Deutsche Phonetik und Phonologie

Kurz fonetiky a fonológie NJ vyučujú dve vyučujúce: prof. Zuzana Bohušová (prednášky) a Mgr. Christiane Schechirow (semináre). Študenti majú povinnosť absolvovať prednášky i semináre, aktívne sa podieľať na hodinách a plniť zadané úlohy. Skúška prebieha v januári ústne, podľa vopred dohodnutých termínov, skúšajú obe vyučujúce spoločne. Študenti sa pri príprave na skúšku riadia zoznamom okruhov, ktoré dostanú na prvých seminároch.
Semináre začínajú od 29.9.2020.
Prednášky začínajú tiež od 29.9.2020, ale online. Pokyny dostanete mailom.
Študenti si musia zadeliť čas tak, aby podľa možností žiadnu hodinu nevymeškali, nakoľko tým prídu o veľkú časť učiva.
Termíny online výučby v ZS 2020: 29.9., 6.10., 20.10., 27.10., 10.11., 24.11., vždy od 14.35, 80-90 minút.

 

Katedra germanistiky UMB je na FB
 
Marta Pallová: Einführung in die Phonetik 
Sagittalschnitt durch den menschlichen Kopf - Konsonanten
Video: Phoneme - Phone, deutsche Vokale und Konsonanten, Minimalpaare, gut erklärt!
 
Eine lustige Übung zum langen geschlossenen [e:] 
Du lernst eine Fremdsprache und willst Deinen Akzent loswerden?
 
Soziophonetische und translatorische Aspekte des fremden Akzents / Zuzana Bohušová.
In Literatur und Sprache in Kontexten : Acta Universitatis Wratislaviensis No 3256 : Germanica Wratislaviensia. č. 131. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2010. - ISBN 978-83-229-3168-4. - ISSN 0239-6661. - S. 65-73.
 
Aspekte der Mündlichkeit_3 Kapitel
 
Phonetische Übungen
Kurze und lange Vokale - übt mit!
https://www.youtube.com/watch?v=f8p6z4RWpB0&index=1&list=PLGlayp0dwZUUYSyLZuZ7Rc81XwmSHDHKJ
https://www.youtube.com/watch?v=CpRJgVDExDM
https://www.youtube.com/watch?v=qsPm40NCuLI
 
distinktiv:
https://www.youtube.com/watch?v=xHqKlwJ_N-o
Minimalpaare_slovenčina
 
Konsonanten am Wortende
https://www.youtube.com/watch?v=7EgrFYlQ0a4
 
Bibliographie zur deutschen Phonetik - Auswahl 
 
Wozu lernen wir Transkription?  Žmurkajúci