Úroveň oporno-pohybového systému a funkčného stavu posturálnych a fázických svalov a ich význam u žiakov základných a stredných škôl stredoslovenského regiónu

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Navrhli sme a v konkrétnej pedagogickej praxi na 1.stupni ZŠ sme overili pohybový program s obsahom jogových cvičení a cvičení na fitloptách. Zistili sme jeho pozitívny vplyv na držanie tela a svalovú rovnováhu. Taktiež na 2.stupni ZŠ sme vypracovali a overili pohybový program s obsahom strečingových cvičení. Zistili sme jeho pozitívny vplyv na posturálne svaly. Po aplikácii súboru kompenzačných strečingových cvičení sme u skúmanej vzorky žiakov 2.stupňa ZŠ – chlapcov aj dievčat, zaznamenali zníženie frekvencie výskytu skrátených svalov, ktoré sa prejavilo aj pri zisťovaní štatistickej významnosti medzi vstupnými a výstupnými meraniami na hladine p 0,05 u m. triceps surrae , na hladine p 0,01 u flexorov bedrového kĺbu a kolenného kĺbu.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0218/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Bartík Pavol, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

Jurašková, Ž. - Bartík, P.: Vplyv pohybového programu na držanie tela a svalovú nerovnováhu žiakov 1. stupňa základnej školy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. 172 s. ISBN 978-80-8083-983-3.

Adamčák, Š. - Bartík, P. et al. Úroveň posturálnych a fázických svalov žiakov 2. stupňa základných škôl. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 173 s. ISBN 978-80-557-0315-2

Kozaňáková, A.: Vplyv kompenzačného strečingového programu na posturálne svalstvo dolných končatín u žiakov 1.stupňa základných škôl. Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 99 s. ISBN 978-80-557-0316-9


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

Bartík, P.: Vplyv pohybového programu na formovanie správnych pohybových stereotypov u detí mladšieho školského veku. In Význam pohybových aktivit pro osobní rozvoj a podporu zdraví : recenzovaný sborník s mezinárodní prezentací vědeckých a odborných článků. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7394-223-6. s. 25-34.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

Bartík, P. - Sližik, M.: Záujem žiakov o realizovaný pohybový program s obsahom jogových cvičení a cvičení na fitloptách. In Pohyb a zdravie = Movement and health : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov. 1. vyd. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. ISBN 978-80-8113-034-2. s. 10-14.

Bartík, P. - Adamčák, Š.: Svalová nerovnováha žiakov stredných škôl . In Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2011. ISBN 978-80-8075-487-7. s. 216-223.
Práce odovzdané do tlače: Žiadne.

Zborniky a abstrakty: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

Bartík, P.: Vplyv jogových cvičení a cvičení na fitloptách na odstraňovanie svalovej nerovnováhy detí mladšieho školského veku . In Pedagogická kinantropologie : soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 14. 4. - 16. 4. 2010. Ostrava : Tribun EU, 2010. ISBN 78-80-7399-116-6. - s. 68-75.