Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Recenzie

Petra Jesenská: Recenzia publikácie Evy Homolovej Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  1. časť Výučba angličtiny žiakov s dys-poruchami (2012)

Petra Jesenská: Recenzia publikácie Hardošovej English Business Correspondence English – Slovak phrases, collocations and vocabulary (2012)