Optimalizácia tréningového zaťaženia v individuálnych športoch

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Identifikovali sme efekty tréningového zaťaženia.V atletike sme sledovali okamžitú, oneskorenú a kumulatívnu odozvu na zaťaženie na základe zmien odrazovej výbušnosti v disciplínach: skok do výšky a behy na krátke vzdialenosti. V atletickej chôdzi sme identifikovali zaťaženie z pohľadu energetického krytia v pretekoch na 20 km a 50 km mužov, zisťovali sme vplyv rozdielneho sklonu podložky na intenzitu zaťaženia pri atletickej chôdzi. Zistili sme vysokú mieru efektivity intermitentného hypoxického tréningu z pohľadu rozvoja aeróbnej kapacity a krvotvorby v atletickej chôdzi a v ďalších vytrvalostných športoch. Potvrdili sme kumulatívny efekt z pohľadu účinnosti pohybových programov v športovej gymnastike, zjazdovom lyžovaní, atletike a vplávaní u detí. Navrhli sme rozdelenie kumulatívneho tréningového efektu na kumulatívny tréningový efekt mikrocyklu (krátkodobý), mezocyklu (strednodobý) a makrocyklu (dlhodobý).

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0322/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Čillík Ivan, CSc.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: v prílohe - spolu 30 výstupov
Práce odovzdané do tlače:

Zborniky a abstrakty: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách(2)
1. ČILLÍK, I.: Tréningový efekt po silovom tréningu u pretekárky v skoku do výšky. In: Kondičný tréning v roku 2011. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 7.10.2011, s. 28 – 39. (1,0)
2. KREMNICKÝ, J. Coretraining zameraný pre bežeckých lyžiarov. In Kondičný tréning v roku 2011. Banská Bystrica : UMB, Fakulta humanitných vied a SAKT 2011, s. 103-113. ISBN 978-80-89090-97-6 (1,0) b