profesijná charakteristika

Absolventka štúdia etnológie na FF Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala aj rigorózne a doktorandské štúdium.

Na UMB pôsobila spočiatku na Fakulte prírodných vied na Katedre ekomuzeológie, v súčasnosti sa na Katedre sociálnych štúdií a etnológie vo svojej vedecko-výskumnej ako aj pedagogickej činnosti orientuje na oblasť aplikovanej etnológie a muzeológie, kultúrne dedičstvo - najmä hmotné, so zreteľom na problematiku modrotlače. Venuje sa tiež problematike identity a kultúrnej diverzity spoločenstiev.  

Podieľa sa na riešení viacerých vedeckých projektov domácich aj zahraničných ako hlavná riešiteľka čii spoluriešiteľka (APVV, VEGA, CREDO Phare).

V publikačných výstupoch je autorkou dvoch a spoluautorkou viacerých ďalších monografií, vedeckých štúdií vo vedeckých časopisoch domácich aj zahraničných vydavateľstiev.