Reaktívne a adaptačné ukazovatele zmien pohybových a psychických schopností športovcov v nadväznosti na biorytmy s rôznou dĺžkou periódy

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Biorytmy patria k významným fenoménom vo vzťahu k fyzickému a psychickému zdraviu, ktorých poznanie, sledovanie a využitie v praxi sa významne podieľa na skvalitnení a zvýšení pracovnej a športovej výkonnosti v živote človeka. Svedčia o tom aj bonitné vedecké publikácie zahraničného a domáceho charakteru, či ďalšie štúdie zamerané na oblasť športu, ale aj bežnú populáciu. Zistenia vo svojej podstate preukázali význam využitia biorytmov v biologických „optimách“ a „pesimách“ vo vzťahu reakcie organizmu a následnej adaptácie pre podanie optimálneho výkonu u sledovaných probandov. Aplikáciou zaťaženia v biologickom pesime sme zistili signifikantne vyšší prírastok výkonnosti oproti optimu. Riešením projektu sme prispeli k potvrdeniu a rozšíreniu poznatkov z danej oblasti.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0757/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Jančoková Ľudmila, CSc.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: ABC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Historical and present background of chronobiology as a scientific discipline. In Chronobiology from theory to sports practice / zost. Ľudmila Jančoková ... [et al.] ; rec. Václav Bunc, Janka Lipková ... [et al.]. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - ISBN 978-83-7490-701-9. - S. 11-39.
Autori: JANČOKOVÁ, Ľudmila (100%)
Klasifikacia: ABD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Chronobiológia. In Chronobiológia od teórie k športovej praxi. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0634-4. - S. 11-59.
Autori: JANČOKOVÁ, Ľudmila (100%)
Klasifikacia: ABD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Chronotyp a psychické charakteristiky. In Chronobiológia od teórie k športovej praxi. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0634-4. - S. 172-197.
Autori: VANČOVÁ, Dominika (50%) - PIVOVARNIČEK, Pavol (50%)
Klasifikacia: ADE Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Impact of the exercise programme based on Flowin concept and implemented in physical and sports education classes on functions of the postural muscle system. Tuzla : Tuzla university, Faculty of physical education and sport, 2013 - Vol.10, no. 2 (2013), pp. 25-33. ISSN 1840-4413 (print), 1840-4561 (online). EBSCO
Autori: Bendíková, E.; Pavlović, R
Klasifikacia: ADE Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: INFLUENCE OF THE TIME OF THE DAY AND CHRONOTYPE ON SPEED ABILITIES IN JUNIOR TEAM ICE HOCKEY PLAYERS. SportLogia, 2014, 10(2), 122–128. e-ISSN 1986-6119 EBSCO
Autori: PAĽOV, Rastislav (100 %)
Klasifikacia: AAB
Nazov: Strelecká príprava v biatlone
Autori: MOJŽIŠ, MICHAL 100%
Klasifikacia: ADE
Nazov: Diurnálne oscilácie bežeckej rýchlosti mladých futbalistov = Diurnal oscillations of the running speed of young soccer players. In Česká kinantropologie : časopis České kinantropologické společnosti. - Praha : Česká kinantropologická společnost, 2013. - ISSN 1211-9261. - Roč. 17, č. 1 (2013), s. 83-90.
Autori: PIVOVARNIČEK, Pavol (50%) - BUNC, Václav (1%) - MALÝ, Tomáš (1%) - KOLLÁR, Rastislav (23%) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (25%)]
Klasifikacia: ADE
Nazov: Health in Terms of functional disorders of the musculoskeletal system. In Journal of Health Sciences, 2013, 3(13): 521-538.
Autori: BENDÍKOVÁ, Elena (90%), KOSTENCKA, Alicja (10 %)
Klasifikacia: ADE
Nazov: Identifikácia chronotypov vysokoškolských študentiek = Identification of chronotypes of university students. In Studia sportiva. - Brno, 2013. - ISSN 1802-7679. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 79-84.
Autori: VANČOVÁ, Dominika (25%) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (25%) - PALOVIČOVÁ, Júlia (25%) - PIVOVARNIČEK, Pavol (25%)
Klasifikacia: ADE
Nazov: Influence of exercise programme on functional disorders of the skeletal and locomotive system of secondary-school girls I..In Journal of health promotion and recreation. - Rzeszow : The university of Rzeszow, 2012. - ISSN 1773-8662. - Vol. 2, no. 3 (2012), pp. 17-24.
