Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Memoáre nefungujú ako jednoznačne vyhranený žáner, no obohacujú sa o ďalšie aspekty – umelecký aspekt sa spája s dokumentárnosťou a vecnosťou, čím ich zaraďuje medzi tzv. pomedzné žánre. V našej vedeckej monografii sme sa preto pokúsili definovať pojem memoáre, zdôraznili ich žánrovú, ale i odborovú pomedznosť. Memoáre totiž neslúžia len ako predmet výskumu v literárnej vede, no svojím charakterom vstupujú aj do iných vedeckých oblastí. Vo výskumnej časti prinášame analýzy vybraných memoárov, usúvzťažňujeme ich s terminológiou a poukazujeme na špecifické aspekty jednotlivých textov. Podstatou je hľadanie súvislostí medzi jednotlivými zložkami – filologickou s ďalšími zložkami, najmä s politickou (politologickou) a historickou – a to na základe analýzy vybraných textov (spoločensko-politické pozadie, otázka židovstva, zasahovanie ideológie do tvorby preživších, propagandistické tendencie počas obdobia fašizmu a obchádzanie problematiky v období socializmu).

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0031/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:doc. PhDr. Šuša Ivan, Ph.D.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Areal Intersections in Slovak and Italian Memoir Literature
Autori: Ivan Šuša
Klasifikacia: ABC
Nazov: Magazine La DIfesa della razza (The Defence of Race) as an anti-Semitic Propaganda Tool of Italian Fascism. In: Areal Inersections in Slovak and Italian Memoir Literature. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové/Gaudeamus, 2016, s. 76-96.
Autori: Patrizia Prando
Klasifikacia: ADE
Nazov: K špecifikám memoárov z prostredia koncentračných táborov. In: Slavica Litteraria, r. 18, č. 2, 2015, s. 129-140. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, ISSN 1212-1509.
Autori: Ivan Šuša
Klasifikacia: ADE
Nazov: Medziliterárny kontext fenoménu šoa (v slovenskej a talianskej memoárovej literatúre). In: Conversatoria Litteraria, r.7, č. 1, Poľsko: Siedlce, 2014, s. 119-136. ISSN 1897-1423
Autori: Ivan Šuša
Klasifikacia: ADE
Nazov: Život za ostnatými drôtmi (K slovenskej memoárovej literatúre z obdobia holokaustu). In: Nový život, r. 67, č. 1-2/2015, s. 40-45. Srbsko: Nový Sad, Slovenské vydavateľské centrum, ISSN 0351-3610
Autori: Ivan Šuša