Župné zriadenie na Slovensku v rokoch 1940 – 1945. Systém, štruktúra, regionálne špecifiká, mechanizmy fungovania a pôsobenia župného zriadenia

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Výskum s regionálnym charakterom sa zameral na štruktúru a vplyv štátnej moci v župách po roku 1939, každodenný život obyvateľov, činnosť politických zoskupení, osudy národnostných menšín, dopad prechodu frontu. Význam pre poznávanie jedinečnosti historického vývoja jednotlivých regiónov i pre komplexnú znalosť dejín Slovenska mala uskutočnená komparácia širokospektrálnych aspektov v župách. Vládnuca garnitúra si po vzniku Slovenského štátu zaradila medzi svoje úlohy aj reorganizáciu verejnej správy. Reforma, ktorá vstúpila do platnosti 1. 1. 1940, sa snažila o jej zjednotenie a zjednodušenie. Návrat k župám vyjadroval nielen tradíciu, ale bola aj pragmatickým riešením zložitej reformy. Novému územnému členeniu krajiny sa prispôsobili aj ostatné zložky štátnej moci. Župy - napriek hlasom volajúcim po ich zrušení, existovali až do zániku Slovenského štátu. Na život v jednotlivých župách mali veľký vplyv medzinárodné udalosti i vnútropolitické problémy.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0596/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Koordinátor projektu:PhDr. Hetényi Martin, PhD., Filozofická fakulta UKF
Spoluriešitelia:Mičko Peter, doc. PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie