Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zvyšovanie účinnosti študijných programov aplikovanej etiky z hľadiska požiadaviek spoločenskej praxe

Informácie o projekte

Enhancing the Effectiveness of Applied Ethics Courses against the Requirements of Social Practice

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu: Aplikovaná etika sa na rozdiel od teoretickej orientuje výrazne na prax a pôsobenie absolventov tohto štúdia priamo v praxi. Vytvorenie vzdelávacích programov aplikovanej etiky s dostatočným zameraním na prax, ako aj získania takých praktických zručností, aby boli aj pre prax prijateľné bolo primárnou úlohou riešiteľov projektu. Preto bolo skúmanie zamerané na hľadanie netradičných a účinných foriem etickej prípravy z hľadiska potrieb praxe. Bol vytvorený a overovaný model Festivalu aplikovanej etiky, overovaná nová platforma pre praktické cvičenia a komunikáciu s praxou - Centrum etického poradenstva CETIP pri Katedre etiky a aplikovanej etiky FF UMB , vytvorené ako aj diskutované s odborníkmi na aplikované etiky doma aj v zahraničí, nové metodiky a informačné listy predmetov s praktickým zameraním, vytvorené originálne publikácie ako výsledok odborného diskurzu v uvedenej oblasti. V publikáciách sú zverejnené dôležité poznatky a zobecnené skúsenosti ohľadom eticko-praktických kompetencií, zahraničné a medzinárodné etické štandardy a možnosti ich využiteľnosti v súčasnej praxi. Bol vytvorený katalóg zručností aplikovaného etika, model etického poradenstva a expertízy, vhodné metodiky praxe na základe, ktorej by študenti získali dôležité skúsenosti, overili si poznatky, ako aj účinnosť nadobúdanej etickej kompetencie. Boli navrhnuté, inovované alebo vytvorené predmety, metodiky a modely s posilnením praktických kompetencii s cieľom vytvoriť kvalitnejšie a na prax orientované študijné programy, inovované informačné listy, didaktické prístupy s cieľom ich akreditácie v roku 2014. Reálne boli prezentované tri Festivaly aplikovanej etiky, výskum zameraný na identifikáciu praktických očakávaní v oblasti etiky, vytvorenie novej komunikačnej platfomy s praxou prostredníctvom centra CETIP, vytvorenie etického e-learningu ako súčasti etického kódexu študenta UMB, vytvorenie nových informačných listov pre jednotlivé stupne vzdelávania v študijnom programe aplikovaná etika a ich akreditovanie. Vydanie troch osobitých zborníkov riešiteľov, jednej monografie a študijného textu sú nielen dôležitým študijným materiálom pri realizácii nového študijného programu, ale zohľadňujú širší národný aj medzinárodný diskurz k danej problematike.

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:008UMB-4/2012
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

