Publikačná činnosť

Nemecké kultúrne štandardy v interkultúrnej komunikácii.

Autori: Dobrík Zdenko
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. FF UK Bratislava, 6.-7.9. 2007, s. 302-308.

Jazyky v kontaktoch (anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu v nemčine a slovenčine)

Autori: Dobrík Zdenko
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: UMB, 2007. 185 s. ISBN 978-80-8083-400-5

Interpretácia štruktúrnej adaptácie anglicizmov v nemčine a slovenčine z jazykovo-štruktúrneho a pragmatického hľadiska.

Autori: Dobrík Zdenko
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: . In: Jazykovedný časopis, 57, 2006, s.45-50.

Lexikálny význam anglicizmov a iných slov cudzieho

Autori: Dobrík, Zdenko
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Slovenská reč, 2005, s. 321 – 327.