Fontes Cynicorum: pramene kynizmu a ich interpretácia

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Najdôležitejším výsledkom práce grantového tímu je publikovanie komentovaného prekladu zlomkov Diogena zo Sinópy v podobe monografie Cepko, J. – Kalaš, A. – Suvák, V.: Diogenis fragmenta. Diogenove zlomky. Bratislava: Univerzita Komenského 2016. Vďaka nej dostáva odborná verejnosť k dispozícii materiál, ktorý je jedinečný nielen na Slovensku, ale nemá obdobu ani vo svetových jazykoch. Zároveň ide o ďalšiu časť série prekladov a filozofických interpretácií myšlienkovej pozostalosti veľkých postáv sokratiky, ktorá sa začala publikovaním Antisthenových zlomkov.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0885/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Koordinátor projektu:doc., Mgr., Mgr. Kalaš Andrej, PhD., Filozofická fakulta UK
Spoluriešitelia:Cepko Jaroslav, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Diogenis Fragmenta Diogenove zlomky. Úvodná štúdia, preklad zlomkov a komentár. Univerzita Komenského v Bratislave 2016.
Autori: Jaroslav Cepko, (Andrej Kalaš, Vladislav Suvák)
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Diogenis Fragmenta Diogenove zlomky. Úvodná štúdia, preklad zlomkov a komentár. Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
Autori: Vladislav Suvák, (Jaroslav Cepko, Andrej Kalaš)
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Diogenis Fragmenta Diogenove zlomky. Úvodná štúdia, preklad zlomkov a komentár. Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
Autori: Andrej Kalaš, (Jaroslav Cepko, Vladislav Suvák)
Klasifikacia: ABC
Nazov: Koina ta tón philón in: Diogenes the Cynic. Oikoumene, 2017, FF UJEP.
Autori: Jaroslava Cepko
Klasifikacia: ADD
Nazov: „Všetko patrí múdrym“: Blasfémia, alebo utópia? In: Filozofia 71 (2), 2016, ss. 131-140, ISSN 0046 - 385 X.
Autori: Jaroslav Cepko
Klasifikacia: ADD
Nazov: Bol Antisthenés pýthagorovec? In: Filozofia 71 (2), 2016, s. 96-106. ISSN 0046 - 385 X
Autori: František Škvrnda
Klasifikacia: ADD
Nazov: Diogenés a Platón. In: Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, ISSN 0046 -385 X.
Autori: František Škvrnda
Klasifikacia: ADD
Nazov: Diogenés: Pes hľadajúci (sám v sebe) človeka. Filozofia 71 (2), 2016, s. 153 – 163. ISSN 0046 - 385 X.
Autori: Marcela Maglione
Klasifikacia: ADD
Nazov: Diogenov postoj k ľudskej sexualite: hedonizmus alebo asketizmus? In: Filozofia 71 (2), 2016, ss. 119 -130. ISSN 0046- 385 X.
Autori: Andrej Kalaš
Klasifikacia: ADD
Nazov: Filozofické aspekty Horáciovho diela. In: Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, ISSN 0046 -385 X.
Autori: Andrej Kalaš
Klasifikacia: ADD
Nazov: Homér a predsókratovské myslenie. In: Filozofia 69 (10), 2014, s. 813-823. ISSN 0046 - 385 X
Autori: Andrej Kalaš
Klasifikacia: ADD
Nazov: Kratétova kynická utópia In: Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, ISSN 0046 -385 X.
Autori: Jaroslav Cepko
Klasifikacia: ADD
Nazov: Kynická paideia alebo Antisthenés medzi Odysseom a Sókratom. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 107-118. ISSN 0046 - 385 X
Autori: Zelinová Zuzana
Klasifikacia: ADD
Nazov: Umenie života medzi Sókratom a Epiktétom. In: Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, ISSN 0046 -385 X.
Autori: Vladislav Suvák
Klasifikacia: ADF
Nazov: Dión z Prusy alebo o tom, či bol Sókratés naozaj Homérovým žiakom. In: Ostium 10/1, 2014. eISSN:1336-6556
Autori: Andrej Kalaš
Klasifikacia: AED
Nazov: Medzi daimoniom a logom: bol Sókratés veštec? In: Sucharek, P. - Marchevský, O.: Racionálne-Iracionálne. Zborník vedeckých príspevkov. Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2015, s. 41-45. ISBN: 978 - 80- 970303-4-6.
Autori: Andrej Kalaš, František Škvrnda
Klasifikacia: AED
Nazov: Sud plný rozumu. In: Sucharek, P. - Marchevský, O.: Racionálne-Iracionálne. Zborník vedeckých príspevkov. Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2015, s. 72-75, ISBN: 978 - 80- 970303-4-6.
Autori: Jaroslav Cepko