Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Hornádu

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Najdôležitejším výsledkom projektu je spracovanie a analýza historickej a súčasnej hydronymie celého povodia Hornádu (tečúce i stojaté vody, pramene a vodopády) – od prameňa po ústie, vrátane všetkých významných prítokov (Torysa, Hnilec, Olšava) v monografii s názvom Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu. Vzhľadom na to, že metodikou Hydronymie Slovaciae boli v predchádzajúcich obdobiach spracované povodia stredného a západného Slovenska, ide o prvé monografické spracovanie hydronymie z oblasti východného Slovenska.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0359/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Chomová Alexandra, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu - BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Autori: Andrea Goótšová, Alexandra Chomová, Jaromír Krško