Intervenčné pohybové aktivity ako prevencia zdravia populácie Slovenska

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Pohybová aktivita cez prizmu intervencie pohybových programov v pohybovom režime človeka patria k významným faktorom vo vzťahu k zdravotne orientovanej zdatnosti, zdraviu, ktorých aplikácia, poznanie, sledovanie a využitie v praxi sa významne podieľajú na skvalitnení životného štýlu človeka, ako aj zvýšení jeho pracovnej a športovej výkonnosti. Svedčia o tom aj bonitné publikácie domáceho a zahraničného charakteru. Zistenia vo svojej podstate signifikantne preukázali význam využitia cielených intervenčných pohybových programov (aj v rámci telesnej a športovej výchovy, ako aj jej foriem) pri funkčných a štrukturálnych poruchách v sledovaných súboroch v asociácii s musculoskeletálnym systémom. Riešením projektu sme prispeli k potvrdeniu a rozšíreniu poznatkov z danej oblasti.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0376/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Bendíková Elena, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska zdravia : (vedecká monografia). rec. István Szőköl, Dagmar Nemček. - 1. vyd. - Komárom : A KOMPRESS Kft., Komárom, 2016. - 103 s. - ISBN 978-963-12-7613-8
Autori: Beáta Dobay, Elena Bendíková
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Strelecká príprava v biatlone : (vedecká monografia). rec. Jan Ondráček, Božena Paugschová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 134 s. [6,70 AH]. - ISBN 978-80-557-0823-2
Autori: Michal Mojžiš
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Selected determinants of seniors´ lifestyle. In Journal of human sport and exercise. - Alicante : University of Alicante, 2016. - ISSN 1988-5202. - Vol. 10, no. 3 (2015), pp. 805-814.
Autori: Elena Bendíková, Pavol Bartík
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: The influence of exercise program on the muscular system of female pupils in the lessons of physical education and sport = Utjecaj programa vježbanja na mišićni sustav učenica u nastavi tjelesnog odgoja i sporta In Sport science. - Travnik : Univerzitet u Travniku, 2015. - ISSN 1840-3662. - Vol. 8, no. 2 (2015), pp. 70-75.
Autori: Elena Bendíková, Ricardo, R. Uvinha, Alipio, R. Pines, Janka Kanasová, Lukáš Šmída
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Vplyv pohybového programu s kompenzačným zameraním na pohyblivosť chrbtice u žiačok stredných škôl = Effect of exercise programme with compensatory aim targeting on spine mobility in school girls of secondary high school. In Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2015. - ISSN 1802-6281. - Roč. 60, č. 1 (2015), s. 4-9.
Autori: Elena Bendíková, Daniela Stackeová
Klasifikacia: AAB
Nazov: Vplyv modulu Zdravý životný štýl na zmeny úrovne vedomostí a pohybového režimu žiakov : (vedecká monografia). rec. Jela Labudová, Erika Chovanová, Marek Smoleňák. - 1. vyd. - Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2016. – 88 s. ISBN 978-80-972266-7-1
Autori: Natália Smoleňáková, Elena Bendíková
Klasifikacia: AAB
Nazov: Zdravie a pohybová aktivita v životnom štýle adolescentov. Vydavateľ : IPV INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s.r.o. Žilina, 2016. ISBN 978 – 80 – 89902 – 00 – 2
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: ADE
Nazov: Level of posture of pupils in the age of elementary schools. In European researcher : international multidisciplinary journal / zodp. red. Alexander Cherkasov. - Sochi : Academic publishing house Researcher, 2014. - ISSN 2219-8229. - Vol. 79, no. 5-2 (2014), pp. 990-996.
Autori: Elena Bendíková, Lukáš Šmída, Rober Rozim
Klasifikacia: ADE
Nazov: Lifestyle, physical and sports education and health benefits of physical activity. In European researcher : international multidisciplinary journal. - Sochi : Academic publishing house Researcher, 2014. - ISSN 2219-8229. - Vol. 69, no. 2-2 (2014), pp. 343-348.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: ADE
Nazov: School courses as a motivational factor for the implementation of active recreation in adulthood. In European researcher : international multidisciplinary journal. - Sochi : Academic publishing house Researcher, 2014. - ISSN 2219-8229. - Vol. 87, no. 11-2 (2014), pp. 2013-2021.
Autori: Beáta Dobay, Elena Bendíková
Klasifikacia: ADE
Nazov: The influence of selected exercises on level of explosive strength of lower limbs of pupils in volleyball preparation. In European researcher : international multidisciplinary journal. - Sochi : Academic publishing house Researcher, 2014. - ISSN 2219-8229. - Vol. 85, no. 10-2 (2014), pp. 1858-1864.
Autori: Lukáš Šmída, Robert Rozim, Elena Bendíková
Klasifikacia: ADE
Nazov: The level of muscular system of secondary school pupils in relation to health. In European journal of physical education and sport : scientific journal. - Soči : Academic Publishing House Researcher, 2015. - ISSN 2310-0133. - Vol. 7, no. 1 (2015), pp. 9-16.
Autori: Elena Bendíková, Mirosława Szark-Eckard, Hanna Żukowska, Alicja Kostencka, Lukáš Šmída
Klasifikacia: ADE
Nazov: The selected health determinants of adults. In European researcher : international multidisciplinary journal. - Sochi : Academic publishing house Researcher, 2016. - ISSN 2219-8229. - Vol. 103, no. 2 (2016), pp. 129-136.
