Pseudonymy a masky v literatúre

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Autor vytvára teoretický a literárnohistorický základ pre typológiu pseudonymnej literatúry ako východisko pre ďalší výskum. V jednotlivých kapitolách sa zaoberá súvislosťami pseudonymu a anonymity, moci, rodu/pohlavia, postmoderny, umeleckého prekladu, multikulturalizmu, nových médií, sietí, bricolage a referenciality. Z pohľadu kultúrnych metafor a identity otvára priestor pre interpretáciu a vymedzuje rámec chápania a kontext, v ktorom je výskum aktuálny a potrebný. Typológia je definovaná na základe viacodborovom.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0021/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:PhDr. Ardamica Zoran, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Álnév és maszk = Pseudonymy a masky ; rec. Zoltán Csehy, Anikó Polgár. - 1. vyd. - Eger : Líceum Kiadó, 2013. - 94 s. - ISBN 978-615-5250-46-0
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Álnév és maszk az irodalomban = Pseudonymy a masky v literatúre / ed. Zorán Ardamica ; rec. Peter Andruška, Arpád Zimányi. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 96 s. - ISBN 978-80-557-0751-8
Autori: Zorán Ardamica
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Az irodalmi álnév és maszk értelmezésének elmélete = Teória interpretácie literárnej masky a pseudonymu ; rec. Bárczi Zsófia, Arpád Zimányi. - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 120 s. - ISBN 978-80-557-0880-5
Autori: Zorán Ardamica
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Metamorfóza identity v literatúre a jazyku = Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 20. mája 2015 / zost. Ferenc Alabán ; rec. Tibor Žilka, Peter Andruška. III. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 162 s. - ISBN 978-80-557-0951-2
Autori: František Alabán
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Metamorfóza identity v literatúre a jazyku = Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 21. mája 2014 / zost. Ferenc Alabán ; rec. Tibor Žilka, Peter Andruška. II. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 165 s. - ISBN 978-80-557-0749-5
Autori: František Alabán
Klasifikacia: ADE
Nazov: "Ez senkinek nem teccett." : Az alárendeltség tapasztalata a közép-európai posztmodern álneves regényekben, 2015. In. Palócföld. - ISSN 0555-8867. - Roč. 61, č. 4 (2015), s. 37-46.
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: ADE
Nazov: Álnév és műfordítás / Ardamica Zorán. In Palócföld : irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat. - Šalgotarián : Balassi Bálint Megyei Könyvtár, 2014. - ISSN 0555-8867. - Roč. 60, č. 2 (2014), s. 61-69.
Autori: Zorán Ardamica
Klasifikacia: ADE
Nazov: Doświadczenie mistyfikacji i upodrzędnienia w środkowoeuropejskich powieściach autorów piszących pod pseudonimem, prekl. Daniel Warmuz, 2015. In. Tekstualia. - ISSN 1734-6029. - Roč. 41, č. 2. (2015), s. 29-38.
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: ADE
Nazov: Maszkok : Álnév és névtelenség az irodalomban, 2013. In. Palócföld : irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat. - ISSN 0555-8867. - Roč. 59, č. 4 (2013), s. 42-55.
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: ADE
Nazov: Név, álnév, multikulturalizmus, 2014. In. Térhatárok : Határon túli magyar írók antológiája. - Budapest : Kortárs, 2014. - ISBN 978-963-9985-64-3. - s. 265-271.
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: ADE
Nazov: Pseudonym a umelecký preklad = Pseudonym and literary translation. In TAHY 2013: literárněkulturní časopis. Červený Kostelec: Vydavatelství Pavel Mervart, 2013. 11–12. ISSN 1802-3195. - s. 29-39.
Autori: Zorán Ardamica
Klasifikacia: AEC
Nazov: “Anthropomorphism and Spectrality in Plath” Az ideal mindazonaltal megozrodik [The ideal shall be cherished, nevertheless] ; eds. Sarolta Osztroluczky and Kornelia Horvath. - Budapest : Gondolat, 2013. - ISBN 978-963-693-520-7
Autori: David Levente Palatinus
Klasifikacia: AEC
Nazov: “Monsters, Others, Symmetries: Blake’s ‘Wholistic’ Art and the Phenomenology of Perception.” Szolito Szavak / The Power of Words. (Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday). Eds. Sara Toth, Viktor Kokai Nagy, Eva Marjai, Judit Mudriczki, Zita Turi, Judit Arday-Janka. - Budapest : L’Harmattan, 2015. - ISBN 978 963 414 019 1. - s. 371-383.
Autori: David Levente Palatinus
Klasifikacia: AED
Nazov: Az álnév mint álnév, 2014. In. Irodalmi Szemle : irodalom, kritika, társadalomtudomány. - ISSN 1336-5088. - Roč. 57, č. 8 (2014), s. 12-26.
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: AED
Nazov: Kemény kötés: A középszerűségen innen és túl: Daniel Kehlmann: F; Péterfy Gergely: Kitömött barbár; Robert Nye: A néhai Mr. Shakespeare; Csurgó Csaba: Kukoricza. In ÚJ SZÓ 0606: p. 21. (2015)
Autori: Mizser Attila
Klasifikacia: AED
Nazov: Test és hatalom: Még egyszer Spiegelmann Lauráról. In KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 6: s. 75-78. (2015)
Autori: Nagy Csilla