AAB Fobel, Pavel (50%); Fobelová, Daniela (50%): Gesellschafts- und Wertveränderungen auf dem Weg zur Wissensgesellschaft in der Slowakei. 2013 Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2013. ISBN 978-3-86464-029-2
AEC Fobel, Pavel (100%): Aktualny dyskurs w etyce biznesu. 2013 Opole : Politechnika Opolska, 2013. ISSN 1429-6063
ADF Fobel, Pavel (100%): Teoretické a paradigmatické posuny v podnikateľskej etike. 2013 Prešov : VPS - SLOVAKIA, 2013. ISSN 1338-4104
ABD Fobel, Pavel (100%): Profesionalizmus v etickom poradenstve. 2013 Banská Bystrica : [s. n.], 2013. ISBN 978-80-89415-11-3
ABD Fobel, Pavel (100%): Profesionálny etický servis pre organizácie. 2013 Banská Bystrica : [s. n.], 2013. ISBN 978-80-89415-11-3
ABD Fobel, Pavel (50%); Fobelová, Daniela (50%): Na ceste k organizačnej etike. 2013 Banská Bystrica : [s. n.], 2013. ISBN 978-80-89415-11-3
AED Fobel, Pavel (100%): Kreovanie profesionálnych etických dispozícií a ich uplatnenie v praxi. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AEC Fobel, Pavel (100%): Etika v teoretickej diskusii o ľudských právach. 2012 Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Spolecznych WOiZ Politechniki Śłąskiej, 2012. ISBN 978-83-61-975-68-7
AED Fobel, Pavel (100%): Spoločenský význam a profesionálne poslanie etického poradenstva. 2012 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0385-5
GII Fobel, Pavel (25%); Palovičová, Zuzana (25%); Oravcová, Jitka (25%); Čierna, Helena (25%): Etika & poradenstvo & prax. 2012
AEC Fobel, Pavel (50%); Fobelová, Daniela (50%): Gesellschafts- und Wertveränderungen auf dem Weg zur Wissensgesellschaft in der Slowakei. 2013 Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2013. ISBN 978-3-86464-029-2
AEC Fobelová, Daniela (100%): Etyka biznesu a kultury negocjacji. 2013 Opole : Politechnika Opolska, 2013. ISSN 1429-6063
AEC Fobelová, Daniela (100%): Ethical counselling and CSR (in the Context of ISO 26000). 2013 Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2013. ISBN 978-83-60730-64-5
ABD Fobelová, Monika (83%); Fobelová, Daniela (17%): Etika ako dôležitá súčasť uplatňovania spoločenskej zodpovednosti organizácií. 2013 Banská Bystrica : [s. n.], 2013. ISBN 978-80-89415-11-3
ABD Fobelová, Daniela (66%); Fobelová, Monika (34%): Etiketa ako kultúrny a organizačný fenomén. 2013 Banská Bystrica : [s. n.], 2013. ISBN 978-80-89415-11-3
AEC Fobelová, Daniela (100%): Etická dimenzia ľudských práv v kontexte najnovších modelov spoločenskej zodpovednosti. 2013 Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Spolecznych, 2013. ISBN 978-83-61975-53-3
AED Fobelová, Daniela (100%): Profilovanie kultúrno - estetických dispozícií študentov aplikovanej etiky a ich uplatnenie v praxi. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AED Fobelová, Daniela (100%): Zamestnanecká etika a kultúrna rozmanitosť v kontexte ISO 26 000. 2012 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0385-5
AEC Fobel, Pavel (50%); Fobelová, Daniela (50%): New media - a hope for revitalizing the moral elites. 2012 Remar-Sosnowiec : Instytut Filozofii Politechnika Slaski, Katedra stosowanych nauk spolecznych, 2012. ISBN 978-8361975-72-4
AEC Ďurčík, Vladimír (100%): Etika, hodnoty a spoločnosť. 2014 Praha : Akademie věd ČR, Filosofický ústav, 2014. ISSN 1210-0250
ADE Ďurčík, Vladimír (100%): Bolonskij process - da ili net?. 2014 Barnaul : Altajskij gosudarstvennyj techničeskij universitet im. I. I. Polzunova, 2014. ISBN 978-5-7568-1043-1
AEC Ďurčík, Vladimír (100%): Naša sovremennosť. 2013 Volgograd : Izdateľstvo "Učiteľ", 2013. ISSN 1994-9065
EDI Ďurčík, Vladimír (100%): Významný príspevok k problematike globalizácie. 2013 Moskva : Izdateľstvo Prospekt, 2005. ISBN 5-98032-877-7 ISSN 1211-8591
AED Ďurčík, Vladimír (100%): Uplatnenie aplikovaných etík v praxi - etika globalizácie : (odkaz "aténskej školy" , životné jubileum profesora Pavla Fobela). 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AED Ďurčík, Vladimír (100%): Profesionalizácia etického poradenstva na Slovensku - teoretické a praktické perspektívy. 2012 Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2012. ISSN 0046-385X
AED Ďurčík, Vladimír (100%): ISO 26000 v kontexte sociálnej zodpovednosti a ľudských práv. 2012 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0385-5
AEC Rojík, Jozef (100%): Socio-ethical questions of war and business. 2013 Opole : Politechnika Opolska, 2013. ISSN 1429-6063
AED Rojík, Jozef (100%): Modely praxe v aplikovaných etikách. Sú potrebné zmeny?. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AAB Rojík, Jozef (100%); Kuzior, Aleksandra (0%); Haluška, Jaroslav (0%): Vojenská etika. 2013
AEC Rojík, Jozef (100%): Rómovia a súčasnosť. 2012 Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Spolecznych WOiZ Politechniki Śłąskiej, 2012. ISBN 978-83-61-975-68-7
AEC Kováčová, Daniela (100%): Korene samoty v štruktúre ľudskej existencie. 2013 Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. ISBN 978-83-7490-638-8
AED Kováčová, Daniela (100%): Výučba vybraných predmetov s dôrazom na profil absolventa KETA. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AED Hrašková, Jana (100%): Možnosti nových médií pri etickom vzdelávaní. 2014 Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-8152-101-0
AEC Hrašková, Jana (100%): The ethical training and its place in applied ethics. 2014 Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of management and economics, 2014. ISBN 978-80-7454-339-5
AEC Hrašková, Jana (100%): New media as an instrument of formation of the ethical environment in organizations. 2013 Opole : Politechnika Opolska, 2013. ISSN 1429-6063
AED Stecíková, Emília (50%); Hrašková, Jana (50%): Inštitucionalizácia a riadenie etiky v akademickej inštitúcii. 2013 Bratislava : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2013. ISBN 978-80-89306-20-6
EDI Hrašková, Jana (100%): Remišová, A.: Etika médií. 2013 Bratislava : Kalligram, 2010. ISSN 1339-0392
AED Hrašková, Jana (100%): Nové médiá vo vzťahu k etickému prostrediu. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AED Litvová, Lucia (100%): Nový nástroj aplikácie etiky pre skvalitnenie etického rozhodovacieho procesu manažéra. 2013 Bratislava : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2013. ISBN 978-80-89306-20-6
AED Litvová, Lucia (100%): Morálna imaginácia v aplikovanej etike. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AEC Ukropová, Silvia (50%); Litvová, Lucia (50%): Current trends of ethical education and business ethics. 2013 Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2013. ISBN 978-83-60730-64-5
AED Ukropová, Silvia (100%): E-learning - tréningový nástroj a praktický sprievodca tvorbou etických rozhodnutí. 2012 Bratislava : Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3397-3
AED Ukropová, Silvia (100%): Aplikácia ISO 26000 v etickom vzdelávaní využitím informačných technológií. 2012 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0385-5
AED Kremničanová, Edita (100%): Pôsobnosť etických expertov v oblasti etického poradenstva. 2012 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0385-5

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupuOpis výstupuLink
On-line tréning etického rozhodovania sa v akademickom prostredí Vytvorenie podpornej formy Etického kódexu študentov UMB Vid príloha