prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5136
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K136

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:30
Štvrtok
-
Piatok
-
- konzultácie poskytujem len po predchádzajúcej dohode (osobnej, telefonickej, via e-mail)

Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského ul. 51
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K136
Telefón: 048 446 5136
Email: vladimir.patras@umb.sk

Profesijná charakteristika

VZDELANIE

1980-1985

vted. samost. Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia slovenský jazyk a literatúra - dejepis

1987-1990

vted. samost. Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

interná vedecká ašpirantúra

 

ŠTUDIJNÉ POBYTY A STÁŽE

2018 - 2019 ... Ruská štátna pedagogická univerzita A. I. Gercena v Sankt Peterburgu (RUS)

2009 ... Univerzita v Lodži (PL) - ERASMUS

2007 ... Univerzita v Novom Sade - Filozofická fakulta (SRB)

2004 ... Univerzita Palackého Olomouc - Filozofická fakulta (CZ)

2002-2014 ... Sliezska univerzita v Opave - Obchodno podnikateľská fakulta v Karvinej (CZ)

 


 

KVALIFIKÁCIE A KARIÉRA

2019-        ... člen katedry

2017-2019 ... zástupca vedúceho katedry

2014-2017 ... vedúci katedry

2008-2013 ... zástupca vedúceho katedry

1997-2000 ... prorektor UMB pre vedu a výskum

1993-1998 ... vedúci katedry

----------------

2004- ........... prof.

1996-2004 ... doc.

1990-1996 ... odborný asistent

1987-1990 ... interný vedecký ašpirant, CSc. (analog. PhD.

1986-1987 ... asistent

1985-1986 ... prezenčná vojenská služba

1985 ............ PaedDr., asistent


 

OCENENIA A VYZNAMENANIA

2020 ... nominácia na XVII. svetový kongres slavistov (Paríž 2023)

2019 ... členstvo vo výkonnej rade Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

             (v r. 2021 potvrdené na ďalších 6 rokov)

2016 ... nominácia na XVI. svetový kongres slavistov a účasť na podujatí (Belehrad 2018)

2014 ... členstvo v Akreditačnej komisii Vlády Slovenskej republiky (v r. 2018 - 2019 podpredseda)

2012 ... nominácia na XV. svetový kongres slavistov a účasť na podujatí (Minsk 2013)

2010 ... Cena rektora UMB 4

2006 ... Cena rektora UMB 3

2005 ... zaradenie profilu na webový portál www.osobnosti.sk

2005 ... zaradenie do encyklopédie Who is Who v Slovenskej republike

2002 ... členstvo v expertnej komisii Rada prierezového štátneho programu pri MŠ SR

2002 ... členstvo v medzinárodnej redakčnej rade ročenky Stil (Srbsko)

2000 ... Cena rektora UMB 2

2000 ... Ocenenie rektora Opolskej univerzity v Opole (Poľsko)

2000 ... Veľká zlatá medaila UMB

1999 ... členstvo v Ústrednej jazykovej rade pri Ministerstve kultúry SR

1998 ... Cena Najlepšia detská kniha jari 1998 v SR

1997 ... členstvo v medzinárodnej redakčnej rade ročenky Stylistyka (Poľsko)

1996 ... Cena rektora UMB 1

1993 ... Laureát Chalupkovho Brezna '93 za mimoriadny umelecký výkon

1985 ... Cena ministra školstva za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole

 

 


 

NAJDÔLEŽITEJŠIE MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA)

PATRÁŠ, Vladimír. 2009. Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie. Karviná : OPF SU v Opavě, 2009. 149 s. ISBN 978-80-7248-522-2

KOLEKTÍV. 2003. Jazyk, média, politika. Ed. S. Čmejrková - J. Hoffmannová. 1. vyd. Praha : Academia, 2003. 258 s. ISBN 80-200-1034-3 (spoluautor)

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB)

PATRÁŠ, Vladimír. 2016. Dynamika hovorenej komunikácie v teoretických a aplikačných náhľadoch. / Theoretical and Applicative Insights into the Dynamics of Spoken Communication. Banská Bystrica : Belianum, 2016.  171 s. / 184 s. 

PATRÁŠ, Vladimír. 2002. Interdisciplinárne kooperácie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela-Fakulta humanitných vied, 2002. 103 s. ISBN 80-8055-684-9.

KLINCKOVÁ, Jana - ODALOŠ, Pavol - PATRÁŠ, Vladimír. 1997. Jazyk - komunikácia - spoločnosť. Ed. V. Patráš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997. 114 s. ISBN 80-8055-108-1 (spoluautor).

ODALOŠ, Pavol - PATRÁŠ, Vladimír - STEJSKALOVÁ, Mariana - OČENÁŠ, Ivan. 1999. Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí. Ed. P. Odaloš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta; Fakulta humanitných vied, 1999. 150 s. ISBN 80-8055-328-9 (spoluautor).

