Service learning 1 a 2


Vážené študentky, vážení študenti,

všetky informácie o celouniverzitnom predmete service learning 1 a 2 nájdete na stránke:

www.servicelearning.umb.sk

 

Podmienky absolvovania predmetu:

 • Predmet je primárne určený pre študentov a študentky nekončiacich ročníkov rôznych študijných programov, odborov a stupňov štúdia v rámci celej univerzity.
 • Predmet sa realizuje v zimnom a letnom semestri, v zimnom semestri vo forme blokového vyučovania, ktorého sa musí študent/študentka zúčastniť v plnom rozsahu. Absencie nie sú akceptované z dôvodu nadväznosti na realizáciu aktivít v letnom semestri.
 • Vo formálnej výučbe sa uplatňujú metodiky neformálneho vzdelávania.
 • Povinnosťou študentov/študentiek je uskutočnenie konkrétnej aktivity pre komunitu v priebehu letného semestra daného akademického roka.
 • V letnom semestri sa kladie dôraz na kooperáciu vytvorených tímov (každý tím má svojho tútora/svoju tútorku).
 • Vypracovanie úloh v súvislosti s realizáciou jednotlivých projektov – aktivít.

Zimný semester

Výučba v zimnom semestri 2021/2022 sa realizuje v blokoch na Pedagogickej fakulte, príp. kolízie s rozvrhom sa riešia individuálne.

 

Letný semester

Je zameraný na plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie študentským tímom v spolupráci s tútorom/tútorkou vytvorenej service learningovej aktivity. Príklady realizovaných študentských projektov si môžete pozrieť na stránke: http://www.servicelearning.umb.sk/galeria-sl-aktivit.

V závere semestra sa uskutoční jedno spoločné blokové stretnutie, na ktorom budú prezentované, vyhodnotené a oslávené všetky realizované projekty.

Možné „riziká“ pre študenta/študentku:

 1. Netradičné formy a metódy vzdelávania
 2. Spoznanie nových ľudí
 3. Sebarozvoj (posilnenie vytypovaných kompetencií: práca v tíme, komunikácia, kreativita atď.)
 4. Pridaná hodnota pre budúce uplatnenie (po úspešnom ukončení certifikát)
 5. Dobrý pocit z vykonanej práce (urobiť niečo pre niekoho iného a zároveň pre seba)
 6. Učenie sa skúsenosťou a zážitkom, získanie nových zručností
 7. Zmysluplná zábava
 8. Zaťaženie nad rámec bežných povinností
 9. Komunikácia v tíme v rámci prípravy a realizácie aktivít
 10. Praktická realizácia a skúsenosť so životnou realitou

Koho hľadáme:

Hľadáme zanietených študentov a študentky, ktorí chcú urobiť niečo nad rámec bežných študentských povinností v prospech iných.

 

 

 

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

20. 9. 2021