doc. PhDr. Vlasta Křečková, CSc.

Zaradenie:
Docentka

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 14:00
Piatok
-
Konzultácie sú možné aj mimo konzultačných hodín po predchádzajúcom dohovore.

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Vlasta Křečková, CSc.


Email: vlasta.kreckova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:
2013 Habilitačné konanie s obhajobou habilitačného spisu s názvom Construction des ensembles lexicaux ou terminologiques (slovaque et français) v odbore Všeobecná jazykoveda na Pikardskej univerzite Jules Verne v Amiens (Francúzsko). Vedúci habilitačného konania: Prof. Christophe Rey (Pikardská univerzita Jules Verne, Amiens). Dátum obhajoby: 6. 12. 2013. Pikardská univerzita Jules Verne v Amiens (Francúzsko). Zloženie habilitačnej komisie: Prof. Amr Helmy Ibrahim – oponent (Univerzita Franche-Comté, Besançon), Doc. Jean-Léonard Léonard – oponent (Univerzita Paríž 3 - Nová Sorbona, Paríž), Prof. Jean-Michel Eloy, emeritný profesor – oponent (Pikardská univerzita Jules Verne, Amiens), Prof. Patrice Pognan (INALCO, Paríž), Prof. Thomas Szende (INALCO, Paríž), Prof. Marc Van Campenhoudt (Univerzitný inštitút prekladateľstva a tlmočníctva – ISTI, Bruxelles), Prof. Christophe Rey (Pikardská univerzita Jules Verne, Amiens).
1992 CSc. v odbore 73-05-9 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - francúzsky jazyk, miesto: Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, téma: Pomenúvacie štruktúry v súčasnej francúzskej odbornej terminológii
1984 PhDr. v odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: francúzština, miesto: Filozofická fakulta Masarykovej univerzity (UJEP) v Brne
1978 absolventka Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity (UJEP) v Brne, odbor: Učiteľstvo pre školy II. cyklu, špecializácia francúzština a latinčina, v roku
1981 rozšírenie špecializácie o jazyk španielsky.

Vedecko-výskumná činnosť:
• výskum v oblasti lexikológie francúzskeho jazyka so zameraním na slovotvorbu
• výskum v oblasti terminológie a tvorby dvojjazyčných terminologických súborov
• od roku 2003 členka Asociácie pre jazykovedný výskum (CRL - Cellule de recherche en linguistique) so sídlom v Paríži

Riešené výskumné úlohy:
Typ projektu/grant. schémy: Vedecká grantová agentúra MŠSR 
Názov projektu: Valenčné potencie slovies v kontraste
Číslo projektu: VEGA č. 1/0084/14
Doba realizácie projektu: 2014 - 2016
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Typ projektu/grant. schémy: Vzdelávací projekt / Operačný program Vzdelávanie, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Názov projektu: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí
Číslo projektu: 26110230109
Doba realizácie projektu: október 2013 - september 2015
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Typ projektu/grant. schémy: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Názov projektu: Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum
Číslo projektu: SK-FR-0023-11
Doba realizácie projektu: január 2012 - december 2013
Úloha v projekte: spoluriešiteľka 

Typ projektu/grant. schémy: Vedecká grantová agentúra MŠSR
Názov projektu: Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa
Číslo projektu: VEGA č. 1/0790/10
Doba realizácie projektu: január 2010 - december 2011
Úloha v projekte: zástupkyňa vedúcej riešiteľského kolektívu

Typ projektu/grant.schémy: Socrates Lingua 2
Názov projektu: ALPCU „Apprendre les langues des pays candidats à l'entrée dans l'UE" (Učiť sa jazyky krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ)
Číslo projektu: 110377-CP-1-2003-1-FR-LINGUA-L2
Doba trvania projektu: 2003-2006
Úloha v projekte: vedúca riešiteľského kolektívu čiastkovej úlohy zameranej na tvorbu učebnice slovenčiny Découvrir et pratiquer le slovaque pre frankofónne publikum

Typ projektu/grant.schémy: Vedecká grantová agentúra MŠSR
Názov projektu: Manažment terminologických údajov a možnosti jeho uplatnenia v jednotlivých oblastiach poznania a praxe
Číslo projektu: GÚ č. 1/7296/20
Doba trvania projektu: 2000-2002
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Pedagogická činnosť:
• vyučovanie predmetov: lexikológia, terminológia, varianty francúzštiny, odborný preklad, systémové porovnanie slovenského a francúzskeho jazyka

 

 

Kontaktný formulár

=