Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

"Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi"


Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná KEKŠ FF UMB
v dňoch 21. - 22. apríla 2016 v priestoroch FF UMB v B. Bystrici.
Garant konferencie: Mgr. E. Hoehn, PhD.

Prílohy ku stránke: