Adaptačný efekt tréningového zaťaženia v individuálnych športoch

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Kumulatívny tréningový efekt v atletických disciplínach rýchlostno-silového charakteru sa v prípravnom období prejavuje vlnovitým priebehom s postupným zvyšovaním úrovne výkonnosti vo výbušnej sile dolných končatín. Pri dodržaní pomeru všeobecnej a špeciálnej prípravy v projekte „Atletika pre deti“ sme zaznamenali zvýšenie úrovne väčšiny ukazovateľov všeobecnej pohybovej výkonnosti a zmeny v hierarchii záujmov detí v prospech športovej oblasti. Identifikovali sme okamžité, oneskorené a kumulatívne tréningové efekty v atletických disciplínach (behy na krátke vzdialenosti, skoky, vrh a hody) a v individuálnych športoch. V atletike a v iných individuálnych športoch sme overili vplyv špecializovaných programov na rozvoj sledovaných parametrov v mikrocykloch, mezocykloch a makrocykloch.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/1158/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Čillík Ivan, CSc.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Effect on load in athletic training. 1. vyd. Opole : The Opole University of Technology, 2013. 77 s. ISBN 978-83-928426-3-7
Autori: Čillík Ivan – Tataruch Rafal
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Vplyv projektu „Atletika pre deti“ na zmeny úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti detí v mladšom školskom veku.1. vyd. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 100 s.
Autori: Švachová Simona
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Influence of a specialized training program on the changes in the level of balance abilities in 8-10 year old alpine skiers. In: ACTA GYMNICA 2014, vol. 44, no. 1, pp. 15 – 22. ISSN 2336-4912 print, 2336-4920 online
Autori: Čillík Ivan – Rázusová Zuzana
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Speed and speed-strenght abilities of the representatives for Slovakia in short distance runs in the pupils category in athletics. In: Sport Science [elektronický zdroj]. online, roč. 6, č. 1 (2013), s. 38-43. ISSN 1840-3662
Autori: Čillík Ivan – Pupiš Martin – Ďurják Ondrej – Pavlovič Ratko – Bonacin Dobromir
Klasifikacia: AAA
Nazov: Vplyv špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností začínajúcich gymnastov. GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, Česká republika. 100 s. ISBN 978-80-7435-477-9
Autori: Kremnický Juraj
Klasifikacia: ABC
Nazov: Speed and speed-strenght abilities of the represenattives for Slovakia in short distance runs in youth category in athletics. In: ISKRA, J. – TATARUCH, R. – KUSNIERZ, C.: Studia i monografie. Wykorzystanie badan naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Opole: Politechnika Opolska, 2013a, s. 313 – 330. ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-64056-47-5
Autori: Čillík Ivan – Pupiš Martin – Ďurják Ondrej
Klasifikacia: ADE
Nazov: Anaerobic lactate resistance of cross triathletes body. In: European scientific journal 2014, Vol. 10, no. 9 pp. 78-104. ISSN: 1857 - 7881 (Print), ISSN: 1857 - 7431 (Online)
Autori: Lipárová Svetlana
Klasifikacia: ADE
Nazov: Cumulative Training Effect in an Annual Training Cycle of Female Competitors. In: European Journal of Social and Human Sciences 2014, vol. 1. no. 1, pp. 19 – 27. ISSN 1339 – 6773
Autori: Čillík Ivan – Pupiš Martin – Salva Maroš
Klasifikacia: ADE
Nazov: Changes in the level of general physical Performance in 7 – 8 years old children ine the „Kids Athletics“ project. In: Česká kinantropologie 2014, vol. 18. no. 3., pp. 17 – 25. ISSN 1211-9261
Autori: Čillík Ivan – Švachová Simona
Klasifikacia: ADE
Nazov: Response to training load in mesocycle of the athletes in athletic sprints. In: Research in the physical education, sport and health 2013, Vol. 2, no. 1, pp. 43-49. ISSN 1857-8152 (print).
Autori: Čillík Ivan – Pupiš Martin – Rakovič Aleander – Radič Zoran – Simeonov Alexandar – Pavlovič Ratko
Klasifikacia: ADE
Nazov: Various alternatives of hypoxic training In Sport Scientific And Practical Aspects : international scientific journal of kinesiology 2012, Vol. 9, no. 2 pp. 25-32. ISSN 1840-4413.
Autori: Pupiš Martin – Pivovarniček Pavol – Tonhauserová Zuzana – Pavlovič Ratko
Klasifikacia: ADF
Nazov: Rýchlostné a rýchlostno-silové schopnosti reprezentantiek Slovenskej republiky v behoch na krátke vzdialenosti v žiackej kategórii v atletike. In: Zdravotnícke listy 2013b, ročník 1, číslo 4, s. 61 – 68. ISSN 1339-3022
Autori: Čillík Ivan – Pupiš Martin – Ďurják Ondrej
Klasifikacia: ADF
Nazov: Tréningový efekt zaťaženia v makrocykle u pretekárky v skoku do výšky. In: EXERCITATIO CORPOLIS-MOTUS-SALUS, 2012, ročník 4, č. 1, s. 15 - 22. ISSN 1337-7310
Autori: Čillík Ivan – Kozolková Darina
Klasifikacia: ADF
Nazov: Vplyv projektu „Atletika pre deti“ na úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti u detí v mladšom skolskom veku. In: EXERCITATIO CORPOLIS-MOTUS-SALUS, 2012, ročník 4, č. 1, s. 99 - 106. ISSN 1337-7310
Autori: Švachová Simona
Klasifikacia: FAI
Nazov: Kondičný tréning v roku 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 11. októbra 2013. 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - 278 s. - ISBN 978-80-8141-044-4
Autori: Pupiš Martin – Tonhauserová Zuzana