Autori: BENDÍKOVÁ, Elena (70%) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (30%)
Klasifikacia: ADE
Nazov: Physical Activities of Female Students of the Matej Bel University During the Menstrual Cycle. European Journal of Social and Human Sciences, 2014, Vol.(4), № 4, pp.186-189. EBSCO
Autori: IZÁKOVÁ, Andrea (90 %), BENČÍIOVÁ, Dana (10 %)
Klasifikacia: ADE
Nazov: Response of biathlete organism to training load in ACT 2011/2012 = Odozva organizmu biatlonistu na tréningové zaťaženie]. In Sport Scientific and Practical Aspects ; international scientific journal of kinesiology. - Tuzla : Tuzla University, Faculty of physical education and sport, 2013. - Vol. 10, no. 1 (2013), pp. 35-46. EBSCO
Autori: PAUGSCHOVÁ, Božena (60%) - HASILLA, Tomáš (10%) - MURÍNOVÁ, Anna (10%) - ONDRÁČEK, Jan (10%) - PAVLOVIČ, Ratko (10%)
Klasifikacia: ADE
Nazov: The effect of yearly biorhythms on motor performance in elite biathletes = Zmeny pohybovej ýkonnosti vplyvom ročných biorytmov u vrcholových biatlonistov / In Scientific review of physical culture. - Rzeszóv : University of Rzeszóv, 2013. - ISSN 2083-8581. - Vol. 4, no. 1 (2013), s. 36-45.
Autori: ŠARIŠSKÁ, Jana (25%) - PAUGSCHOVÁ, Božena (25%) - NEMEC, Marcel (25%) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (25%)]
Klasifikacia: ADE
Nazov: Vplyv externých faktorov prostredia na explozívnu silu dolných končatín adolescentov = Environmental factors impact on lower limbs explosive strength of adolescents.In Česká kinantropologie : reviewed scholarly journal. - Praha : Česká kinantropologická společnost, 2014. - ISSN 1211-9261. - Roč. 18, č. 2 (2014), s. 37-49.
Autori: MOJŽIŠ, Michal (10%) - PIVOVARNIČEK, Pavol (40%) - SNOPKOVÁ, Zora (5%) - VÁCZYOVÁ, Magdaléna (5%) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (40%)
Klasifikacia: ADF
Nazov: Biorytmy - pohyb a zdravie. In Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis / red. Zdenka Krajčovičová. - Trenčín : Trenčianska univerzita, 2013. - ISSN 1339-3022. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 70-77.
Autori: JANČOKOVÁ, Ľudmila (100%)
Klasifikacia: ADF
Nazov: Diurnálne oscilácie frekvenčnej rýchlosti mladých futbalistov. In Exercitatio corporis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe / vedec. red. Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2012. - ISSN 1337-7310. - Roč. 4, č. 2 (2012), s. 36-44.
Autori: PIVOVARNIČEK, Pavol (30%) - SLIŽIK, Miroslav (20%) - KOLLÁR, Rastislav (20%) - MOJŽIŠ, Michal (5%) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (25%)]
Klasifikacia: ADF
Nazov: Hodnoty „base excess“ (BE) acidobázickej rovnováhy pri psychickej koncentrácii dovnútra a navonok v karate In Exercitatio corporis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2014. - ISSN 1337-7310. - Roč. 6, č. 2
Autori: PIVOVARNÍK, Ján (100 %)
Klasifikacia: ADF
Nazov: Koncentračný tréning, sérová osmolalita a aniónová medzera. In Exercitatio corporis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2014. - ISSN 1337-7310. - Roč. 6, č. 2
Autori: PIVOVARNÍK, Ján (100 %)
Klasifikacia: ADF
Nazov: POROVNANIE SEZÓNNYCH RYTMOV MENARCHÉ ŠPORTUJÚCICH A NEŠPORTUJÚCICH DIEVČAT. In Exercitatio corporis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2014. - ISSN 1337-7310. - Roč. 6, č. 2
Autori: BARBORA MATEJOVIČOVÁ1 (40%) – DARINA GOČIKOVÁ1 (40%) – PAUGSCHOVÁ BOŽENA2 (20%)
Klasifikacia: ADF
Nazov: Response of biathletes organism to load in four consecutive annual training cycles = Odozva organizmu na zaťaženie biatlonistov v štyroch po sebe nasledujúcich tréningových cykloch. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií / rec. Rajko Vute, Evgenia Dimitrova ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISSN 1338-0974. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 149-162.
Autori: PAUGSCHOVÁ, Božena (90%) - MATIAŠKO, Marek (5%) - MURÍNOVÁ, Anna (5%)
Klasifikacia: ADF
Nazov: Špeciálne cvičenia vo vzťahu k menštruačnému cyklu žiačok základných a stredných škôl. In Športový edukátor. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. - ISSN 1337-7809. - Roč. 6, č. 2 (2013), s. 26-31.
