Vysokoškolská učebnica z filozofie prírodných vied

Informácie o projekte

Philosophy of Science Textbook

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu: Učebnica Filozofia prírodných vied je členená do šiestich kapitol. Prvá kapitola sa na pozadí sporu vedeckého realizmu s antirealizmom zaoberá povahou teoretických predmetov a procesov, ktoré vedecké teórie postulujú, no vedci ich priamo nedokážu pozorovať. Druhá kapitola pokračuje v analýze tohto problému a argumentuje, že indukcia nie je prijateľnou metódou poznávania v prírodných vedách. Odmietnutie metódy indukcie vyúsťuje do otázky, čo je odlišujúcim znakom prírodných vied – otázky, ktorá je známa ako problém demarkácie. Tomuto problému je venovaná tretia kapitola učebnice, ktorá prináša záver, že hlavnú úlohu v prírodných vedách zohráva metóda falzifikácie. Podrobnej analýze metódy falzifikácie je venovaná štvrtá kapitola učebnice. Takýmto spôsobom je diskutovaná epistemická rovina sporu medzi vedeckým realizmom a antirealizmom. Jeho metafyzickou rovinou sa zaoberajú posledné dve kapitoly učebnice. Piata kapitola opisuje kľúčové aspekty povahy času a priestoru a v rámci galileovskej relativity zdôvodňuje potrebu relativity simultánnosti a existencie časopriestoru. V poslednej kapitole sú preskúmané základné koncepty a modely filozofického uvažovania o kauzalite a kauzálnom pôsobení. Každú kapitolu sumarizuje resumé v anglickom jazyku a uzatvára zoznam otázok, ktorých cieľom je testovať mieru pochopenia textu učebnice zo strany študentov. Otázky sú vhodné ako témy pre študentské odborné písomné práce alebo pre diskusie, ktoré sú bežnou súčasťou vyučovania filozofie. Učebnica obsahuje aj odborný dvojjazyčný slovensko-anglický slovník kľúčových termínov a zoznam základných anglosaských diel z oblasti filozofie prírodných vied. Týmto spôsobom učebnica podporuje schopnosť študentov samostatne čítať a kriticky analyzovať kľúčové diela z oblasti filozofie vedy 20. a 21. storočia v ich pôvodnom vydaní. Vďaka bilingválnym prvkom je učebnica prístupná aj pre zahraničných študentov.

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:012UMB-4/2011
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Miloš Taliga, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

ADD ADD Schmidt, Martin (100%): O realistických a antirealistických tendenciách v ontológii predmetov. In: Organon F, ročník XIX, mimoriadne číslo 1, 2012, str. 255-272, Bratislava : Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2012. ISSN 1335-0668
ADD ADD Taliga, Miloš (100%): Realizmus a princíp empirizmu. In: Organon F, ročník XIX, mimoriadne číslo 1, 2012, str. 273-290, Bratislava : Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2012. ISSN 1335-0668
ADD ADD Taliga, Miloš (100%): Epistemická požiadavka vedeckého realizmu vo svetle Duhme-Quinovej tézy. In: Organon F, ročník XX, mimoriadne číslo 1, 2013, str. 178-195, Bratislava : Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2013. ISSN 1335-0668
ACB ACB Schmidt, Martin (50%) - Taliga, Miloš (50%): Filozofia prírodných vied. Bratislava : aleph, 2013, ISBN 978-80-89491-13-1