Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
115

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského ul. 51
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 115
Telefón: 048 446 5115
Email: Zdenko.Dobrik@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

 

1. Priezvisko, meno a tituly:  Dobrík Zdenko, Doc.,  PaedDr., PhD.

    Adresa pracoviska: Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva, Fakulta 

    humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, č. tel.:  

    00421-48-4464164, e-mail:zdenko.dobrik@umb.sk

 

2. Kvalifikácia

 

Pedagogická fakulta Banská Bystrica, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – aprobácia: ruský jazyk – občianska náuka, 1989;

 

Fakulta humanitných a prírodných vied, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov –  nemecký jazyk, 1994;

 

PaedDr.: Pedagogická fakulta Banská Bystrica, rigorózna skúška učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – Teória vyučovania ruského jazyka a literatúry, 1989;

 

PhD.:  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – obhajoba dizertačnej práce Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu v nemčine a slovenčine, študijný odbor: 73-19-9 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: germanistika, 2005;

 

Doc.:  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor: všeobecná jazykoveda.

 

Iné vzdelávanie

1993 – 1994 absolvovanie dvojročného medzinárodného projektu Train the Trainers Course, ktorý bol zameraný na tvorbu a overovanie učebných materiálov pre občiansku a etickú výchovu, na komunikáciu a riadenie autorských skupín v regiónoch. Garantami projektu boli Štátny pedagogický ústav v Bratislave a Asociácia národných pedagogických centier v Holandsku;

1995 – 1997 absolvovanie medzinárodného programu Občan a demokracia, ktorý bol súčasťou projektu Konštitucionalizmus v strednej a východnej Európe. Garantami tohto programu boli Minority Rights Group –  Slovakia a nadácia Pew Charitable Trusts; 

 

3. Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste: docent

 

4. Priebeh doterajšej praxe:

   

1989-1990 stredoškolský pedagóg na Strednom odbornom učilišti spojov v Banskej Bystrici;

1990-1991 stredoškolský pedagóg na Gymnáziu Tajovského ul. v Banskej Bystrici;

1991-1997 stredoškolský pedagóg na Obchodnej akadémii Tajovského ul. v Banskej Bystrici;

1997-2007 odborný asistent na Katedre germanistiky na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici;

od septembra 2007odborný asistent na Katedre germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici;

od septembra 2007 vedúci oddelenia prekladateľstva a tlmočníctva na Katedre germanistiky FHV UMB;

od mája 2012 docent na Katedre germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva na uvedenej katedre.

 

5. Vedecko – výskumná činnosť:

 

a) Charakteristika zamerania vedecko-výskumnej činnosti:

 

V doterajšej výskumnej činnosti sa zameriavam na zisťovanie zhôd, podobností a rozdielov medzi slovenčinou a nemčinou.

Najväčšiu pozornosť venujem porovnávaciemu výskumu anglicizmov. Monografia Jazyky v kontaktoch (Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu) predstavuje doposiaľ pravdepodobne jeden z najucelenejších pohľadov na adaptáciu a funkčnosť anglicizmov v obidvoch jazykoch. Monografia je vyústením čiastkových výsledkov, ktoré som publikoval v jednotlivých štúdiach. Prínos monografie spočíva podľa jej oponentov a podľa niektorých ďalších predstaviteľov lingvistickej komunity v nasledujúcich skutočnostiach: a) je výdatným informačným zdrojom pre odborníkov v slovenskej germanistike, slovakistike aj synchrónnej jazykovej komparatistike; b) je metodologickou oporou potenciálnych výskumov internacionalizačných jazykových procesov, najmä ich anglicionizačných prejavov; c) ponúka objektívny ideový rámec pre netendenčnú preskripciu, a teda je príspevkom ku kultivovaniu preskriptívnej lingvistiky; d) poskytuje aktuálny (dobre spracovaný) jazykový materiál nemeckého (a cudzieho vôbec) jazyka a ideový návod na jeho využitie vo vyučovacej praxi.

