Valenčné potencie slovies v kontraste

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Slovník Valenčné potencie slovies v kontraste prináša výsledky synchrónneho kontrastívneho skúmania 15 najfrekventovanejších slovenských plnovýznamových slovies a ich francúzskych ekvivalentov metódou korpusovej analýzy s cieľom preskúmať a porovnať ich valenčný potenciál vo vzťahu k ich sémantickej štruktúre. Inventár valenčných štruktúr slovenských slovies a francúzskych ekvivalentov poukazuje nielen na rôzne, ale v nečakane veľkej miere aj na zhodné sémanticko-syntaktické konektivity. Hlavným prínosom publikácie je kontrastívna výskumná perspektíva a interdisciplinárny charakter v prieniku gramatiky, sémantiky, syntaxe, kognitívnej a korpusovej lingvistiky. Publikácia je prioritne určená pre odbornú lingvistickú obec a pre expertov z oblastí aplikovaného výskumu (terminológov, lexikografov, tvorcov učebníc a gramatík, prekladateľov a tlmočníkov), ale aj pre frankofónnych učiacich sa slovenčinu a slovenských hovoriacich učiacich sa francúzštinu.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0084/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Mgr. Zázrivcová Monika, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Valenčné potencie slovies v kontraste. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB, 2016. - ISBN 978-80-557-1176-8
Autori: M. Zázrivcová – K. Chovancová – D. Veselá – L. Ráčková – V. Křečková - K. Klimová – I. Očenáš
Klasifikacia: ADE Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Les traces de la langue orale dans les énoncés écrits produits par des slavophones: l´exemple du présent de l´indicatif. In: Istanbul Journal of Innovation in Education, vol. 2, č. 3-2, s. 7-13. 2016. ISSN: 2458-8024
Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - RÁČKOVÁ, Lucia
Klasifikacia: AEC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Quel métalangage pour la linguistique comparée ? Paris: CRL.
Autori: Chovancová, K. - Křečková, V.
Klasifikacia: AEC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Terminológia jazykovedy a osvojovanie si cudzieho jazyka. In Od textu k prekladu IX / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. - ISBN 978-80-7374-119-8. - S. 62-71.
Autori: Chovancová, K.
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Kontextualizovaná gramatika slovenského jazyka pre frankofónne publikum s multimediálnymi doplnkami. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte - elektronická podpora vzdelávania : recenzovaný vedecký zborník [elektronický zdroj] / ed. Darina Veverková, Zuzana Danihelová, Marek Ľupták ; rec. Katarína Gajdáčová Veselá, Ivica Kolečáni Lenčová. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. - ISBN 978-80-228-2797-3. - CD-ROM, s. 47-54.
Autori: Chovancová, K.
Klasifikacia: ADF
Nazov: Pragmatické aspekty slovenčiny cez prizmu jej frankofónneho používateľa. In: Motus in verbo, roč. V, 2016, č. 1, s. 29 - 34. 2016. ISSN 1339-0392
Autori: Ráčková, L.