Autori: Elena Bendíková, Ľudmila Jančoková, Božena Paugschová
Klasifikacia: ADF
Nazov: Influence of physical and sport education lessons on posture of adolescent girls. In Acta Universitatis Matthiae Belii : physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2016. - ISSN 1338-0974. - Vol. 8, no. 1 (2016), pp. 55-63.
Autori: Lukáš Šmída, Elena Bendíková
Klasifikacia: ADF
Nazov: Športové a rekreačné aktivity v životnom štýle dospelých = Sports and recreational activities in the lifestyle adults. In Exercitatio corporis - motus - salus [elektronický zdroj] = Slovak journal of sport science / ed. Matej Bence, Pavol Pivovarniček. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. - ISSN 1337-7310. - CD-ROM, roč. 6, č. 2 (2014), s. 19-31.
Autori: Beáta Dobay, Elena Bendíková
Klasifikacia: ADF
Nazov: The effects of fitness ball exercise programme on female students' posture = Účinky programu cvičení s fitness loptou na držanie tela študentky. In Slovak Journal of Sport Science. - Banská Bystrica : Department of Physical Education and Sports, Faculty of Arts, Matej Bel University, 2016. - ISSN 2453-7659. - Vol. 1, no. 1 (2016), pp. 70-77.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: ADF
Nazov: Vplyv pohybového programu s overballom na úroveň držania tela žiačok stredných škôl. In Telesná výchova a šport = Physical education and sport Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - ISSN 1335-2245. - Roč. 24, no. 2 (2014), s. 43-48.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: ADF
Nazov: Zdravie a rizikové faktory v životnom štýle pubescentiek = Health and risk factors of lifestyle of pubescents. In Zdravotnícke listy. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. - ISSN 1339-3022. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 75-80.
Autori: Elena Bendíková, Hana Żukowska, Miroslawa Szark-Eckardt, Lubomír Král
Klasifikacia: ADM
Nazov: Risk factors of health in lifestyle of adults = Čimbenici rizika po zdravlje u životnom stilu odraslih. In Sport science. - Travnik : Univerzitet u Travniku, 2015. - ISSN 1840-3662. - Vol. 8, suppl. 2 (2015), pp. 44-48.
Autori: Elena Bendíková, Božena Paugschová, Ľudmila Jančoková,
Klasifikacia: AEC
Nazov: Physical activity in relation to selected determinants of adolescents´health. In Sport, Health and Education - Complementary Approach to Gymnastics / rec. Stanislaw Sawczyn, Viktor Mishchenko, Mariusz Zasada. - 1. vyd. - Gdańsk : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdaňsku, 2015. - ISBN 978-83-62390-57-1. - S. 163-178.
Autori: Elena Bendíková, Pavol Bartík,
Klasifikacia: AED
Nazov: Pohybová aktivita vo voľnom čase stredoškolákov = Physical activity in leasure time [of] high school students. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IV. : zborník vedeckých prác / zost. Peter Krška ; rec. Ján Koštial, Vladimír Psalman, Štefan Adamčák [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. - ISBN 978-80-561-0209-1. - CD-ROM, s. 14-22.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: AED
Nazov: Rekreačné aktivity v životnom štýle študentov UJS. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IV. : zborník vedeckých prác / zost. Peter Krška ; rec. Ján Koštial, Vladimír Psalman, Štefan Adamčák [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. - ISBN 978-80-561-0209-1. - CD-ROM, s. 34-42.
Autori: Beáta Dobay
Klasifikacia: AED
Nazov: Úroveň držania tela u žiakov druhého stupňa základnej školy. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IV. : zborník vedeckých prác / zost. Peter Krška ; rec. Ján Koštial, Vladimír Psalman, Štefan Adamčák [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. - ISBN 978-80-561-0209-1. - CD-ROM, s. 215-222.
Autori: Lukáš Šmída
Klasifikacia: AED
Nazov: Úroveň držania tela žiačok vplyvom pohybového programu pilates. In Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Rajko Vute, Jiří Michal ... [et al.]. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2015. - ISBN 978-80-228-2802-4. - S. 84-98.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: AED
Nazov: Vplyv pohybového programu v rámci telesnej a športovej výchovy na vybrané posturálne svalové skupiny žiačok. In Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Rajko Vute, Jiří Michal ... [et al.]. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2015. - ISBN 978-80-228-2802-4. - S. 99-110.
Autori: Elena Bendíková, Wioletta Łubkowska, Hana Żukowska, Mirosława Szark-Eckard, Michal Marko, Lukáš Šmída
Klasifikacia: AED
Nazov: Zdravie dospelých z hľadiska prevencie = Health status of adults in terms of prevention. In Vedecké práce KSS a P 2016 = Researchs papers DSS and C 2016 : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Anatoly D. Skripko, Karol Görner, Marián Merica, Ladislav Mura. -1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. – ISBN 978-80-8105-802-8. s. 40 – 51.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: AED
Nazov: Zdravie žiačok základných škôl z pohľadu vybraného determinantu = Health status of primary school girls in terms of the selected determinant. In Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Jiří Michal, Štefan Adamčák, Jozef Štefko. - 1. vyd. - Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity, 2016. - ISBN 978-80-228-2922-9. - S. 179-190.
Autori: Elena Bendíková, Barbora Novotná, Štefan Adamčák, Beáta Dobay, Ľudmila Jančoková, Michal Marko, Božena Paugschová
Klasifikacia: AED
Nazov: Zmena v držaní tela u žiačok pohybovým programom = The effects of exercise programme on female students' posture. In Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Jiří Michal, Štefan Adamčák, Jozef Štefko. - 1. vyd. - Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity, 2016. - ISBN 978-80-228-2922-9. - s. 258-268.
Autori: Elena Bendíková