Pozornosť venujem  aj porovnávaciemu výskumu slovotvorby v slovenčine a nemčine. Doterajšie výsledky výskumu v tejto oblasti som publikoval v ucelenej forme v monografii Sémantika v slovotvorbe slovenčiny a nemčiny. Podľa jej oponenta J. Dolníka je práca presvedčivým svedectvom nevyčerpanosti klasickej onomaziologickej teoreticko-metodologickej koncepcie tvorenia slov a reálnej potreby ďalšieho využívania jej poznávacieho aj aplikačného potenciálu. Zreteľne prispieva k napĺňaniu rozsiahleho výskumného programu, ktorý je „vpísaný“ do Dokulilovej teórie. Závery monografie majú podľa J. Dolníka prínosnú výpovednú hodnotu pre bádateľov v oblasti intra- aj interlingválneho poznávania tvorenia slov. Monografia obsahuje o. i. implicitné podnety na zaostrenie výskumného pohľadu na synchrónnolingvistické slovotvorné pojmy na otázku ich ontologického statusu.

Okrem toho som publikoval niekoľko príspevkov z oblasti lingvokulturológie, interkultúrnej komunikácie a konfrontačnej sémantiky.

            Ako vysokoškolský pedagóg som  bol riešiteľom a spoluriešiteľom  niekoľkých vedeckých projektov

 

 

b) Riešenie projektov výskumu a vývoja:

 

Účasť v domácich vedecko-výskumných projektoch

 

  1. 1.      člen grantového projektu VEGA Percepcia nemeckej kultúry v slovenskej literatúre (1999 – 2001)

 

  1. 2.      zástupca vedúceho grantového projektu VEGA Lingvistické a literárnovedné základy prekladania (2002 – 2004)

 

  1. 3.      vedúci grantového projektu VEGA Nemecko-slovenské jazykové a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie (2005 – 2007)

Výstup: DOBRÍK, Z. Jazyky v kontaktoch (Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu v nemčine a slovenčine). Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, 164 s.

 

  1. 4.      vedúci grantového projektu VEGA Nemecký jazykovo-kultúrny obraz v slovenskej recepcii (2008 – 2010)

Výstup: DOBRÍK, Z.: 2010. Sémantika v slovotvorbe slovenčiny a nemčiny. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2010, 100 s.

    

Účasť v zahraničných projektoch

 

1. člen medzinárodného projektu SOCRATES GRUNDTVIG 2 - Europäischer Studienzirkel für Frieden und Globales Lernen (2004 – 2006)

 

 

c) expertízna a posudzovateľská činnosť

 

 Oponent slovenského a česko-nemeckého  vedecko-výskumného projektu:

 

a)      VEGA 2/0152/09 Slovenčina ako kultúrny jav a médium kultúry;

b)      GAČR 405/09/J016 Navrhovateľka: Doc. PhDr. Eva Hošnová, CSc.

Areálová dimenzia v epištolárnom štýle (Česko-nemecké paralely a konfrontácie).

 

Recenzie monografií a medzinárodných konferenčných zborníkov:

 

DOBRÍK, Z.: Aktuálne otázky translatológie z lingvistického a literárnovedného pohľadu. (Ed. A. Ďuricová: Od textu k prekladu. Praha : Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2006, s. 124 – 125).

DOBRÍK, Z.: Pozícia niektorých zložených hybridných substantív v súčasnej češtine. (P. Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině. Ústí nad Labem, Acta Universitatis Purkynianae č. 95, 2003, 190 s). Filologická revue, 2007, 1, s. 108 – 109.

 

SCHWARZOVÁ, E.: Orientačný potenciál motivácie domácich lekárskych termínov. Konfrontácia na materiáli nemčiny a slovenčiny. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2010, 162 s.

