Antoni Czyz, Renata Tarasiuk ; rec. Leonid Frizman. - Siedlce ; Banská Bystrica : Instytut Filologii Polskiej a Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISBN 978-83-87845-50-6. - S. 95-110.
Autori: [KMEŤ, Miroslav (50%) - OTTMAROVÁ, Bernadeta (50%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Sovetskaja akcija po repatriacii na territorii Slovakii 1945 – 1948 gg. (po materialam slovackich archivov) / Michal Šmigeľ. In Krynicaznajstva i specyjaľnyja histaryčnyja dyscyplin : navukovy zbornik / vedec. red. S. M. Chodzin, E. M. Savicki ... [et al.]. Vypusk 7. - Minsk : BDU, 2012. - ISBN 978-985-518-644-2. - ISSN 1995-5650. - S. 99-108.
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Uchovávanie židovských kultúrno-historických tradícií v podmienkach sekularizácie spoločnosti v povojnovom Československu / Lucia Sotáková. In České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. / Veronika Středová, Jiří Štěpán a kol. ; rec. Jan Mervart. - 1. vyd. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011. - ISBN 978-80-7405-103-6. - S. 223-232 [1 AH].
Autori: [SOTÁKOVÁ, Lucia (100%)]
Klasifikacia: AED
Nazov: "Banderovská otázka" a rusínsko-ukrajinská spoločnosť na severovýchodnom Slovensku v povojnových rokoch 1945 – 1948 / Michal Šmigeľ. In Zlomky z dejín Slovenska v 19. a 20. storočí / rec. Štefan Šutaj, Richard Pavlovič. - 1. vyd. - Košice : Equilibria, 2015. - ISBN 978-80-8143-169-2. - S. 126-149.
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Klasifikacia: AED
Nazov: Politický proces so sionistickými funkcionármi v roku 1953 / Martin Šromovský. In Acta Judaica Slovaca 21. - Bratislava : SNM - Múzeum židovskej kultúry, 2015. - ISBN 978-80-806032-4-3. - 17 s. (v tlači)
Autori: [ŠROMOVSKÝ, Martin (100%)]
Klasifikacia: AED
Nazov: Židia v medzivojnovom období na Slovensku / Miloš Kázik. In Acta historica Neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta UMB, Katedra histórie, 2015. - ISSN 1336-9148. - 13 s. (v tlači)
Autori: [KÁZIK, Miloš (100%)]
Klasifikacia: AED
Nazov: Židovská komunita vo Zvolene / Lucia Sotáková. In Zvolen : 1243 - 2013 / zost. Juraj Bebej, Pavol Maliniak, Silvia Čatayová ; rec. Eduard Bublinec, Július Alberty ... [et al.]. - Zvolen : Mesto Zvolen, 2013. - ISBN 978-80-971236-7-3. - S. 241-243.
Autori: [SOTÁKOVÁ, Lucia (100%)]
Klasifikacia: FAI
Nazov: Obce pogranicze 1945-1946. Sytuacja w poludniowo-wschodniej Polsce w dokumentach czechoslowackich / Zost. Michal Šmigeľ, Bohdan Halczak, Roman Drozd ; rec. Marek Syrný, Miroslav Kmeť. - Warszawa : Tyrsa, 2015. - ISBN 978-83-89085-15-3. - 222 s. [14,8 AH]
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (40%) (zost.) - HALCZAK, Bohdan (40%) (zost.) - DROZD, Roman (20%) (zost.)]
Klasifikacia: FAI
Nazov: Povojnové Slovensko (1945 – 1948). Dokumenty k spoločenskej a bezpečnostnej situácii v krajine. Diel I. Rok 1945 / Zost. Michal Šmigeľ, Marek Syrný. - Krakov ; Banská Bystrica : Spolok Slovákov v Poľsku ; Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2016 (bude zadaná do tlače koncom januára 2016). – 400 s.
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (50%) (zost.) - SYRNÝ, Marek (50%) (zost.)]