Autori: BENDÍKOVÁ, Elena (90%), DLOUHÝ Martin (10 %)
Klasifikacia: ADF
Nazov: Športové a rekreačné pohybové aktivity v životnom štýle dospelých. In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2014. ISSN 1337-7310. roč. 6, č. 2
Autori: DOBAY BEATA. BENDÍKOVÁ, Elena
Klasifikacia: ADF
Nazov: Úroveň vytrvalostných a rýchlostných schopností 14-15 ročných biatlonistov v rokoch 2001 - 2011. In Exercitatio corporis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe . - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2012. - ISSN 1337-7310. - Roč. 4, č. 1 (2012), s. 44-55.
Autori: MOJŽIŠ, Michal (20%) - PAUGSCHOVÁ, Božena (80%)
Klasifikacia: ADF
Nazov: Vplyv exogénnych rytmov na bežecký výkon v biatlone. In Exercitatio corporis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2014. - ISSN 1337-7310. - Roč. 6, č. 2
Autori: PAUGSCHOVÁ, Božena (40%), MAJHEROVÁ, Mária (30 %), NEMCOVÁ, Jana (30 %)
Klasifikacia: ADF
Nazov: Vplyv psychorelaxačných metód na reakčné schopnosti basketbalistiek mladšieho školského veku. In Telesná výchova a šport = Physical education and sport / Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2012. - ISSN 1335-2245. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 24-28.
Autori: GAJDOŠOVÁ, Zuzana (40%) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (30%) - BENDÍKOVÁ, Elena (30%)
Klasifikacia: AED
Nazov: Analýza chronotypu študentiek FHV a FPV UMB v Banskej Bystrici. In Telesná výchova a šport - prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov [elektronický zdroj]. - Zvolen : Technická univerzita, 2013. - ISBN 978-80-228-2570-2. - CD-ROM, s. 307-323.
Autori: [PALOVIČOVÁ, Júlia (50%) - VANČOVÁ, Dominika (50%)]
Klasifikacia: AED
Nazov: Aplikácia a využiteľnosť biorytmov pre zdravie človeka. In Pohyb a zdravie : zborník vedeckých prác. 3. ročník. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2012. - ISBN 978-80-8075-544-7. - S. 70-84.
Autori: BENDÍKOVÁ, Elena (60%) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (40%)
Klasifikacia: AED
Nazov: Kurikulárna transformácia telesnej výchovy vo vzťahu k zdraviu žiaka = Curricular transformation of physical education in relation to the health pupils. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu III. : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2014. s. 17-30. ISBN 978-80-561-0124-7.
Autori: BENDÍKOVÁ, Elena (100%)
Klasifikacia: AED
Nazov: Úroveň športovej výkonosti vplyvom lunárnych rytmov = Level of sport performance influenced by lunar rhythms in biathlon. In Na podporu projektov VEGA = For support projects VEGA : vedecké práce 2013, vedecký zborník. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej politiky a verejnej správy, 2013. - ISBN 978-80-8105-515-7. - S. 184-194.
Autori: NEMCOVÁ, Jana (45%) - NEMEC, Marcel (45%) - PAUGSCHOVÁ, Božena (10%)
Klasifikacia: AED
Nazov: Zdravie žiačok stredných škôl vo vzťahu k držaniu tela. In Pohybová aktivita, šport a zdravý životný štýl : recenzovaný zborník vedeckých prác - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2013. - ISBN 978-80-8075-580-5. - S. 48-57.
Autori: BENDÍKOVÁ, Elena (100%)
Klasifikacia: AED
Nazov: Zmeny v psychickej a pohybovej výkonnosti vplyvom lunárnych rytmov. In Pohybová aktivita, šport a zdravý životný štýl : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2013. - ISBN 978-80-8075-580-5. - S. 209-215.
Autori: ROŠKOVÁ, Miroslava (100%)
Klasifikacia: FAI
Nazov: Chronobiológia od teórie k športovej praxi / - 2. preprac. a dopln. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - 202 s. [9,50 AH]. - ISBN 978-80-557-0634-4
Autori: [JANČOKOVÁ, Ľudmila (34%) (zost.) - BENDÍKOVÁ, Elena (33%) - PIVOVARNIČEK, Pavol (33%) (zost.)
Klasifikacia: FAI
Nazov: Chronobiology from theory to sports practice rec. Václav Bunc, Janka Lipková ... [et al.]. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - 145 s. [7,30 AH]. - ISBN 978-83-7490-701-9
Autori: [JANČOKOVÁ, Ľudmila (34%) (zost.) - BENDÍKOVÁ, Elena (33%) (zost.) - PIVOVARNIČEK, Pavol (33%) (zost.)