Miesto turistiky a športovo- pohybových aktivít v prírode v spôsobe života populácie vo veku 19 - 25 rokov

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Kvantitatívnou a následnou kvalitatívnou analýzou motívov, názorov, záujmov a postojov vysokoškolskej populácie vo veku 19 – 25 rokov na miesto turistiky a športovo- pohybových aktivít v prírodnom prostredí v spôsobe jej života, sme sa dopracovali k zaujímavým informáciám. Tieto sme sa následne snažili objektivizovať a tak efektívnejšie predikovať ich uplatňovanie v praxi. Pristúpili sme k prehodnoteniu doteraz známych poznatkov na realizáciu turistických, športových a pobytových aktivít v prírodnom prostredí. Pokúsili sme sa nastoliť a zadefinovať nové pohľady na ich príťažlivosť, prístupnosť a uplatniteľnosť. Poznanie týchto atribútov sa môže stať základným predpokladom pre ich efektívnejšie využívanie. Pritom musíme dbať na to, aby tieto skutočnosti boli chápané v širších súvislostiach. Nesmieme strácať zo zreteľa, že prioritou musí byť predovšetkým všestranný a harmonický rozvoj osobnosti, čo predstavuje zharmonizovanie vybraných aktivít v smere ich plnohodnotného uplatnenia v každodennom živote.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/2053/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Görner Karol, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ISBN 978-80-557-0550-7
Autori: Ján Krafčík - Karol Görner
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum Filozofická fakulta 2014 ISBN 978-80-557-0805-8
Autori: Karol Görner
Klasifikacia: ADF Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Acta Universitatis Matthiae Belii Physical Education and Sport ISSN 1338 - 0974
Autori: Peter Mandzák - Dalibor Beregszászi
Klasifikacia: AEC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: PERSON - EDUCATION - PHYSICAL CULTURE - HEALTH
Autori: Karol Görner - Adam Jurczak - Janusz Zieliński - Ewelina Wilk
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: POHYB A ZDRAVIE XI. ISBN 978-80-8075-643-7
Autori: Peter Mandzák
Klasifikacia: ADF
Nazov: Acta Universitaties Matthiae Belii Physical Education and Sport ISSN 1338 - 0974
Autori: Mária Gregáňová
Klasifikacia: AED
Nazov: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode. FTVŠ UK Bratislava ISBN 978-80223-3757-1
Autori: Kompán, J. - Koreňová, E.