Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Výskumný projekt prezentuje nové prístupy a poznatky v oblasti kondičného tréningu v športových hrách, ktoré by mali prispieť k jeho optimalizácii a efektivizácii. Zameriava sa na vybrané špecifiká, ako je realizácia individuálneho prístupu k hráčovi v kolektívnych športových hrách a realizácia nových postupov vo fáze superkompenzácie. Identifikuje herné zaťaženie hráčov z pohľadu kondičného vypätia, prezentuje nové prístupy k funkčnej diagnostike, ako i k iným fyziologickým parametrom (napr. diagnostika akceleračnej rýchlosti, diagnostika a rozvoj vytrvalostných schopností a pod.). Potvrdzuje, že zefektívnenie utilizácie laktátu pri intenzívnom zaťažení v športových hrách umožňuje zefektívnenie energetického metabolizmu a navodzovanie stavov smerom k alkalóze od acidózy. Praktický prínos vidíme aj v prezentácii možností použitia nových tréningových metód a prostriedkov, ako i najnovších pomôcok (Altipower hypoxikátor, Vertimax, balančné dosky, bosu balance, Bodystat ai.) širokej škále trénerov a hráčov.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0840/09
Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Nemec Miroslav, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: ADE
PUPIŠ, M. - BABARÍKOVÁ, Z. - BRUNEROVÁ, L. - SUCHÝ, J. - Vliv hyperoxie na úspěšnost střelby a průběh regenerace v basketbalu / Martin Pupiš, Zuzana Babaríková, Ludmila Brunerová, Jiří Suchý. In Česká kinantropologie. - Praha : Česká kinantropologická společnost, 2011. - ISSN 1211-9261. - Roč. 15, č. 1 (2011), s. 17-25.

ADF
SUCHÝ, J. - PUPIŠ, M. - BABARIKOVÁ, Z. - Využitie inhalácie koncentrovaného kyslíka pri krátkodobom zaťažení basketbalistiek / Jiří Suchý, Martin Pupiš, Zuzana Babariková. In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe / vedec. red. Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2010. - ISSN 1337-7310. - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 80-88.

AED
PUPIŠ, M. - ŠVANTNER, R. - LEŠKO, M. - Analýza štruktúry kondičného tréningu dvoch druholigových futbalových mužstiev / Martin Pupiš, Roman Švantner, Martin Leško. In Mladá veda 2009 : vedy o športe : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová; zost. Miroslava Rošková ; rec. Pavol Bartík ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-857-7. - S. 173-179.

AFD
NEMEC, M. - Základné východiská kondičnej prípravy vo futbale / Miroslav Nemec. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 26-35.

PUPIŠ, M. - NEMEC, M. - ŠVANTNER, R. - PIVOVARNIČEK, P. - KITKA, B. - KOLLÁR, R. - Charakteristika akceleračnej rýchlosti futbalových reprezentantov Slovenskej republiky do 21 rokov / Pavol Pivovarníček ... [et al.]. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 5-14.

PUPIŠ, M. - NEMEC, M. - ŠVANTNER, R. - PIVOVARNIČEK, P. - KITKA, B. - KOLLÁR, R. - Úroveň špeciálnej vytrvalosti futbalových reprezentantov Slovenskej republiky do 21 rokov/ Pavol Pivovarníček ... [et al.]. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 15-25.

PUPIŠ, M. – KOVÁČIKOVÁ, M. - Analýza rozvoja rýchlostných schopností bejzbalistov Little giants Nitra/ Martin Pupiš... [et al.]. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 36-53.

PUPIŠ, M. – LACENA, M. - Porovnanie vybraných kondičných charakteristík futbalových mužstiev Corgoň ligy a 2.ligy / Martin Pupiš ... [et al.]. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 65-75.

LUKÁČ, K. – PUPIŠ, M. - Diagnostika vnútorného zaťaženia nahrávačky vo volejbale/ Martin Pupiš ... [et al.]. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 54-64.
Práce odovzdané do tlače: žiadne

Zborniky a abstrakty: AED
NEMEC, M. - Priebeh zmien úrovne fyziologických ukazovateľov aeróbnych schopností u futbalových klubov hrajúcich najvyššiu ligovú súťaž = The course of level changes in the aerobic abilities physiological indicators of the first football division teams. In Atletika 2009 : medzinárodný recenzovaný vedecký zborník 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-889-8, s. 325-330.

AFD
PUPIŠ, M. - ŠVANTNER, R. - PIVOVARNIČEK, P. - KITKA, B. - NEMEC, M. - KOLLÁR, R. - Nové prístupy v diagnostike špeciálnej vytrvalosti vo futbale = New approaches in diagnosis of special endurance in footbal / Martin Pupiš ... [et al.]. In Kondičný tréning v roku 2011 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Martin Pupiš ... [et al.] ; rec. Pavol Bartík, Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, 2011. - ISBN 978-80-89090-97-6. - S. 115-122.

LUKÁČ, K. - PUPIŠ, M. - Diagnostika vnútorného zaťaženia vo volejbalovom zápase žien = Diagnosis of internal burden in women volleyball match / Karol Lukáč, Martin Pupiš. In Kondičný tréning v roku 2011 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Martin Pupiš ... [et al.] ; rec. Pavol Bartík, Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, 2011. - ISBN 978-80-89090-97-6. - S. 123-135.