Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Elektronická databáza TermSlov je súborom vzájomne prepojených terminologických záznamov termínov patriacich do oblasti terminológie slovesa. Obsahuje informácie jazykového, encyklopedického a administratívneho charakteru. Predstavuje polyfunkčné úložisko informácií o termínoch, pojmoch a ekvivalentoch a umožňuje ich spracovanie, dopĺňanie a opakované využitie. Štruktúra a funkcie terminologickej databázy vychádzajú zo základnej všeobecnej štruktúry terminologického záznamu. Štvorjazyčný výkladový slovník jazykovednej terminológie orientujúci sa na klasifikáciu slovies vychádza z opisu termínu v slovenskom jazyku, ku ktorému priraďuje ekvivalentné termíny v troch románskych jazykoch, a to v španielčine, francúzštine a taliančine. Je určený najmä odbornej verejnosti (jazykovedcom, učiteľom a študentom) s cieľom poskytnúť pri prezentácií výsledkov činnosti v oblasti jazykovedy slovenského jazyka a v zastúpených románskych jazykoch čo najviac informácií o termíne a jeho používaní.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0790/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:doc. PhDr. Chovancová Katarína, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: AEC Chovancová, Katarína: Quelques structures a verbe support en slovaque. In: Arcangeli, M. – Chovancová, K. – Klimová, K. – Reichwalderová, E. (ed.): Lingue e letterature romanze: stato attuale e prospettive. Roma : Aracne Editrice, 2011, s. 613–622. ISBN 978-88-548-3457-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Klimová, Katarína: L'aspettualitá verbale tra l'universale e lo specifico. In: Arcangeli, M. – Chovancová, K. – Klimová, K. – Reichwalderová, E. (ed.): Lingue e letterature romanze: stato attuale e prospettive. Roma : Aracne Editrice, 2011, s. 187–198. ISBN 978-88-548-3457-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Chovancová, Katarína – Klincková, Jana: Towards a multilingual database of verb-related terminology. In: Majchráková, D. – Garabík, R. (ed.) Natural Language Processing Multilinguality. Brno : Tribun EU, 2011, s. 18-29. ISBN 978-80-263-0049-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Křečková, Vlasta: Traitement de la terminologie linguistique bilingue (slovaque – français). In: Arcangeli, A. – Chovancová, K. – Klimová, K. – Reichwalderová, E. (ed.) Lingue e letterature romanze. Stato attuale e prospettive. Roma : Aracne Editrice, 2011, s. 687–702. ISBN 978-88-548-3457-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Křečková, Vlasta: K harmonizácii pojmov a pojmových systémov pri tvorbe viacjazyčnej databázy jazykovedných termínov. In: Ďuricová, A. (ed.) Od textu k prekladu V. Praha : JTP, 2010, s. 92–100. ISBN 978-80-7374-091-7.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Veselá, Dagmar: Preklad francúzskych komunikačných slovies do slovenčiny s ohľadom na ich akčný alebo statický význam v porovnaní s prekladom kognitívnych a modifikačných slovies. In: Krnová, K. (ed.): Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy – lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 151–157.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Veselá, Dagmar: Preklad francúzskych kognitívnych a modifikačných slovies odbornej lexiky do slovenčiny s ohľadom na ich činnostný alebo statický význam. In: Biloveský, V. et al. (ed.): Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 267–273.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1
Práce odovzdané do tlače: AAB Terminológia slovies. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. ISBN 978-80-557-0293-3. 235 s.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Křečková, Vlasta: Slovensko-francúzska jazykovedná terminológia slovies. In: Ďuricová, Alena (ed.): Od textu k prekladu VII, Praha: JTP, 2012. (bude zadané do tlače v jeseni 2012)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Chovancová, Katarína: Une base de données électronique : exemple TermSlov. In: Studia Romanistica Beliana 2. Langue, culture et médias. Banská Bystrica: FHV UMB, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Křečková, Vlasta : Terminologie grammaticale bilingue (slovaque-français) : traitement des équivalences. In: Studia Romanistica Beliana 2. Langue, culture et médias. Banská Bystrica: FHV UMB, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Křečková, Vlasta : Terminologie grammaticale bilingue : slovaque – français. In: Philologia, Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Zázrivcová, Monika : Quelques réflexions sur l’établissement des équivalences des termes slovaques et français portant sur la classification sémantique des verbes. In: Studia Romanistica Beliana 2. Langue, culture et médias. Banská Bystrica: FHV UMB, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1
Zborniky a abstrakty: AFD Chovancová, Katarína – Křečková, Vlasta: Výskum jazykovednej terminológie. In Cíbiková, I. (ed.) Terminologické fórum III. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011, s.143–148.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AFD Veselá, Dagmar: Syntakticko-sémantická analýza jazyka dizajnu. In: Kaščáková, E. – Zvirinský, M. (ed.): Forlang : cudzie jazyky v akademickom prostredí, zborník z medzinárodnej konferencie Katedry jazykov Technickej univerzity v Košiciach usporiadanej v dňoch 13. – 14. septembra 2011. Košice : Technická univerzita, 2011, s. 344–352.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AFC Klimová, Katarína: Mediatore linguistico e culturale. In: Insularita e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiane. Atti del convegno internazionale Cagliari 25 – 28 agosto 2010, zborník z medzinárodnej konferencie (v tlači).
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AFD Chovancová, Katarína: Význam ekvivalencie v kontrastívnej terminológii. In: Deáková, V. - Ľupták, M. (ed.): Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania. Zvolen: Ústav cudzích jazykov, Technická univerzita vo Zvolene, 2011, s. 157-161. ISBN 978-80-228-2240-4.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1