Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Elektronická databáza TermSlov je súborom vzájomne prepojených terminologických záznamov termínov patriacich do oblasti terminológie slovesa. Obsahuje informácie jazykového, encyklopedického a administratívneho charakteru. Predstavuje polyfunkčné úložisko informácií o termínoch, pojmoch a ekvivalentoch a umožňuje ich spracovanie, dopĺňanie a opakované využitie. Štruktúra a funkcie terminologickej databázy vychádzajú zo základnej všeobecnej štruktúry terminologického záznamu. Štvorjazyčný výkladový slovník jazykovednej terminológie orientujúci sa na klasifikáciu slovies vychádza z opisu termínu v slovenskom jazyku, ku ktorému priraďuje ekvivalentné termíny v troch románskych jazykoch, a to v španielčine, francúzštine a taliančine. Je určený najmä odbornej verejnosti (jazykovedcom, učiteľom a študentom) s cieľom poskytnúť pri prezentácií výsledkov činnosti v oblasti jazykovedy slovenského jazyka a v zastúpených románskych jazykoch čo najviac informácií o termíne a jeho používaní.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0790/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:doc. PhDr. Chovancová Katarína, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: AEC Chovancová, Katarína: Quelques structures a verbe support en slovaque. In: Arcangeli, M. – Chovancová, K. – Klimová, K. – Reichwalderová, E. (ed.): Lingue e letterature romanze: stato attuale e prospettive. Roma : Aracne Editrice, 2011, s. 613–622. ISBN 978-88-548-3457-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Klimová, Katarína: L'aspettualitá verbale tra l'universale e lo specifico. In: Arcangeli, M. – Chovancová, K. – Klimová, K. – Reichwalderová, E. (ed.): Lingue e letterature romanze: stato attuale e prospettive. Roma : Aracne Editrice, 2011, s. 187–198. ISBN 978-88-548-3457-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Chovancová, Katarína – Klincková, Jana: Towards a multilingual database of verb-related terminology. In: Majchráková, D. – Garabík, R. (ed.) Natural Language Processing Multilinguality. Brno : Tribun EU, 2011, s. 18-29. ISBN 978-80-263-0049-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Křečková, Vlasta: Traitement de la terminologie linguistique bilingue (slovaque – français). In: Arcangeli, A. – Chovancová, K. – Klimová, K. – Reichwalderová, E. (ed.) Lingue e letterature romanze. Stato attuale e prospettive. Roma : Aracne Editrice, 2011, s. 687–702. ISBN 978-88-548-3457-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Křečková, Vlasta: K harmonizácii pojmov a pojmových systémov pri tvorbe viacjazyčnej databázy jazykovedných termínov. In: Ďuricová, A. (ed.) Od textu k prekladu V. Praha : JTP, 2010, s. 92–100. ISBN 978-80-7374-091-7.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Veselá, Dagmar: Preklad francúzskych komunikačných slovies do slovenčiny s ohľadom na ich akčný alebo statický význam v porovnaní s prekladom kognitívnych a modifikačných slovies. In: Krnová, K. (ed.): Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy – lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 151–157.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Veselá, Dagmar: Preklad francúzskych kognitívnych a modifikačných slovies odbornej lexiky do slovenčiny s ohľadom na ich činnostný alebo statický význam. In: Biloveský, V. et al. (ed.): Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 267–273.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1
Práce odovzdané do tlače: AAB Terminológia slovies. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. ISBN 978-80-557-0293-3. 235 s.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Křečková, Vlasta: Slovensko-francúzska jazykovedná terminológia slovies. In: Ďuricová, Alena (ed.): Od textu k prekladu VII, Praha: JTP, 2012. (bude zadané do tlače v jeseni 2012)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Chovancová, Katarína: Une base de données électronique : exemple TermSlov. In: Studia Romanistica Beliana 2. Langue, culture et médias. Banská Bystrica: FHV UMB, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Křečková, Vlasta : Terminologie grammaticale bilingue (slovaque-français) : traitement des équivalences. In: Studia Romanistica Beliana 2. Langue, culture et médias. Banská Bystrica: FHV UMB, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Křečková, Vlasta : Terminologie grammaticale bilingue : slovaque – français. In: Philologia, Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Zázrivcová, Monika : Quelques réflexions sur l’établissement des équivalences des termes slovaques et français portant sur la classification sémantique des verbes. In: Studia Romanistica Beliana 2. Langue, culture et médias. Banská Bystrica: FHV UMB, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1
Zborniky a abstrakty: AFD Chovancová, Katarína – Křečková, Vlasta: Výskum jazykovednej terminológie. In Cíbiková, I. (ed.) Terminologické fórum III. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011, s.143–148.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AFD Veselá, Dagmar: Syntakticko-sémantická analýza jazyka dizajnu. In: Kaščáková, E. – Zvirinský, M. (ed.): Forlang : cudzie jazyky v akademickom prostredí, zborník z medzinárodnej konferencie Katedry jazykov Technickej univerzity v Košiciach usporiadanej v dňoch 13. – 14. septembra 2011. Košice : Technická univerzita, 2011, s. 344–352.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AFC Klimová, Katarína: Mediatore linguistico e culturale. In: Insularita e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiane. Atti del convegno internazionale Cagliari 25 – 28 agosto 2010, zborník z medzinárodnej konferencie (v tlači).
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AFD Chovancová, Katarína: Význam ekvivalencie v kontrastívnej terminológii. In: Deáková, V. - Ľupták, M. (ed.): Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania. Zvolen: Ústav cudzích jazykov, Technická univerzita vo Zvolene, 2011, s. 157-161. ISBN 978-80-228-2240-4.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1