Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore a sociálno-komunikačnej dynamike

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Projekt koncepčne a procedurálne ťaží z idey o synchrónne dynamickej súvzťažnosti spoločenských (makro- a mikrosociálnych) podmienok a príslušných komunikačných aktov. Výskumná sústredenosť na hovorenú/hovorovú komunikáciu v bezprostredných komunikačných interakciách, komunikačných sférach a situáciách v národnom jazyku a výsledky umožňujú a) spoznať plastický, pritom normatívne rámovaný obraz sociokomunikačnej reality vrátane správania sa a postojov komunikujúcich spoločenstiev k hovorovej slovenčine s poukazmi na jej hodnototvorné črty a expanzívne, úspešné rozširovanie pôsobnosti aj na teritóriá písanej (opticko-vizuálnej) komunikácie, napr. v mediálnych podmienkach, umeleckej spisbe, cudzojazyčných interakciách a pod., b) dokumentovať a vzťahovo interpretovať poznatky o aktuálnom stave, úlohách, trendoch a perspektívach hovorovej slovenčiny v diasystéme slovenského národného jazyka a v (inter)jazykovej komunikácii v 21. storočí, c) zhodnotiť jazykovo- a sociokultúrny potenciál hovorovej slovenčiny.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0142/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Patráš Vladimír, CSc.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Dynamika hovorenej komunikácie v teoretických a aplikačných náhľadoch. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2016. 175 + 180 s. [V tlači.] [Súbežná slovenská a anglická mutácia.]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Sociolinguistic Insights on the Relationship of Linearity – Area – Space in the Globalised Electronic Press. In: Fluminensia, 27, 2015, č. 1, s. 137 – 151. ISSN 0353-4642 Elektronická verzia: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207622 (avízo) alebo http://fluminensia.ffri.hr/e-clanci.html ISSN 1848-9680
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: AEC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Slovná zásoba versus národné a globálne tendencie. Používanie slovnej zásoby slovenčiny po roku 1989 sociálnymi skupinami. In: Globalizácia a przemiany języków słowianskich. H. Kurek – M. Święcicka – M. Peplińska (eds.). Bydgoszcz : Uniwersytet Im. Kazimierza Wielkiego, 2016, s. 141 – 152. ISBN 978-83-8018-041-3
Autori: ODALOŠ, Pavol
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Hodnotový potenciál hovorovej slovenčiny cez periskop sociolingvistiky. In: (Socio)lingvistika – jej perspektívy, limity a mýty. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 11. – 13. 4. 2016 pri príležitosti 70. narodenín prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. [V tlači.]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Hovorová slovenčina na začiatku 21. storočia. In: (Socio)lingvistika – jej perspektívy, limity a mýty. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 11. – 13. 4. 2016 pri príležitosti 70. narodenín prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. [V tlači.]
Autori: URBANCOVÁ, Lujza
Klasifikacia: ADE
Nazov: Funkcia proprií v procese mediálnej kolokvializácie. In: Onomastica, LIX, 2015. Kraków : Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN, s. 39 – 56. ISSN 0078-4648
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: ADF
Nazov: K problematike hovorovej podoby jazyka na východnom Slovensku. In: Slovenčinár, 2017, č. 1. [V tlači.]
Autori: BÓNOVÁ, Iveta
Klasifikacia: AEC
Nazov: Gýč v hovorovej slovenčine. In: Kicz w języku i komunikacji. Ed. K. Olszewski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 127 – 132. ISBN ISBN 978-83-8088-032-0
Autori: URBANCOVÁ, Lujza
Klasifikacia: AEC
Nazov: Hovorový jazyk a obmeny pojmu „multikulturalizmus“ v alternatívnych médiách. In: Zborník referátov z 13. medzinárodnej slavistickej konferencie Multikulturalizmus a miltibilingvizmus – Sofia, Univerzita Sv. Klimenta Ochridského 21. – 23. apríl 2016. Sofija : Univerzita sv. Klimenta Ochridského. [V tlači.]
Autori: GENČIOVÁ, Annamária
Klasifikacia: AEC
Nazov: Jazyk v súčasných médiách. In: Prednášky pre študentov slovakistiky v zahraničí 2013 – 2017. Ed. S. Zajacová. Szeged : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2017. [V tlači.]
Autori: BÓNOVÁ, Iveta
Klasifikacia: AEC
Nazov: K charakteristike literároným v literatúre pre deti. (Funkčná oscilácia medzi ústnosťou a písomnosťou.) In: Kulturowe konteksty języka. Zost. B. Afeltowicz – J. Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2014, s. 259 – 267. ISBN 978-83-7867-247-0
Autori: ODALOŠ, Pavol
Klasifikacia: AEC
Nazov: Sociokultúrne kontexty vo výskumoch hovorovej slovenčiny. In: Kulturowe konteksty języka. Ed. B. Afeltowicz – J. Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014, s. 283 – 296. ISBN 978-83-7867-247-0
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: AEC
Nazov: Systémy funkcií proprií (funkcie v hovorenej a písanej komunikácii). In: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. Poznań : Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza, 2015, s. 447 – 456. ISBN 978–83–943050–3–1
Autori: ODALOŠ, Pavol
Klasifikacia: AED
Nazov: Generačná príslušnosť ako sociolingvistický faktor determinujúci distribúciu lexiky v komunikácii. In: Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní (Banská Bystrica – Univerzita Mateja Bela 5. – 6. 9. 2016). Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2017. [V tlači.]
Autori: ODALOŠ, Pavol
Klasifikacia: AED
Nazov: Kolokvializácia alternatívnych e- periodík v slovanských jazykoch a jej sociokultúrne aspekty. In: Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní (Banská Bystrica – Univerzita Mateja Bela 5. – 6. 9. 2016). Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2017. [V tlači.]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: AED
Nazov: Skúmanie hovorovej slovenčiny. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Zborník referátov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencia o komunikácii, Banská Bystrica, Filozofická fakulta UMB 17. – 18. 9. 2015. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM. [V tlači.]
Autori: URBANCOVÁ, Lujza
Klasifikacia: AED
Nazov: Synchrónny výskum hovorovej slovenčiny. In: Języki słowiańskie w procesie przemian. Ed. G. Olchowa. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015, s. 21 – 27. ISBN 978-80-557-1056-3
Autori: URBANCOVÁ, Lujza
Klasifikacia: AED
Nazov: Variety národného jazyka vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou k 55. výročiu založenia útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov. Bratislava 23. – 24. 11. 2015. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 86 – 94. ISBN 978-80-223-3983-4
Autori: URBANCOVÁ, Lujza
Klasifikacia: AED
Nazov: Webová alternatívna tlač na komunikačno-kultúrnom priesečníku hovorového a vizuálneho kódu. In: Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi. Ed. Ľ. Mešková – E. Höhn. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v dňoch 21. – 22. 4. 2016. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM. [V tlači.]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Klasifikacia: FAI
Nazov: PATRÁŠ, Vladimír – ARVENSISOVÁ, Marika (eds.). 2016. Rohárik, Pavel: Terminológia remeselníckej výroby a život Slovákov v Nadlaku. IV. a V. časť. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2016. 430 s. ISBN 978-80-557-1159-1 [Patráš 70 %, Arvensisová 30 %.] [* kompletné pripravenie diela do tlače vrátane editorských poznámok a apretácie]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír – ARVENSISOVÁ, Marika (eds.)
Klasifikacia: FAI
Nazov: Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní (Banská Bystrica – Univerzita Mateja Bela 5. – 6. 9. 2016). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2017. [V tlači.]
Autori: PATRÁŠ, Vladimír (ed.)