Vplyv hyperoxie na športový výkon a zotavenie v športe

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Podľa našich zistení predzáťažová inhalácia hyperoxickej zmesi (HZ) nemá štatisticky významný (p<0,05) vplyv na úroveň hladiny laktátu po ukončení zaťaženia. Avšak inhalácia HZ štatisticky významne ovplyvnila (p<0,05) dynamiku odbúravania laktátu počas zotavenia, na základe čoho považujeme inhaláciu HZ za vhodnú metódu na urýchlenie zotavenia. Po inhalácii HZ sme zaznamenali zvýšený výkon (beh, korčuľovanie, basketbal), ako i nižšiu srdcovú frekvenciu pri zaťažení (judo, gymnastika). Ako alternatívu inhalácie HZ sme využili posilňovanie dýchacích svalov. Výsledky poukazujú na pozitívne zmeny vo funkčných parametroch dýchania. V teste plávanie pod vodou sa probandi zlepšili v priemere od 9,8 - 14,3 % (SD 3,18). Vplyv inspiračného tréningu na plaveckú výkon bol potvrdený na 5 % hladine štatistickej významnosti, pričom sa potvrdili aj vysoké korelačné koeficienty vzájomnej závislosti sledovaných parametrov. Pri hypoxii sme zaznamenali pokles výkonnosti avšak zlepšenie aeróbnej adaptácie.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/1175/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Pupiš Martin, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Load diagnostics and the use of hyperoxia as a way to accelerate recovery in karate and judo performance. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita 96 s. ISBN 978-80-7394-474-2
Autori: Sližik Miroslav – Michalov Ludvík
Klasifikacia: ADE Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: The impact of hyperoxygenation on performance and recovery during repeated 200 m running load of submaximal intensity. In: Acta Kinesiologica: Vol. 7, Issue 1; June 20, 2013. e-ISSN: 1840-3700 p-ISSN: 1840-2976, pp. 90-95
Autori: Pupiš Martin - Čillík Ivan - Pivovarníček Pavol - Pavlović Ratko - Bonacin Dobrimir
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Effect of short-term hyperoxia on model exercise in basketball. In: Gazzeta Medica Italiana Archivo per le Scienze Mediche: 2014 July-August;173(7-8).p - ISSN 0393-3660, e-ISSN 1827-1812. pp 409-416
Autori: Suchý Jiří - Pupiš Martin - Brunerová Ľudmila
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Changes of inspiratory parameters and swimming performance by influence of powerbreathe plus level 3. In: Sport Science: Vol. 7, Issue 2; December 24, 2014. e-ISSN 1840-3670, p-ISSN 1840-3662, pp.12-15
Autori: Pupišová Zuzana - Pupiš Martin - Jančoková Ľudmila - Pivovarníček Pavol
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: The use of hyperoxia as a way to accelerate recovery after a karate and judo match. In: Journal of human sport and exercise: Vol 8, No 3Proc (2013). ISSN: 1988-5202. pp.608-614
Autori: Pupiš Martin - Sližik Miroslav - Bartík Pavol
Klasifikacia: ABD
Nazov: World research of hypoxic training. 1.vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2014, 160 s.ISBN 978-80-814-1080-2.
Autori: Pupiš Martin et al.
Klasifikacia: ADE
Nazov: Aplikácia inhalácie koncentrovaného kyslíka počas regenerácie při intervalovom anaeróbnom zaťažení v judo. In: Studia kinantopologica: Volume 14, 2013. ISSN 1213-2101, pp.119-126
Autori: Sližik Miroslav
Klasifikacia: ADE
Nazov: Vliv kontinuální inhalace vzduchu se zvýšenou koncentrací kyslíku na průběh zatížení při specifických testech v ledním hokeji. In: Studia Kinanthropologica: Volume 13, 2012. ISSN 1213-2101, pp. 302-309
Autori: Suchý Jiří - Pupiš Martin - Novotný Jiří