Výber z publikačnej činnosti

Výbez z publikačnej činnosti:

AAA a AAB Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách

 Kultúrne dedičstvo a pamäťové inštitúcie so zreteľom na múzeá. 2017. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku. 144 s.

 Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače: modrotlačiarska dielňa v Hranovnic. 2012. Banská Bystrica: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 212 s.

ADM a ADN  Vedecké práce vydané v zahraničných a domácich časopisoch, registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Využitie sociokultúrneho potenciálu lokálnych societ prezentáciou kultúrnych špecifík. 2019. In: Slovenský národopis. Bratislava: Ústav etnológie SAV, r. 67, č. 3, s. 308-323

Determinanty a špecifiká tradičnej stravy v kontexte identity na vybraných príkladoch v lokalitách horného Spiša. 2019. In Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury. roč. 29, č.3, s. 236-245

The identification processes of the urban population in relation to the socio-sultural features of urban district. 2018. In Studia ethnologica Croatica. Zagreb: University of Zagreb. vol. 30, no 1.

Pamäťová inštitúcia múzea ako prostriedok formovania vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu. 2016. In Studia Historica Nitriensia. Nitra: UKF, roč. 20, č. 2, s. 482-490.

Úloha výskumu v procese uchovania a vedeckéh zhodnocovania kultúrneho dedičstva v múzeu. 2014. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského. roč. 2, č.1, s. 29-41

Vedecké práce v zborníkoch, registrovaných vo WEB of Science

Kultúrne dedičstvo - ekonomický zdroj rozvoja turizmu, či odraz kultúrnej identity? 2020. In 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova universita. s. 362 - 369.

Kultúrne dedičstvo ako potenciál rozvoja cestovného ruchu. 2015. In 18. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova universita. s. 743 - 749.

ABC a ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách, vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách

Etnické súvislosti remeselnej výroby vo Veľkej Lomnici. 2013. In Revitalizácia tradičnej kultúry a lokálna identita. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. ISBN 978-83-7490-661-6. - s. 75-92, p.203-225

Kultura ludowa Podtatrza (Ľudová kultúra podtatranskej oblasti). KRIŠKOVÁ, Z. - KAMOCKI, J. 2000. In Tatry i Podtatrze . Zakopane - Poprad: Mesto Zakopane, Mesto Poprad, 2000. - ISBN 83-913921-0-4. - s. 309-339.

Turizmus ako impulz rozvoja mesta (Tourism as an impulse for the development of the city : Poprad - brána do Tatier). 2010.  In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku/globálne a lokálne v súčasnom meste (Cultural and social diversity in Slovakia). Banská Bystrica, Bratislava: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Ústav etnológie SAV, 2010. ISBN 978-80-557-0008-3. s. 95-110

Tradičné prvky ľudovej kultúry a ich uchovanie v súčasnosti. 2014. In Hôrka : minulosť a súčasnosť kopijníckych obcí.  Spišská Nová Ves : Obec Hôrka, 2014. ISBN 978-80-971790-4-5. s. 330-344

Vybrané vedecké práce z ostatných zahraničných a domácich vedeckých časopisov a recenzovaných zborníkov

Uchovanie a prezentácia stavebných objektov ako dokumentácia remesla v lokálnom spoločenstve. 2012. In Národopisný věstník  (Bulletin d´etnologie). Praha: Česká národopisná společnost AV ČR, 2012. ISSN 1211-8117. roč. 29 (71), č. 1 (2012), s. 11-18.

Sociocultural normatives in traditional local society = Sociokultúrne normatívy v lokálnom spoločenstve 2010. In Wspólczesne oblicza demokracji.  Toruň : Wydawnictwo Adam Marszalek, ISBN 978-83-7611-714-0. s. 319-323.

Rekonštrukcia remeselníckej dielne v kontexte vidieckeho turizmu. 2005. In Etnologické rozpravy. Nitra : Národopisná spoločnosť Slovenska. ISSN 1335–5074. roč. 12, č. 2, s. 76-80.

Remeselná výroba ako kultúrnoidentifikačný prvok lokálneho spoločenstva a jej sprostredkovanie v súčasných podmienkach. 2011. In Etnologické rozpravy. Bratislava: Národopisná spoločnosť Slovenska, ISSN 1335-5074. roč. 18, č. 1-2,  s. 108-122.

Ekologicko - kultúrne aspekty tradičnej výroby a identita. 2013. In Etnologické rozpravy. Banská Bystrica: Národopisná spoločnosť Slovenska, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií UMB v Banskej Bystrici a Ústav etnológie SAV v Bratislave, 2013. ISSN 1335-5074. roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 155-165.

Živočíšne prostriedky v ľudovom liečení na hornom Spiši (Slovensko) = Animal resources in folk healing on the upper Spiš (Slovakia). In Zoomorfní tematika v lidové tradici.  Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013. ISBN 978-80-87671-07-8. s. 215-221.

Fotografia v kontexte múzejnej dokumentácie. 2010. In Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR. Opava: Slezské zemské muzeum, 2010. ISBN 978-80-86224-82-4. s. 28-31.

Detský textil ako doklad etnokultúrnych väzieb spoločenstva. 2012. In Textil v muzeu : soubor statí k problematice dětský textil a textilní hračka.  Brno: Technické muzeum, 2012. ISBN 978-80-86413-92-1. ISSN 1804-1752. č. 8 (2012), s. 3-6.

Autenticita prostredia - jeden z aspektov objektivizácie kultúrneho dedičstva v múzejnej prezentácii. 2008. In Múzeum a muzeológia - ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2008. ISBN 978-80-8083-596-5. s. 157-163.

Kultúrne dedičstvo a vidiecky turizmus.  2009. In Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-876-8. s. 195-201

Ľudové výtvarné umenie a jeho špecifická možnosť využitia v súčasnosti. 2010. In Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo vzdelávaní . Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2010. ISBN 978-80-8084-603-9. s. 97-102.