Od postmoderny k novej senzibilite v literatúrach anglicky hovoriacich krajín

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Dôležitými výsledkami výskumu boli okrem príspevkov uverejnených v časopise Ars Aeterna s monotematickým zameraním ( Humanisation of the Subject) vedecká monografia Postmodernism and After: New Sensibility in American literature (Prešov: PU, 2014), v ktorej sa autor sústreďuje na analýzu post-postmodernej americkej literatúry s dôrazom na prozaickú tvorbu Davida Fostera Wallacea, či v štúdiách o súčasnej austrálskej literatúre v kontexte zobrazenia austrálskej kultúrnej identity. Významný príspevok k výskumu predstavuje analýza súčasných tendencií v kanadskej literatúre s dôrazom na tvorbu M. Atwoodovej (napr. jej príspevok “Klamárky a zlodej..) K. Labudovej, analýza súčasného literárnovedného myslenia A. Pokrivčáka (napr. štúdia Comparatism and the Crisis of Literary Studies, 2013 uverejnená v karentovanom časopise World Literature Studies), v ktorej sa autor zaoberá neadekvátnosťou ideologizácie a politizácie literatúry v súčasnom období.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0858/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Koordinátor projektu:prof. PhDr. Kušnír Jaroslav, PhD., Filozofická fakulta PU
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Postmodernism and After: New Sensibility in American Literature. Prešov: Prešovská univerzita, 2014. /Postmodernizmus a následnosť: Nová senzibilita v americkej literatúre/
Autori: Kušnír, J.
Klasifikacia: ADD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: “Klamárky a zlodejky : nespoľahlivé rozprávačské stratégie v románoch Noci v cirkuse od Angely Carterovej a Nevesta zbojníčka od Margaret Atwoodovej. In: World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275. - Vol. 5 (22), Issue 1 (2013): 133-143. Print.
Autori: Labudová, K.
Klasifikacia: ADF Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Humanisation of the Subject in David Foster Wallace’s Fiction: From Postmodernism, Avant Pop to New Sensicerity? (Tri-Stan: I Sold Sissee Nar to Ecko, 1999)Volume 6, Issue 1 (Jun 2014). s. 33-38 /Humanizácia subjektu v próze D.F. Wallacea:Od postmodernizmu, cez Avant Pop k novej "senzicerite"?/
Autori: Kušnír, J.
Klasifikacia: AAA
Nazov: Presences and Absences : Transdisciplinary Essays 1st ed. - Newcastle-upon-Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013. - 244 p. - ISBN 978-1-4438-4984-5. Print. (Prítomnosť a absencia-interdisciplinárne štúdie).
Autori: Labudová , K., / Séllei , N.
Klasifikacia: AAB
Nazov: „A Clash of the Arts’ Titans: Texts and Images in Audrey Niffenegger’s Visual Narratives“ In: Mária Kiššová et al. Literary and visual dimensions of contemporary graphic narratives. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. 192 str. ISBN 978-80-558-0099-8. [AAB; 15%]
Autori: Tomášik, M.
Klasifikacia: AAB
Nazov: Postmodernism and After: New Senzibility in American Literature. Prešov: PU, 2014 (Postmodernizmus a následnosť: Nová senzibilita v americkej literatúre/
Autori: Kušnír, J.
Klasifikacia: AAB
Nazov: Reshuffled lyrics [elektronický zdroj] : a comparative study of Christina Rossetti`s "Remember" and Robert Smith`s "Treasure" based on Jan Firbas’ theory of functional sentence perspective. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013. 175 str. ISBN 978-80-555-0971-6. [AAB]
Autori: Tomášik, Marek.
Klasifikacia: ABC
Nazov: . “Transgressing Ethnic Borders: Gerald Vizenor’s Feral Lasers” Josef Raab and Alexander Greiffenstern (Eds.). Interculturalism in North America: Canada, the United States, Mexico, and Beyond. Inter-American Studies/Estudios Interamericanos vol. 8. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier & Tempe, AZ: Bilingual Press / Editorial Bilingüe.2013.159-168. /Prekonávanie hraníc etnicity v poviedke G. Vizenora Feral Lasers/
Autori: Kušnír, J.
