Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zvyšovanie účinnosti študijných programov aplikovanej etiky z hľadiska požiadaviek spoločenskej praxe

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

AAB Fobel, Pavel (50%); Fobelová, Daniela (50%): Gesellschafts- und Wertveränderungen auf dem Weg zur Wissensgesellschaft in der Slowakei. 2013 Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2013. ISBN 978-3-86464-029-2
AEC Fobel, Pavel (100%): Aktualny dyskurs w etyce biznesu. 2013 Opole : Politechnika Opolska, 2013. ISSN 1429-6063
ADF Fobel, Pavel (100%): Teoretické a paradigmatické posuny v podnikateľskej etike. 2013 Prešov : VPS - SLOVAKIA, 2013. ISSN 1338-4104
ABD Fobel, Pavel (100%): Profesionalizmus v etickom poradenstve. 2013 Banská Bystrica : [s. n.], 2013. ISBN 978-80-89415-11-3
ABD Fobel, Pavel (100%): Profesionálny etický servis pre organizácie. 2013 Banská Bystrica : [s. n.], 2013. ISBN 978-80-89415-11-3
ABD Fobel, Pavel (50%); Fobelová, Daniela (50%): Na ceste k organizačnej etike. 2013 Banská Bystrica : [s. n.], 2013. ISBN 978-80-89415-11-3
AED Fobel, Pavel (100%): Kreovanie profesionálnych etických dispozícií a ich uplatnenie v praxi. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AEC Fobel, Pavel (100%): Etika v teoretickej diskusii o ľudských právach. 2012 Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Spolecznych WOiZ Politechniki Śłąskiej, 2012. ISBN 978-83-61-975-68-7
AED Fobel, Pavel (100%): Spoločenský význam a profesionálne poslanie etického poradenstva. 2012 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0385-5
GII Fobel, Pavel (25%); Palovičová, Zuzana (25%); Oravcová, Jitka (25%); Čierna, Helena (25%): Etika & poradenstvo & prax. 2012
AEC Fobel, Pavel (50%); Fobelová, Daniela (50%): Gesellschafts- und Wertveränderungen auf dem Weg zur Wissensgesellschaft in der Slowakei. 2013 Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2013. ISBN 978-3-86464-029-2
AEC Fobelová, Daniela (100%): Etyka biznesu a kultury negocjacji. 2013 Opole : Politechnika Opolska, 2013. ISSN 1429-6063
AEC Fobelová, Daniela (100%): Ethical counselling and CSR (in the Context of ISO 26000). 2013 Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2013. ISBN 978-83-60730-64-5
ABD Fobelová, Monika (83%); Fobelová, Daniela (17%): Etika ako dôležitá súčasť uplatňovania spoločenskej zodpovednosti organizácií. 2013 Banská Bystrica : [s. n.], 2013. ISBN 978-80-89415-11-3
ABD Fobelová, Daniela (66%); Fobelová, Monika (34%): Etiketa ako kultúrny a organizačný fenomén. 2013 Banská Bystrica : [s. n.], 2013. ISBN 978-80-89415-11-3
AEC Fobelová, Daniela (100%): Etická dimenzia ľudských práv v kontexte najnovších modelov spoločenskej zodpovednosti. 2013 Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Spolecznych, 2013. ISBN 978-83-61975-53-3
AED Fobelová, Daniela (100%): Profilovanie kultúrno - estetických dispozícií študentov aplikovanej etiky a ich uplatnenie v praxi. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AED Fobelová, Daniela (100%): Zamestnanecká etika a kultúrna rozmanitosť v kontexte ISO 26 000. 2012 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0385-5
AEC Fobel, Pavel (50%); Fobelová, Daniela (50%): New media - a hope for revitalizing the moral elites. 2012 Remar-Sosnowiec : Instytut Filozofii Politechnika Slaski, Katedra stosowanych nauk spolecznych, 2012. ISBN 978-8361975-72-4
AEC Ďurčík, Vladimír (100%): Etika, hodnoty a spoločnosť. 2014 Praha : Akademie věd ČR, Filosofický ústav, 2014. ISSN 1210-0250
ADE Ďurčík, Vladimír (100%): Bolonskij process - da ili net?. 2014 Barnaul : Altajskij gosudarstvennyj techničeskij universitet im. I. I. Polzunova, 2014. ISBN 978-5-7568-1043-1
AEC Ďurčík, Vladimír (100%): Naša sovremennosť. 2013 Volgograd : Izdateľstvo "Učiteľ", 2013. ISSN 1994-9065
