Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Biorytmy a športová výkonnosť

Publikované práce: ADE
PAUGSCHOVÁ, B.; GEREKOVÁ, J.; ONDRÁČEK, J. 2010. Biorythmic Changes In the Development of Velocity and Power Abilities in biathlon (Biorytmické zmeny v rozvoji pohybových schopností a streleckých zručností v biatlone. In Studia Sportiva, roč. 4, 2010, č. 1, s. 25-34. ISSN 1802-7679. podiel 1,0
BENDÍKOVÁ, E.; STACHO, K. 2010. Vplyv kompenzačných cvičení na rozvoj pohyblivosti chrbtice u žiakov II. stupňa ZŠ. (Influence of compensatory exercise on the development of spinal mobility of pupils II. instances primary schol). In Studia Kinanthropologica, roč. 11, 2010, č. 1, s. 35-41 ISSN 1213-2101. podiel 0,3
ADF
PIVOVARNIČEK, P., ŠTULAJTER, I. 2010. Zmeny úrovne disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností rozvíjaných v denných biorytmických pesimách u futbalistov v prípravnom období. In EXRCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2010, č. 2, s. 171-177. ISSN 1337-7310. podiel 1,0
PAUGSCHOVÁ, B. 2010. Rozvoj rovnováhových schopností v behu na lyžiach. In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences, roč. 2, 2010, č. 2, s. 158-170. ISSN 1337-7310. podiel 1,0
KYSEL, M. 2010. Circadian rhythm of core temperature and his relation with sport science. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Physical education and sport. Banská Bystrica : UMB FHV, Vol. II., 2010, No. 1, p. 71-76. ISSN 1338-0974. podiel 1,0
PALOVIČOVÁ, J. 2010. Current state of physical development and motor performance at elementary schools in Banská Bystrica. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Physical education and sport. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Vol. II., 2010, No. 2, s. 95-102. ISSN 1338-0974. podiel 0,3
PIVOVARNIČEK, P. 2011. Závislosť vybraných pohybových schopností z biorytmického hľadiska u futbalistov FK Dukla Banská Bystrica. In EXRCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2011, s. 38-45. ISSN 1337-7310. podiel 1,0
PIVOVARNIČEK, P., BENDÍKOVÁ, E., JANČOKOVÁ, Ľ. 2011. Futbal a svalová nerovnováha u žiakov In Športový edukátor. Nitra : KTVŠ PF UKF, 2011, Roč. IV., č. 2/2011. s. 8-13. ISSN 1337-7809. podiel 0,2
AED
IZÁKOVÁ, A. 2010. Význam pravidelnej pohybovej aktivity vysokoškoláčok pri zdravotných ťažkostiach v období menštruačného. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe, Banská Bystrica : UMB FHV 2010, s. 37-42. ISBN 978-80-557-0040-3. podiel 1,0
PIVOVARNIČEK, P., KOLLÁR, R., ŠTULAJTER, I. 2010. Rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností v biorytmických optimách u futbalistov FK Jupie Banská Bystrica - Podlavice. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010. s. 154-159. ISBN 978-80-557-0040-3. podiel 1,0
GAJDOŠOVÁ, Z. 2010. Rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín u mladých basketbalistiek. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe. Banská Bystrica : UMB FHV, 2011, s. 18-207. ISBN 978-80-557-0235-3. podiel 1,0
PALOVIČOVÁ, J. 2010. Vplyv pohybovej aktivity na priebeh menštruačného cyklu študentiek strednej školy. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitých vied, 2010, 107-112. ISBN 978-80-557-0235-3. podiel 1,0
PAUGSCHOVÁ, B.; ONDRÁČEK, J. 2011. Denné zmeny rýchlostných a silových schopností študentiek 1. ročníka gymnázia. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitých vied, 2011, s. 113-128. ISBN 978-80-557-0235-3. podiel 1,0
ROŠKOVÁ, M. - DEMJAN, M. 2011. Zmeny v úrovni psychickej a pohybovej výkonnosti v priebehu denného rytmu. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : UMB FHV, 2011, s. 139-149. ISBN 978-80-557-0235-3. podiel 1,0
MOJŽIŠ, M., PIVOVARNIČEK, P. 2011. Vplyv lunárnych rytmov na pohybové predpoklady rýchlostno-silových schopností a psychickú výkonnosť adolescentov. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011. s. 92-100. ISBN 978-80-557-0235-3. podiel 1,0
Práce odovzdané do tlače: AAB
JANČOKOVÁ, Ľ. et al. 2011. Chronobiológia a športová výkonnosť. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011. 150 s. ISBN 978-80-557-0286-5 – podiel 1,0 – akceptačný list
ADF
MOJŽIŠ, M. 2011a. Analysis of multi-annual endurance abilities level of young biathletes in decade 2001 – 2011. In Acta universitas Matthiae Belii – physical education and sport. Banská Bystrica : FHV UMB, roč, 3, 2011, č. 2. (v tlači). podiel 1,0
PALOVIČOVÁ, J. 2011. Influence of periods on a motion efficiency of female students of UMB in Banská Bystrica. In Acta universitas Matthiae Belii – physical education and sport. Banská Bystrica : FHV UMB, roč, 3, 2011, č. 2. (v tlači) podiel 1,0
AFC
ROŠKOVÁ, M. - HUDÁK, T. 2011 Úroveň pozornosti a pohybovej výkonnosti v dennom biorytme. In (Stubei - Rakúsko v el. podobe) podiel 1,0

Zborniky a abstrakty: AFB
PIVOVARNIČEK, P. 2010. Vplyv biorytmických zmien na disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti u mladých futbalistov. In Zborník vedeckej aktivity študentov 2010. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2010. s. 272-281. ISBN 978-80-89234-93-6. podiel 1,0
MOJŽIŠ, M., SNOPKOVÁ, Z. 2011. Počasie a jeho vplyv na pohybové predpoklady rýchlostno-silových schopností. In 19th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day: transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system [CD ROM]. Bratislava : ÚH SAV, 2011. s. 514-519. ISBN 978-80-89139-26-2. podiel 1,0