 

Účasť na obhajobách dizertačných prác vo vednom odbore 73-19-9-02 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia germanistika ako oponent dizertačných prác na Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte UK v Bratislave:

 

Mgr. Halász Peter – Kontrastive Beschreibung ausgewählter deutscher Vollverben und deren slowakischer Äquivalente auf valenztheoretischer Basis;

 

Mgr. Marečková Ida – Prozesse im Wortschatz der Publizistik. Neologismen der 90-er Jahre in der Sprache der Publizistik (FF UK);

 

Mgr. Tuhárska Zuzana – Die Erforschung der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache am Beispiel von Texten aus der Biologie (PdF UK);

 

 

6) Najvýznamnejšie publikované práce

 

 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

DOBRÍK, Z.: Jazyky v kontaktoch (Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu  v nemčine a slovenčine). 1. vyd. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, 164 s. ISBN 978-80-8083-400-5.

    

DOBRÍK, Z.: Sémantika v slovotvorbe slovenčiny a nemčiny. 1. vyd. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2010, 100 s. ISBN 978-80-557-0060-1.

 

 Skriptá a učebné texty

 

DOBRÍK, Z.: Übungen und Aufgaben zur vergleichenden Lexikologie. 1. vyd. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2011, 73 s. ISBN 978-80-557-0060-1.

 

b) najvýznamnejšie ohlasy na vedeckú činnosť

 

DOBRÍK, Z. Jazyková funkčnosť z pohľadu používateľov jazyka. In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Ed. E. Minářová – K. Ondrášková. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2004, s. 226 – 229. ISBN 80-210-3568-4.

 

ONDREJOVIČ, S.: Jazyk, veda o jazyku, societa. Bratislava : Veda, 2008, s.113, 267. ISBN 978-80-224-0994-0. (1)

 

DOBRÍK, Z.: O funkčnosti anglicizmov a iných slov cudzieho pôvodu z pohľadu normativisticky a sociolingvisticky, resp. pragmaticky orientovanej jazykovej kritiky. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Recenzent: doc. PhDr. Ján Bosák, CSc. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2005, s. 236 – 249. ISBN 80-223-2023-4.

 

ONDREJOVIČ, S.: Jazyk, veda o jazyku, societa. Bratislava : Veda, 2008, s.113, 267. ISBN 978-80-224-0994-0.  (1)

 

 

DOBRÍK, Z.: Jazyky v kontaktoch (Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu  v nemčine a slovenčine). 1. vyd. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, 164 s. ISBN 978-80-8083-400-5.

 

MITTER, P.: Zdeno Dobrík: Jazyky v kontaktoch. In: Jazykovědné aktuality, XLV, 2008, č. 1 a 2, s. 56 – 59. ISSN 1212-5326 (1)

 

SVOBODOVÁ, D.: Publikace o slovech cizího původu v němčine i slovenštině.  In: Naše řeč 92, 2009, č. 1, s. 43 – 45. ISSN 0027-8203. (1)

 

ZEMAN, J.: Zdenko Dobrík: Jazyky v kontaktoch (Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu v nemčine a slovenčine). In: Časopis pri moderní filologii, 91, 2009, č. 2, s. 122 – 125. ISSN 0862-8459 (1)

 

 

7) Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciach

 

decedmber 1991 – január 1992 študijný pobyt na Goetheho inštitúte v Staufene pri Freiburgu ( Bádensko – Würtembersko); 

2002 absolvovanie šesťtýždňového študijného pobytu na Inštitúte germanistiky Viedenskej univerzity u Prof. P. Ernsta v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko;

2003 absolvovanie mesačného odborného seminára, ktorý organizoval Goetheho inštitút v Mannheime a Drážďanoch. Seminár bol tematicky zameraný na kultúru, dejiny a súčasné reálie Saska a Bádenska – Würtemberska;

 

2006 týždenný študijný pobyt vo vzdelávacej inštitúcii SÜDWIND Wien;

 

8. Zahraničné pozvané prednášky

 

Hosťujúca prednáška na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity na tému Anglizismen im Deutschen und Slowakischen (Anglicizmy v nemčine a slovenčine). Prenáška sa uskutočnila 30. októbra 2007 na základe pozvania Prof. Franza Römera dekana Filologicko-kulturologickej fakulty a vedenia Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity Prof. Dr. Stefana Newerklu a Prof. Dr. Františka Koliho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž