Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie

Klasifikacia: AEC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Preklad v kultúre, kultúra v preklade / Anita Huťková. In Language and the environment : [e-conference "The second language and the environment", 12th September 2013] / red. Urszula Michalik, Mirosława Michalska-Suchanek. Tom II. - Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczośc, 2013. - ISBN 978-83-61401-88-9. - ISSN 2084-2961. - S. 183-192.
Autori: Anita Huťková
Klasifikacia: AEC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Slovak translation theory - traditions and the present: International convergences and divergences (Slovenská translatológia - tradície a súčasnosť: Medzinárodné konvergencie a divergencie) In: Going East: discovering New and alternative Traditions in Translation Studies - zahraničný recenzovaný zborník, edícia Transkulturalität - Translation - Transfer, Berlín: Frank & Timme, 2016
Autori: Anita Huťková, Zuzana Bohušová
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Translatológia a jej súvislosti 5: Súčasná slovenská translatológia, Viedeň: Praesens, 2013 Štúdia na ukážku: Huťková: Sprache – Kultur – Translation. Querschnitt durch die slowakische Translatologie (Jazyk - kultúra - translácia. Prierez slovenskou translatológiou)
Autori: Zuzana Bohušová, Anita Huťková (eds.)
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Translatológia a jej súvislosti 6: Tlmočenie, Viedeň: Praesens, 2015 Ukážka štúdie: Bohušová: "Denn die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte..." Optimum und Mitte beim Dolmetschen ("Pravda je niekde v strede..." optimum a stred pri tlmočení)
Autori: Zuzana Bohušová, Mira Kadric (eds.)
Klasifikacia: ADE
Nazov: Egy kutatás eredményei. Interkulturális és transzkulturális kommunikáció a gyakorlatban (Výsledky štúdie. Interkultúrna a transkultúrna komunikácia v praxi) In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2015. X. évfolyam 1, Miskolc: 2016
Autori: Anita Huťková
Klasifikacia: ADE
Nazov: Neutralisierungen beim Dolmetschen und beim Übersetzen - interkulturelle Aspekte (Neutralizácie pri tlmočení a preklade - interkultúrne aspekty) In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2015. X. évfolyam 1, Miskolc: 2016
Autori: Zuzana Bohušová
Klasifikacia: ADE
Nazov: Translation as a Process of Intercultural Communication In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2015. X. évfolyam 1, Miskolc: 2016
Autori: Anita Račáková
Klasifikacia: ADF
Nazov: K špecifikám vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka v zahraničí (vo vzťahu k interkultúrnej komunikácii) - Slovakistika, ročník II, 2013
Autori: Ivan Šuša
Klasifikacia: AEC
Nazov: Nemecké logonymá a pragmatonymá v slovenčine In: 15. mezinárodní setkání mladých lingvistů Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky na FF UP Olomouc 2014 Potvrdením o prijatí štúdie na publikovanie je zoznam autorov na stránke http://www.mladi-lingviste.tode.cz/sborniky/seznam-prijatych-prispevku-2013/
Autori: Ondrej Kúkoľ
Klasifikacia: AED
Nazov: Identita v hybridite - paradoxy prekladu In: Ivana Hostová (ed.), Marek Chovanec (ed.) Mirrors of Translation Studies II Translation & Interpreting Shifts: Identity Shifts Zrkadlá translatológie II Posuny v preklade a tlmočení: posuny v identite Proceedings of the International Conference that took place on 6-7 October 2015 at the Faculty of Arts of the University of Prešov, Slovakia Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 6. a 7. októbra 2015 na FF PU v Prešove ISBN 978-80-555-1480-2 http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Hostova2
Autori: Anita Huťková
Klasifikacia: AED
Nazov: K teritoriálnym determinantom medziliterárnosti - Preklad a tlmočenie 11, Banská Bystrica: Belianum, 2014
Autori: Ivan Šuša