Klasifikacia: ABC
Nazov: Crossing the Borders: Immorality, Pornography, and Consumerism in Chuck Palahniuk’s Snuff (2008). Wolny R. Nicieja S. Ciuk A.(eds.). Evil and Ugliness across Literatures and Cultures. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. 41-50.
Autori: Kušnír, J.
Klasifikacia: ABC
Nazov: James Joyce and (Post)Colonial Perspective: After the Race. D. Blight, M. Kostelníková (eds.). Revisiting James Joyce. Numbrecht: Kirsch Verlag, 2013. 17-32
Autori: Kušnír, J.
Klasifikacia: ADD
Nazov: Comparatism and the Crisis of Literary Studies, 2013. In. World Literature Studies. - ISSN 1337-9275, Vol. 5, no. 22 (2013), p. 77-88.
Autori: A. Pokrivčák
Klasifikacia: ADE
Nazov: “Representing the Human Beings in Margaret Atwood’s and Angela Carter’s SF Novels.” Imaginaires 15 (2012): 183-99. Print. (Zobrazenie ľudských bytostí v sci-fi románoch M. Atwoodovej a A. Carterovej).
Autori: Labudová, K.
Klasifikacia: ADE
Nazov: Ambiguities in Modern Education, 2012. In. Journal of Teaching and Education. - ISSN 2165-6266, Vol. 1, no. 7 (2012), p. 27-32.
Autori: Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková
Klasifikacia: ADF
Nazov: “Crossing Identity Borders: Cultural Hybridity, Asian, Australian and Other Identities in Brian Castro’s novel The Garden Book (2005)”. Nováková, M., Uhríková, D., Böhmerová, A. (eds.) Links and Connections. Bratislava: UK, 2013. 186-198.
Autori: Kušnír, J.
Klasifikacia: ADF
Nazov: Contemporary Anglophone Literature and the Problem of Ctitical Thinking ; recenzent: Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II : part II : literature and methodology of English language teaching, Presov October 4-5, 2012. - Prešov : PU, 2012. - ISBN 978-80-555-0706-4, P. 114-123.
Autori: Pokrivčák, A.
Klasifikacia: ADN
Nazov: Contemporary literature in English : selected historical, social and cultural contexts. - 1. vyd. - Banská Bystrica : UMB, 2012. - 204 s. ISBN 978-80-557-0430-2
Autori: Javorčíková, J. kategória BCI
Klasifikacia: AEC
Nazov: “Postmodern Scheherazades : the Patchwork Metaphor in Angela Carter´s Wise Children and Margaret Atwood´s Alias Grace” In: Ostrava Journal of English Philology. - ISSN 1803-8174, Vol. 6, No. 1 (2014), p. 107-116. (Postmoderné Šehrezády: metafóra koláže v románoch A. Carterovej Múdre deti a M. Atwoodovej Alias Milosť )
Autori: Labudová, K.
Klasifikacia: AEC
Nazov: “Waterless Flood and Mythless Myth : Absence/Presence of Biblical Myths in Oryx and Crake (2003) and The Year of the Flood (2009) by Margaret Atwood” In Presences and Absences : Transdisciplinary Essays / Séllei Nóra (Redaktor, editor), Labudová Katarína (Redaktor, editor). - 1st ed. - Newcastle-upon-Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013. - 244 p. - ISBN 978-1-4438-4984-5. Print. /Bezvodá voda a nemýtický mýtus: Prítomnosť a absencia biblickej mytológie of románe M. Atwoodovej Orynx a Crake/
Autori: Labudová, K.
Klasifikacia: AEC
Nazov: The Call of the Wild Vs. the Call of the Artist Studies in Foreign Language Education 6, Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2014 S. 9-14
Autori: Blight, D.
