Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Individuálny projekt mapujúci doteraz iba parciálne prebádané autobiografické texty rôznych generácií východonemeckej literatúry prispieva k diferencovanejšej reflexii vývinových tendencií v kultúre a literatúre po roku 1989. Najvýznamnejším výstupom riešenia výskumnej témy je vedecká monografia vedúcej riešiteľky Generačné aspekty východonemeckej autobiografickej prózy po roku 1989 (Krakov 2013), pripravená v záverečnej fáze projektu, ktorá potvrdzuje generačné špecifiká skúmanej literatúry a pokúša sa o systematizáciu doterajších poznatkov. Výskumnú tému pritom ukotvuje v širšom stredoeurópskom priestore a v kontexte kultúrnej pamäti postkomunistických štátov. Ako významné špecifikum identifikuje rolu autofikcie, hybridného písania, ktoré mení a modifikuje vzťah fikcie a reality. Najmä mladšie generácie autorov posúvajú v autobiografickom písaní hranice fikcie a dokumentu, napríklad integráciou obrazu a reálnych dokumentov, predovšetkým fotografií a korešpondencie, do literárneho textu.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0424/11
Doba riešenia:2011 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Zemaníková Nadežda, PhD.
Zahraničný projekt:nie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

ZEMANÍKOVÁ, Nadežda 100%: Generačné aspekty východonemeckej autobiografickej prózy po roku 1989. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. 105 s. ISBN 978-83-7490-539-8
Podiel 1,0

Zborniky a abstrakty: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ZEMANÍKOVÁ, Nadežda 100%: Briefe zur Nacht : Autobiographische literarische Zeugnisse von 1989/90 [Listy k noci : autobiografické literárne svedectvá rokov 1989/90]. In: Bujňáková, M. - Paráčková, J. - Irsfeld, CH. (eds.): Deutsch in Forschung und Lehre. Teil II. Sammelband. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 338 - 350. ISBN 978-80-555-0586-2
Podiel 1,0