Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Úroveň oporno-pohybového systému a funkčného stavu posturálnych a fázických svalov a ich význam u žiakov základných a stredných škôl stredoslovenského regiónu

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Navrhli sme a v konkrétnej pedagogickej praxi na 1.stupni ZŠ sme overili pohybový program s obsahom jogových cvičení a cvičení na fitloptách. Zistili sme jeho pozitívny vplyv na držanie tela a svalovú rovnováhu. Taktiež na 2.stupni ZŠ sme vypracovali a overili pohybový program s obsahom strečingových cvičení. Zistili sme jeho pozitívny vplyv na posturálne svaly. Po aplikácii súboru kompenzačných strečingových cvičení sme u skúmanej vzorky žiakov 2.stupňa ZŠ – chlapcov aj dievčat, zaznamenali zníženie frekvencie výskytu skrátených svalov, ktoré sa prejavilo aj pri zisťovaní štatistickej významnosti medzi vstupnými a výstupnými meraniami na hladine p 0,05 u m. triceps surrae , na hladine p 0,01 u flexorov bedrového kĺbu a kolenného kĺbu.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0218/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Bartík Pavol, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

Jurašková, Ž. - Bartík, P.: Vplyv pohybového programu na držanie tela a svalovú nerovnováhu žiakov 1. stupňa základnej školy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. 172 s. ISBN 978-80-8083-983-3.

Adamčák, Š. - Bartík, P. et al. Úroveň posturálnych a fázických svalov žiakov 2. stupňa základných škôl. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 173 s. ISBN 978-80-557-0315-2

Kozaňáková, A.: Vplyv kompenzačného strečingového programu na posturálne svalstvo dolných končatín u žiakov 1.stupňa základných škôl. Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 99 s. ISBN 978-80-557-0316-9


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

Bartík, P.: Vplyv pohybového programu na formovanie správnych pohybových stereotypov u detí mladšieho školského veku. In Význam pohybových aktivit pro osobní rozvoj a podporu zdraví : recenzovaný sborník s mezinárodní prezentací vědeckých a odborných článků. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7394-223-6. s. 25-34.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

Bartík, P. - Sližik, M.: Záujem žiakov o realizovaný pohybový program s obsahom jogových cvičení a cvičení na fitloptách. In Pohyb a zdravie = Movement and health : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov. 1. vyd. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. ISBN 978-80-8113-034-2. s. 10-14.

Bartík, P. - Adamčák, Š.: Svalová nerovnováha žiakov stredných škôl . In Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2011. ISBN 978-80-8075-487-7. s. 216-223.
Práce odovzdané do tlače: Žiadne.

Zborniky a abstrakty: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

Bartík, P.: Vplyv jogových cvičení a cvičení na fitloptách na odstraňovanie svalovej nerovnováhy detí mladšieho školského veku . In Pedagogická kinantropologie : soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 14. 4. - 16. 4. 2010. Ostrava : Tribun EU, 2010. ISBN 78-80-7399-116-6. - s. 68-75.