Obraz dieťaťa a detstva v textoch slovenskej umeleckej literatúry

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Výsledky výskumu zameraného na analýzu literárnych podôb dieťaťa a detstva v textoch umeleckej prózy, ktoré nepatria do oblasti literatúry pre deti a mládež, sú sústredené jednak do čiastkových domácich i zahraničných publikačných výstupov, ale najmä do 2 samostatných publikácií. Vo vedeckom zborníku Obraz dieťaťa a detstva v textoch umeleckej literatúry sa riešiteľský kolektív rozširuje o prizvaných kolegov a kolegyne z domácich aj poľských a českých akademických pracovísk. Početnejšia autorská zostava (20) znamená nielen rozmnoženie pohľadov na skúmaný jav, ale predovšetkým jeho diferencovanejšiu a podnetnejšiu odbornú reflexiu. Monografiu Deti zvedené, deti predurčené možno považovať za ojedinelú a zásadnú minimálne v tom zmysle, že texty z obdobia staršej slovenskej literatúry, v ktorých sa objavuje fenomén detstva, neboli na takejto úrovni – čo do systematickosti i rozsahu bádateľského záberu, metodicko-terminologickej dôkladnosti literárnohistorického a teoretického spracovania – doteraz reflektované.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0100/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:PaedDr. Bariaková Zuzana, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Deti zvedené, deti predurčené. Dieťa a detstvo v staršej slovenskej literatúre – Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autori: Martina Kubealaková
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Obraz dieťaťa a detstva v textoch umeleckej literatúry – Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autori: Zuzana Bariaková – Martina Kubealaková
Klasifikacia: ADF
Nazov: Editino modré očko a dvojfarebné očko Jakubkovo – Motus in verbo : vedecký časopis mladej generácie. Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autori: Hana Odokienko-Fodorová
Klasifikacia: ADF
Nazov: Grafická kniha ako interpretačný a učebný problém (alebo predpoklad rozvíjania detského myslenia a schopnosti učiť sa) – International Journal on Language, Literature and Culture in Education
Autori: Martina Petríková
Klasifikacia: AEC
Nazov: Modelovanie detského rozprávača v texte Ireny Brežnej Na slepačích krídlach a Györgyho Dragomána Biely kráľ – Siedlce (Poľsko)
Autori: Zuzana Bariaková
Klasifikacia: AEC
Nazov: Obraz dospievajúceho v textoch slovenskej barokovej literatúry – Siedlce (Poľsko)
Autori: Martina Kubealaková
Klasifikacia: AED
Nazov: Detský svet Jána Jurkoviča – Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autori: Kristína Krnová
Klasifikacia: AED
Nazov: Fenomén intermediality v súčasnej slovenskej literatúre pre deti a mládež – O interpretácii umeleckého textu 27 (ÚLUK, Nitra)
Autori: Marta Germušková
Klasifikacia: AED
Nazov: Nielen Edita má modré oči – Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autori: Hana Odokienko Fodorová
Klasifikacia: AED
Nazov: Obraz dieťaťa a detstva v slovenskej literatúre a v kontexte času – Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autori: Marta Germušková
Klasifikacia: AED
Nazov: Slovák? Maďar? Detské priateľstvo (ne)pozná predsudky. Imagologická analýza románu Petra Balka Vtedy v Lošonci. Via Lošonc (2014) – Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autori: Mária Majerčáková