Postoje žiakov 4. a 9. ročníkov základnej školy v regióne.stredného Slovenska k telesnej výchove a úroveň ich teoretických.vedomostí z telesnej výchovy v intenciách vzdelávacieho štandardu

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Cieľom realizovaného výskumu bolo zistiť, aké postoje k telesnej výchove a pohybovým a športovým aktivitám majú žiaci základných škôl a aká je úroveň ich teoretických vedomostí z telesnej výchovy a športu v intenciách vzdelávacieho štandardu z telesnej výchovy. Skúmaný súbor tvorilo 621 žiakov 4.ročníka základných škôl stredoslovenského regiónu a 1606 žiakov 9.ročníka základných škôl. Na získanie faktografického materiálu boli použité standardizovaný dotazník a vedomostný test. Výskumom bolo zistené, že až 73,75% žiakov 4.ročníkov malo pozitivny postoj k telesnej výchove a športu. Naopak, len 45,21% žiakov 9.ročníkov malo pozitivny postoj k telesnej výchove a športu a až 52,55% žiakov malo k telesnej výchove a športu indiferentný postoj. Len 46 žiakov 4.ročníka ZŠ (tj. 7,41%) a 667 žiakov 9.ročníka ZŠ (t.j. 43,42%) splnilo vzdelávací štandard z telesnej výchovy a športu.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/4505/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Bartík Pavol, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

BARTÍK, P.: Postoje žiakov základných škôl k telesnej výchove a športu a úroveň ich teoretických vedomostí z telesnej výchovy v intenciách vzdelávacieho štandardu. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, 132 s. ISBN 978-80-8083-764-8 (podiel 1.0 )

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

BARTÍK, P. – MESIARIK, P.: Postoje žiakov deviateho ročníka základných škôl v stredoslovenskom regióne k školskej telesnej výchove a športu. In: Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2009. - ISSN 1335-2245. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 4-6. (podiel 1.0)


BARTÍK, P.: Postoje žiakov základných škôl k telesnej výchove. In: Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách a športe / Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2009. - ISSN 1337-7310. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 153-159 (podiel 1.0)

BARTÍK, P. – JURKECHOVÁ, M.: Úroveň postojov žiakov 4. ročníkov ZŠ k telesnej výchove v okrese Považská Bystrica. In: Vychovávateľ : časopis pedagógov. - Bratislava : Educatio, 2009. - ISSN 0139-6919. - Roč. 58, č. 1 (September 2009), s. 10-15. (podiel 1.0)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných (nekonferenčných) zborníkoch, monografiách:

BARTÍK, P. : Úroveň plnenia vzdelávacích štandardov z telesnej výchovy na 1.stupni ZŠ na vybraných školách v Banskej Bystrici. In: Telovýchovný proces na školách. Recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác „ Vedy o športe“. Banská Bystrica: PF UMB, 2007, s.25-45. ISBN 978-80-8083-501-9 ( podiel 1.0)

BARTÍK, P. : Postoje žiakov k telesnej výchove na 1.stupni ZŠ na vybraných školách v Banskej Bystrici. In: Telovýchovný proces na školách. Recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác „ Vedy o športe“. Banská Bystrica: PF UMB, 2007, s.46-56. ISBN 978-80-8083-501-9 (podiel 1.0)

PALIČKA, M.: Postoje žiakov deviateho ročníka základných škôl v regióne Spiš k školskej telesnej výchove a športu . In: Mladá veda 2009 Vedy o športe. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: FHV UMB 2009. s.122-126. ISBN 978-80-8083-857-7 (podiel 1,0)

Práce odovzdané do tlače: V tlači nie sú žiadne práce.
Zborniky a abstrakty: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

BARTÍK, P. : Postoje žiakov 5. a 9. ročníkov na vybraných základných školách k telesnej výchove. In: Konferencia s medzinárodnou účasťou „ Optimální púsobení tělesné zátěže a výživy.“ Hradec Králové: PF UHK, 2007, ISBN 978-80-7041-513-9 /plný text je na CD/ ( podiel 1.0 )

BARTÍK, P. – KRCHŇAVÁ, P.: Postoje žiakov 9.ročníka ZŠ v regióne Púchova k telesnej výchove a úroveň ich teoretických poznatkov z telesnej výchovy. In Sport a kvalita života 2008 : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie [ CD-ROM ]. Brno: FSS MU, 2008, ISBN 978-80-210-4716-7. ( podiel 1.0 )


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

BARTÍK, P.: Úroveň postojov k telesnej výchove a športu žiakov ZŠ v stredoslovenskom regióne. In: Šport a zdravie 2009 : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Nitra, 17. september 2009 . Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8094-578-7. - S. 19-25 (podiel 1.0)

JURKECHOVÁ, M.: Úroveň teoretických vedomostí žiakov 4.ročníkov z telesnej výchovy v intenciách vzdelávacieho štandardu. In: Zborník " Učiteľ pre školu 21.storočia." Banská Bystrica: PF UMB 2009, s.217-225. ISBN 978-80-8083-823-2 (podiel 1.0)