Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sekcia B_lingvodidaktická

Miriama Bírová: Communicative Translation in Foreign Language Education

Mária Hardošová: Pragmalingvistické aspekty pri výučbe niektorých výpovedných aktov v anglickom písomnom diskurze

Eva Homolová: On the Use of Short Authentic Texts in Teaching English with Pleasure

Jana Kořínková: Překladatelský seminář v přípravě budoucích učitelů anglického jazyka

Ivana Králiková: Pedagogická komunikácia na hodinách clilu

Svetlana Maksakova: Discourse and Discourse Competence in Learning and Teaching a Foreign Language

Silvia Pokrivčáková: Príprava učiteľov pre bilingválne vzdelávanie

Eva Reid: CLIL as a Means of Intercultural Teaching

Zuzana Sándorová: Authentic Materials in Foreign Language Teaching from Students´ Point of View

Mária Schmidtová: Ciele vyučovacích hodín v písomných prípravách budúcich učiteľov anglického jazyka

Anna Schneiderová: Didaktické aspekty výučby právnej terminológie