IDEÁL A REALITA - prednáškový cyklus

o tlmočníckych a prekladateľských témach

2021
Je to hračka? Diskusia s prekladateľom literatúry pre deti a mládež. Hosť: doc. Mgr. Ján Jambor, PhD.
29.04.2021, MS Teams, info tu
"Diskusia bola optimogrilážová! Bolo to ako na meniny, keď sa robia vylomeniny!"
(voľne podľa Rigo a Róza)
 
2020
Prednáška s diskusiou o tlmočení pre žiadateľov o udelenie azylu na Slovensku
1.12.2020 online, MS Teams
Prednášajúce: 
Iveta Zraková,riaditeľka procedurálneho odboru, Migračný úrad, Ministerstvo vnútra SR
Andrea Böhmová, sociálna pracovníčka, Pobytový tábor Rohovce
Témy:  
Migračný úrad pri Ministerstve vnútra SR, žiadosti o medzinárodnú ochranu, tlmočenie pri azylových pohovoroch, jazykové bariéry v pobytovom tábore v Rohovciach a pod. 

 

Prednáška s diskusiou na tému Celoživotné vzdelávanie translátorov
24.11.2020 online, MS Teams
Hostka: Mgr. Kamila Schillová, PhD.
z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB,
zakladateľka portálu a autorka projektu www.prekladatelia.com

 

2019
Ideál a realita: Tlmočenie na súde. 13.11.2019. Hosť: doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD., súdna tlmočníčka, Katedra románskych jazykov FF UMB Banská Bystrica
Prezentácia tlmočníckej a prekladateľskej činnosti pre súdy a iné orgány verejnej moci ako špecializovanej oblasti tlmočenia a prekladu . Východiskom reflexií je právna úprava tejto činnosti v Slovenskej republike. Cieľom prednášky bolo ozrejmiť praktické aspekty jej výkonu so zreteľom na osobnostné predpoklady a odbornú prípravu prekladateľa a tlmočníka.
 
2018
Prezentácia projektovej činnosti k téme: Nahrávky pro výuku tlumočení – aktuální metody a přístupy. Hosť: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.  (Ostravská univerzita v Ostravě, FF, Katedra germanistiky)
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s CLLP - Centrom pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices):
http://www.cllp.eu/index.php/2018/05/17/10-pracovne-stretnutie-cllp/
 
2017

IDEÁL A REALITA: Spolupráca prekladateľa s prekladateľskou agentúrou. Hosť: Mgr. Katarína Absolonová

Fotogaléria a správa

 Tlmočenie na súde - skúsenosti z Maďarska. Hosť: Márta Farkasné Puklus, Univerzita Miskolc

Fotogaléria a správa

2016

Ideál a realita: Tlmočenie do posunkového jazyka. Hosť: Mgr. Róbert Šarina

fotogaléria Správa o podujatí

2015
Ideál a realita: Tlmočnícka empíria. Hosť PhDr. František Kolečáni
fotogaléria
2012
Ideál a realita: Tlmočnícka empíria. Hosť: Mgr. Tomáš Sovinec, PhD., 7.11.2012
fotogaléria a správa