Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore a sociálno-komunikačnej dynamike

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Projekt koncepčne a procedurálne ťaží z idey o synchrónne dynamickej súvzťažnosti spoločenských (makro- a mikrosociálnych) podmienok a príslušných komunikačných aktov. Výskumná sústredenosť na hovorenú/hovorovú komunikáciu v bezprostredných komunikačných interakciách, komunikačných sférach a situáciách v národnom jazyku a výsledky umožňujú a) spoznať plastický, pritom normatívne rámovaný obraz sociokomunikačnej reality vrátane správania sa a postojov komunikujúcich spoločenstiev k hovorovej slovenčine s poukazmi na jej hodnototvorné črty a expanzívne, úspešné rozširovanie pôsobnosti aj na teritóriá písanej (opticko-vizuálnej) komunikácie, napr. v mediálnych podmienkach, umeleckej spisbe, cudzojazyčných interakciách a pod., b) dokumentovať a vzťahovo interpretovať poznatky o aktuálnom stave, úlohách, trendoch a perspektívach hovorovej slovenčiny v diasystéme slovenského národného jazyka a v (inter)jazykovej komunikácii v 21. storočí, c) zhodnotiť jazykovo- a sociokultúrny potenciál hovorovej slovenčiny.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0142/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Patráš Vladimír, CSc.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Dynamika hovorenej komunikácie v teoretických a aplikačných náhľadoch. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2016. 175 + 180 s. [V tlači.] [Súbežná slovenská a anglická mutácia.]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Sociolinguistic Insights on the Relationship of Linearity – Area – Space in the Globalised Electronic Press. In: Fluminensia, 27, 2015, č. 1, s. 137 – 151. ISSN 0353-4642 Elektronická verzia: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207622 (avízo) alebo http://fluminensia.ffri.hr/e-clanci.html ISSN 1848-9680
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: AEC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Slovná zásoba versus národné a globálne tendencie. Používanie slovnej zásoby slovenčiny po roku 1989 sociálnymi skupinami. In: Globalizácia a przemiany języków słowianskich. H. Kurek – M. Święcicka – M. Peplińska (eds.). Bydgoszcz : Uniwersytet Im. Kazimierza Wielkiego, 2016, s. 141 – 152. ISBN 978-83-8018-041-3
Autori: ODALOŠ, Pavol
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Hodnotový potenciál hovorovej slovenčiny cez periskop sociolingvistiky. In: (Socio)lingvistika – jej perspektívy, limity a mýty. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 11. – 13. 4. 2016 pri príležitosti 70. narodenín prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. [V tlači.]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Hovorová slovenčina na začiatku 21. storočia. In: (Socio)lingvistika – jej perspektívy, limity a mýty. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 11. – 13. 4. 2016 pri príležitosti 70. narodenín prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. [V tlači.]
Autori: URBANCOVÁ, Lujza
Klasifikacia: ADE
Nazov: Funkcia proprií v procese mediálnej kolokvializácie. In: Onomastica, LIX, 2015. Kraków : Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN, s. 39 – 56. ISSN 0078-4648
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: ADF
Nazov: K problematike hovorovej podoby jazyka na východnom Slovensku. In: Slovenčinár, 2017, č. 1. [V tlači.]
Autori: BÓNOVÁ, Iveta
Klasifikacia: AEC
Nazov: Gýč v hovorovej slovenčine. In: Kicz w języku i komunikacji. Ed. K. Olszewski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 127 – 132. ISBN ISBN 978-83-8088-032-0
Autori: URBANCOVÁ, Lujza
Klasifikacia: AEC
Nazov: Hovorový jazyk a obmeny pojmu „multikulturalizmus“ v alternatívnych médiách. In: Zborník referátov z 13. medzinárodnej slavistickej konferencie Multikulturalizmus a miltibilingvizmus – Sofia, Univerzita Sv. Klimenta Ochridského 21. – 23. apríl 2016. Sofija : Univerzita sv. Klimenta Ochridského. [V tlači.]
Autori: GENČIOVÁ, Annamária
Klasifikacia: AEC
Nazov: Jazyk v súčasných médiách. In: Prednášky pre študentov slovakistiky v zahraničí 2013 – 2017. Ed. S. Zajacová. Szeged : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2017. [V tlači.]
Autori: BÓNOVÁ, Iveta
Klasifikacia: AEC
Nazov: K charakteristike literároným v literatúre pre deti. (Funkčná oscilácia medzi ústnosťou a písomnosťou.) In: Kulturowe konteksty języka. Zost. B. Afeltowicz – J. Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2014, s. 259 – 267. ISBN 978-83-7867-247-0
Autori: ODALOŠ, Pavol
Klasifikacia: AEC
Nazov: Sociokultúrne kontexty vo výskumoch hovorovej slovenčiny. In: Kulturowe konteksty języka. Ed. B. Afeltowicz – J. Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014, s. 283 – 296. ISBN 978-83-7867-247-0
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: AEC
Nazov: Systémy funkcií proprií (funkcie v hovorenej a písanej komunikácii). In: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. Poznań : Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza, 2015, s. 447 – 456. ISBN 978–83–943050–3–1
Autori: ODALOŠ, Pavol
Klasifikacia: AED
Nazov: Generačná príslušnosť ako sociolingvistický faktor determinujúci distribúciu lexiky v komunikácii. In: Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní (Banská Bystrica – Univerzita Mateja Bela 5. – 6. 9. 2016). Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2017. [V tlači.]
Autori: ODALOŠ, Pavol
Klasifikacia: AED
Nazov: Kolokvializácia alternatívnych e- periodík v slovanských jazykoch a jej sociokultúrne aspekty. In: Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní (Banská Bystrica – Univerzita Mateja Bela 5. – 6. 9. 2016). Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2017. [V tlači.]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: AED
Nazov: Skúmanie hovorovej slovenčiny. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Zborník referátov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencia o komunikácii, Banská Bystrica, Filozofická fakulta UMB 17. – 18. 9. 2015. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM. [V tlači.]
Autori: URBANCOVÁ, Lujza
Klasifikacia: AED
Nazov: Synchrónny výskum hovorovej slovenčiny. In: Języki słowiańskie w procesie przemian. Ed. G. Olchowa. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015, s. 21 – 27. ISBN 978-80-557-1056-3
Autori: URBANCOVÁ, Lujza
Klasifikacia: AED
Nazov: Variety národného jazyka vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou k 55. výročiu založenia útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov. Bratislava 23. – 24. 11. 2015. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 86 – 94. ISBN 978-80-223-3983-4
Autori: URBANCOVÁ, Lujza
Klasifikacia: AED
Nazov: Webová alternatívna tlač na komunikačno-kultúrnom priesečníku hovorového a vizuálneho kódu. In: Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi. Ed. Ľ. Mešková – E. Höhn. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v dňoch 21. – 22. 4. 2016. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM. [V tlači.]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: FAI
Nazov: PATRÁŠ, Vladimír – ARVENSISOVÁ, Marika (eds.). 2016. Rohárik, Pavel: Terminológia remeselníckej výroby a život Slovákov v Nadlaku. IV. a V. časť. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2016. 430 s. ISBN 978-80-557-1159-1 [Patráš 70 %, Arvensisová 30 %.] [* kompletné pripravenie diela do tlače vrátane editorských poznámok a apretácie]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír – ARVENSISOVÁ, Marika (eds.)
Klasifikacia: FAI
Nazov: Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní (Banská Bystrica – Univerzita Mateja Bela 5. – 6. 9. 2016). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2017. [V tlači.]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír (ed.)