 

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (BAB)

PATRÁŠ, Vladimír. 2011. Pohotové čítanie a myšlienkové spracovanie textu. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. 111 s. ISBN 978-80-557-0170-7. EAN 9788055701707 

 


 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Vyučované predmety:

a) základné akademické kompetencie:

    profesionálne čítanie - 1. - 3. rok Bc. štúdia

    moderná rétorika - 1.-2. rok Mgr. štúdia

 b) 1. a 2. stupeň - učiteľstvo akademických predmetov, kombinačné štúdium; prekladateľstvo a tlmočníctvo - FF UMB:

     fonetika a fonológia - 1. rok Bc. štúdia

     didaktika slovenského jazyka a slohu

     trendy v lingvistických výskumoch

     mediálna a politická komunikácia

     komunikácia s médiami

c) 1. stupeň - slovenský jazyk a literatúra, jednoodborové štúdium - FF UMB:

    fonetika a fonológia

    štylistická paradigmatika

    stavebné modely textu

    sociolingvistika  

d) 3. stupeň:

    7304 slovenský jazyk

    7301 všeobecná jazykoveda

    (garant; na študijný program nadväzujú práva habilitácií a vymenúvacích konaní na profesora)

    metodológia a metodika v jazykovede

    sociolingvistika

    vedecká komunikácia a verejné vystupovanie

 


 

PEDAGOGICKÉ PÔSOBENIE

V ZAHRANIČÍ

2008-10 ........ Fakulta sociálnych štúdií Univerzity Karlovej Praha (CZ)

2004 ............. Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc (CZ)

2004-2014 ... Obchodno podnikateľská fakulta v Karvinej Sliezskej univerzity v Opave (CZ)


 

VEDECKOVÝSKUMNÁ  A  PUBLIKAČNÁ  ČINNOSŤ

Oblasť výskumu:

jazykoveda - všeobecná jazykoveda, štylistika, rétorika, multimediálna komunikácia, sociolingvistika, teória komunikácie, jazyková a komunikačná kultúra, mediálna a politická komunikácia

 

-----

 

Extenzívne ukazovatele vedeckej činnosti

celkový počet monografií 5
z toho v zahraničí 2
počet učebníc pre VŠ, SŠ, ZŠ s celoštátnou platnosťou 15
vysokoškolské učebné texty 1
celkový počet vedeckých štúdií vo vedeckých časopisoch a recenzovaných zborníkoch 95
z toho v zahraničí 55
recenzie v časopisoch a zborníkoch 50

redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, knihy,

časopisy, zborníky, ...)

50
celkový počet (zistených) ohlasov 530
z toho v zahraničí 160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLENSTVO V ODBORNÝCH KOMISIÁCH, RADÁCH, SPOLOČNOSTIACH

od 2019 - výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (člen)

od 2014 - Akreditačná komisia Vlády Slovenskej republiky - člen (od 2014), podpredseda (od 2018) 

                stála pracovná skupina pre oblasť výskumu č. 2 humanitné vedy - predseda

od 2012 - medzinárodná redakčná rada lingvistického periodika Glottotheory (Freiburg, Nemecko) - stály člen

od 1998 - redakčná rada lingvistického periodika Jazykovedný časopis (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave) - stály člen

od 1997 - redakčná rada periodika Acta Linguistica (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) - stály člen

od 2005 - redakčná rada periodika Studia Linguistica (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) - stály člen

od 2009 - odborová komisia doktorandského štúdia - študijný odbor a program 7301 všeobecná jazykoveda - Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici - predseda

2004-2019  Vedecká rada Filozofickej fakulty UMB - člen

2015-2019  Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - člen

                   Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave - člen

                   Vedecká rada Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku - člen

a ďalšie

 

ČLENSTVO V ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH SPOLOČNOSTIACH

od 2010 - Komisia sociolingvistiky pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Krakov, Jagelovská univerzita; PL)  

a iné

 

O Vladimírovi Patrášovi:

BEHÝLOVÁ, Júlia. 2014. Slovenskí jazykovedci (5). Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006 – 2010). Bratislava : Veda, 2014. 576 s. ISBN 978-80-224-1403-6  (heslo)

BEHÝLOVÁ, Júlia – SMETANOVÁ, Yulia. 2003. Slovenskí jazykovedci (5). Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001 – 2005). Bratislava : Veda, 2009. 509 s. ISBN 978-80-224-1063-2  (heslo)

DVONČ, Ladislav. 1998. Slovenskí jazykovedci (3). Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986 – 1995). Bratislava : Veda, 1998. 712 s. ISBN  80-224-0573-6  (heslo)

DVONČ, Ladislav. 2003. Slovenskí jazykovedci (4). Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava : Veda, 2003. 492 s. ISBN  80-224-0719-4  (heslo)

FINDRA, Ján. 2009. Prof. Vladimír Patráš päťdesiatnikom. In: Slovenská reč, 74, 2009, č. 3, s. 185 – 188 (medailón)

KLINCKOVÁ, Jana. 2009. Jubileum profesora Vladimíra Patráša. In: Jazykovedný časopis, 60, 2009, č. 2, s. 209 – 227 (medailón)

KLINCKOVÁ, Jana. 2009. Životné jubileum univerzitného profesora Vladimíra Patráša. In: Universitas Matthiae Belii. Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 16, 2009, č. 1 (september – október), s. 9 a 27 (medailón).

Patráš Vladimír, univ. prof. PaedDr., CSc. 2006. In: Who is Who v Slovenskej republike. Životopisná encyklopédia významných žien a mužov Slovenska.  Dodatkové dielo. 6. vyd. 2015. Zug : Hübners Who is Who, 2015, s. 1040 – 1041.  ISBN 3-7290-0057-8  (medailón)

Patráš, Vladimír. 2010. In: Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. Zost. B. Snopková – A. Klimová – H. Albertová. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010, s. 180–182. ISBN 978-80-89388-34-9

Vladimír Patráš. 2012. In: Osobnosti.sk. Najvýznamnejšie osobnosti Slovenska. (Online)  http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1809 

Kontaktný formulár

=