EDI Ďurčík, Vladimír (100%): Významný príspevok k problematike globalizácie. 2013 Moskva : Izdateľstvo Prospekt, 2005. ISBN 5-98032-877-7 ISSN 1211-8591
AED Ďurčík, Vladimír (100%): Uplatnenie aplikovaných etík v praxi - etika globalizácie : (odkaz "aténskej školy" , životné jubileum profesora Pavla Fobela). 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AED Ďurčík, Vladimír (100%): Profesionalizácia etického poradenstva na Slovensku - teoretické a praktické perspektívy. 2012 Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2012. ISSN 0046-385X
AED Ďurčík, Vladimír (100%): ISO 26000 v kontexte sociálnej zodpovednosti a ľudských práv. 2012 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0385-5
AEC Rojík, Jozef (100%): Socio-ethical questions of war and business. 2013 Opole : Politechnika Opolska, 2013. ISSN 1429-6063
AED Rojík, Jozef (100%): Modely praxe v aplikovaných etikách. Sú potrebné zmeny?. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AAB Rojík, Jozef (100%); Kuzior, Aleksandra (0%); Haluška, Jaroslav (0%): Vojenská etika. 2013
AEC Rojík, Jozef (100%): Rómovia a súčasnosť. 2012 Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Spolecznych WOiZ Politechniki Śłąskiej, 2012. ISBN 978-83-61-975-68-7
AEC Kováčová, Daniela (100%): Korene samoty v štruktúre ľudskej existencie. 2013 Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. ISBN 978-83-7490-638-8
AED Kováčová, Daniela (100%): Výučba vybraných predmetov s dôrazom na profil absolventa KETA. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AED Hrašková, Jana (100%): Možnosti nových médií pri etickom vzdelávaní. 2014 Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-8152-101-0
AEC Hrašková, Jana (100%): The ethical training and its place in applied ethics. 2014 Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of management and economics, 2014. ISBN 978-80-7454-339-5
AEC Hrašková, Jana (100%): New media as an instrument of formation of the ethical environment in organizations. 2013 Opole : Politechnika Opolska, 2013. ISSN 1429-6063
AED Stecíková, Emília (50%); Hrašková, Jana (50%): Inštitucionalizácia a riadenie etiky v akademickej inštitúcii. 2013 Bratislava : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2013. ISBN 978-80-89306-20-6
EDI Hrašková, Jana (100%): Remišová, A.: Etika médií. 2013 Bratislava : Kalligram, 2010. ISSN 1339-0392
AED Hrašková, Jana (100%): Nové médiá vo vzťahu k etickému prostrediu. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AED Litvová, Lucia (100%): Nový nástroj aplikácie etiky pre skvalitnenie etického rozhodovacieho procesu manažéra. 2013 Bratislava : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2013. ISBN 978-80-89306-20-6
AED Litvová, Lucia (100%): Morálna imaginácia v aplikovanej etike. 2013 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0574-3
AEC Ukropová, Silvia (50%); Litvová, Lucia (50%): Current trends of ethical education and business ethics. 2013 Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2013. ISBN 978-83-60730-64-5
AED Ukropová, Silvia (100%): E-learning - tréningový nástroj a praktický sprievodca tvorbou etických rozhodnutí. 2012 Bratislava : Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3397-3
AED Ukropová, Silvia (100%): Aplikácia ISO 26000 v etickom vzdelávaní využitím informačných technológií. 2012 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0385-5
AED Kremničanová, Edita (100%): Pôsobnosť etických expertov v oblasti etického poradenstva. 2012 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0385-5

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupuOpis výstupuLink
On-line tréning etického rozhodovania sa v akademickom prostredí Vytvorenie podpornej formy Etického kódexu študentov UMB Vid príloha