Vysokoškolská učebnica z filozofie umenia

Informácie o projekte

Textbook of Philosophy of Art

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu: Učebnica Filozofia umenia: Analytická tradícia je v prvom rade úvodom do problematiky danej oblasti. Je určená vysokoškolským študentom filozofie, estetiky, umenia alebo komukoľvek, kto sa snaží premýšľať o umení. Filozofia umenia je jednou z disciplín filozofie, podobne ako epistemológia, metafyzika, etika alebo filozofia vedy. Zaoberá sa filozofickými aspektmi umenia, ku ktorým patria otázky ako: Čo definuje umenie?, Aká je povaha umeleckého diela? alebo V čom spočíva hodnota umenia?. V knihe odlišujeme disicplínu filozofie umenia a estetiku, ktorá sa zaoberá otázkami spojenými s definíciou estetického a problémom estetickej hodnoty. Obe oblasti výskumu sa však v mnohých bodoch prekrývajú a majú veľa spoločného. Učebnica predstavuje vybrané aktuálne problémy objavujúce sa v súčasných filozofických debatách o umení čo najprístupnejším spôsobom a načrtáva základné pozície v diskusiách o týchto problémoch. Kniha je členená do 6 kapitol: 1. Umenie, estetika, filozofia, 2. Vytváranie, 3. Reprezentovanie a expresia, 4. Identifikovanie, 5. Interpretovanie, 6. hodnotenie a poznávanie. Pri ich výbere sme vychádzali z predstavy umenia ako činnosti, ktorá sa odohráva v čase a v určitom kontexte. Umelecké dielo je uprostred týchto aktivít a odpovede na otázku povahy týchto procesov do veľkej miery ovplyvňujú jeho chápanie. V načrtnutom prístupe sú niektoré problémy, ktoré sa tradičnejšie objavujú v obsahoch podobných učebníc (ontológia umeleckého diela, definícia umenia a pod.), skryté vo vnútri kapitol a niektoré sa objavujú spolu v jednej kapitole (reprezentácia a expresia, hodnotenie a poznávanie), pretože spolu úzko súvisia. Tento prístup prekonáva na prvý pohľad fragmentárnu povahu riešenia problémov v analytickej filozofii a umožňuje vidieť jednotlivé problémy v širších vzájomných súvislostiach. Každá kapitola obsahuje aj analýzu a interpretáciu vybraného konkrétneho umeleckého diela z tvorby súčasných slovenských autoriek a autorov. To umožňuje ukázať nielen filozofické dôsledky preberaných pozícií, ale aj dôsledky na tvorbu a interpretáciu umenia. Výber slovenských umelcov ako príkladov sme považovali za vhodný spôsob, ako prepojiť angloamerickú filozofiu umenia s domácim kontextom. Učebnica obsahuje rozsiahlejšie súhrny jednotlivých kapitol v anglickom jazyku a na záver slovníček vybraných kľúčových termínov v slovenskom a anglickom jazyku. Spolus tým sú v zozname literatúry vždy uvádzané aj zdroje v anglickom jazyku. Tým má učebnica slúžiť zahraničným študentom na našich univerzitách, rovnako ako slovenským pri práci s pôvodnými zdrojmi.

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:023UMB-4/2012
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Michal Šedík, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

 

ADD Interpretácia, kreativita a hranice umeleckého diela = Interpretation, Creativity and the Limits of a Work of Art / Michal Šedík. In Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 7 (2013), s. 583-594. [ŠEDÍK, Michal (100%)]
ADD Problém interpretácie umeleckého diela a možnosti našej skúsenosti = Interpretation of a work of art and the potentiality of our experience / Michal Šedík. In Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 8 (2014), s. 636-677. [ŠEDÍK, Michal (100%)]
ACB Filozofia umenia: Analytická tradícia. Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN 978-80-557-0773-0