Klasifikacia: AEC
Nazov: The Myth of the Wandering Jew in W.G.Sebald´s Austerlitz / Dagmar Blight Confronting the Burden of History : Literary Representations of the Past, Krakow : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012 S. 161-169
Autori: Blight, D.
Klasifikacia: AEC
Nazov: Tom Cho’s Crossing the Borders:Transnational Space: Look Who´s Morphing.Wilalisz, A. Papers on Language, culture and Literature 4. Krosno: Wysza Szkola Zawodowa im. S. Pigonia, 2013, s. 55-68
Autori: Kušnír,. J.
Klasifikacia: AED
Nazov: East, West – What is Best ?, 2014. In. Journal of Language and Cultural Education. - ISSN 1339-4584, Vol. 2, no. 1 (2014), p. 180-182. Rec. na: Od významu k emóciám. Úvaha o prínose sanskritskej literárnej teórie do diskurzu západnej literárnej vedy. - Trnava : TU, 2012. - 115 s. - ISBN 978-80-8082-527-0.
Autori: Pokrivčák, A.
Klasifikacia: AED
Nazov: Post-Apocalyptic South in Cormac McCarthy’s The Road (2006) Bilá, M. – Zákutná, S. (eds.). Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II, Part 2: Literature and Methodology of English Language Teaching. Literárnovedný zborník č. 41, AFPh 384/465. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012.76-85/Postapokalypticky juh v románe C. McCarthyho Cesta/
Autori: Kušnír, J.
Klasifikacia: AED
Nazov: Príbehy na pomedzí snového a skutočného: Kafkova Premena, Gogoľov Nos a Rothov Prsník. In: Genologické a medziliterárne štúdie 4: prieniky do areálu. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. Str. 101-109. ISBN: 978-80-555-0410-0. [AED]
Autori: Tomášik, M.
Klasifikacia: AED
Nazov: Tom Robbins` B is for beer: new perspectives on children`s fiction .English matters III [elektronický zdroj] : (a collection of papers by the Institute of English and American studies faculty). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012, s. 58-64 /M ako medveď : nové perspektívy detskej literatúry/. ISBN: 978-80-555-0699-9
Autori: Blahút, M.
Klasifikacia: AED
Nazov: Western male experience in Tom Robbins`s novel Fierce invalids home from hot climates Language, literature and culture in a changing transatlantic world II : part II : literature and methodology of English language teaching Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, S. 20-28 ISBN:978-80-555-0706-4 /Západná mužská skúsenosť v románe T. Robbinsa Fierce Invalids/
Autori: Blahút, M.
Klasifikacia: AED
Nazov: When images in visual narratives become secondary: the distribution of narrative dynamism in Audrey Niffenegger`s The Adventuress (2006). In: Language, literature and culture in a changing transatlantic world II: part II: literature and methodology of English language teaching.Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. S. 131-143. ISBN: 978-80-555-0706-4.
Autori: Tomášik, M.
Klasifikacia: AEF
Nazov: Literary Studies in the Age of Mechanical Thinking, 2014. In. JoLaCE : Journal of Language and Cultural Education. - ISSN 1339-4045, Vol. 2, no. 3 (2014), p. 168-180.
Autori: A. Pokrivčák
Klasifikacia: AHI
Nazov: (BED) Bore Da, Wales. In: English matters III, ed. A. Kačmárová, FF PU v Prešove 2012, str. 44-47, dostupné na www.pulib.sk, ISBN 978-80-555-0699-9.
Autori: Ritlyová, A.
Klasifikacia: AHI
Nazov: On Some Worlds of World Literature(s): A Book Review Article on Durisin's, Casanova's, and Damrosch's Work, 2013. In. CLCWeb - Comparative Literature and Culture. - ISSN 1481-4374, Vol. 15, no. 6 (2013), art. no. 21. Rec. na: Čo je svetová literatúra ?. - Bratislava : Obzor, 1992. - 209 s. - ISBN 80-215-0241-X.
Autori: Pokrivčák, A.