Pedagogická prax_2. roč. Mgr. (LS 2019/2020)

Vážené študentky, vážení študenti,
vzhľadom na špecifické okolnosti budú (pripomínam, že zatiaľ, ak sa situácia nezmení k horšiemu, verme však, že nie!) termíny na odovzdanie materiálov zo SPP takéto:
  1. V pondelok (30. 3.) od 9.00 do 12.00 v mojej kancelárii. Vychádzam z toho, že prax ste mali začať realizovať 3. 2., mnohí a mnohé začali už oveľa skôr, takže vzniknutá situácia od včera zásadne nemohla zasiahnuť do jej priebehu. Ak by predsa len, tak ponúkam druhý termín:

 2. V pondelok (20. 4.) od 9.00 do 12.00 na F334. Bude to už hraničné, pretože do 24. 4. musíte mať všetko uzavreté. Preto, prosím, dôsledne rešpektujte pokyny, ktoré sú k praxi zverejnené, aby nedošlo k zbytočným problémom. Odovzdávajte iba kompletné a kvalite zodpovedajúce materiály.

 

Dávajte si pozor, nech sme všetci zdraví! Držme sa!

Vážené študentky, vážení študenti!

Všetky informácie o súvislej pedagogickej praxi nájdete tu:

https://www.ff.umb.sk/studium/pedagogicke-praxe-denna-forma-studia/pedagogicka-prax-denne-studium-suvisla-prax-ls-2019-2020/

 

Po ukončení súvislej praxe Vás žiadam, aby ste k hodnoteniu predmetu priniesli:

1. Výkaz o dochádzke podpísaný cvičným učiteľom/cvičnou učiteľkou;

2. Hodnotenie opatrené podpisom učiteľa/učiteľky a pečiatkou školy, na ktorej prax prebiehala;

3. 5 reprezentatívnych príprav (z 15), náčuvy nie sú potrebné.

 

Zároveň Vás upozorňujem, aby Vaše záznamy príprav boli na požadovanej úrovni (nie formálne, žiadam jednotlivé fázy hodiny rozpísať, doložiť textami, cvičeniami, pomôckami, pracovnými listami...).

Pri nedostatočných prípravách nebudem akceptovať hodnotenie cvičných učiteľov a učiteliek.

4. Analytickú reflexiu v rozsahu min. 2 A4, kde zhodnotíte Vami odučené hodiny.

(čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, prečo, ktoré metódy fungovali, ktoré menej; pridáte postrehy o priebehu praxe, Vašich pocitoch a prípadné návrhy na celkovú organizáciu praxe...)

 

Prosím Vás, aby ste potrebné náležitosti doniesli najneskôr do 27. 3. 2020.

PO TOMTO TERMÍNE NEBUDE PRAX AKCEPTOVANÁ.

 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                   PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

16. 1. 2020