Moji doktorandi

2014

Mgr. Tamara Zajacová, PhD.

2.1.33

všeobecná jazykoveda

 

„Jidizmy“ v slovenčine

 

(v 3.roku) školiteľ-konzultant Prof. Wolfgang Schulze, Univerzita Mníchov

2015

Mgr. Miroslava Hliničanová, PhD.

 

 

2.1.33

všeobecná jazykoveda

 

dizertačná práca v rámci medzinárodného doktorandského štúdia cotutelle de thèse

Konkurrenz und Kooperation der Sprachkomponenten im Deutschen und im Slowakischen

Konkurencia a kooperácia jazykových komponentov v nemčine a slovenčine

 

v kooperácii s Viedenskou univerzitou, rakúsky školiteľ Prof. Wolfgang U. Dressler

Správa o úspešnej obhajobe

 2017

Mgr. Ondrej Kúkoľ, PhD. 

 

2.1.33

všeobecná jazykoveda,

externé štúdium

Funkčné prieniky odbornej lexiky: Germanizmy v slovanských jazykoch a ich fónická asimilácia

2018

Mgr. Antónia Jurečková - Ľachová, PhD.

2.1.33

všeobecná jazykoveda

Ústnosť v písomnosti, písomnosť v ústnosti – aktuálne tendencie

 

2018

PhDr. Ing. Miroslava Bajusová, PhD.

2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo

Neutralizačné intervencie v translácii – na príklade markerov v odborných textoch

 
              PhDr. Štefan Dorčák     

 2.1.35

prekladateľstvo

a tlmočníctvo       

Priečne tlmočenie na Slovensku - úskalia a výzvy

 

konzultant: doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.